Виконання «чужих» обов’язків

Дата публікації: 30.06.2017

У період відпустки кадровика його обов’язки часто покладаються на іншого працівника. Природно, що в останнього може виникнути багато запитань. Спробуємо допомогти у вирішенні деяких з них. Наприклад, як правильно оформити суміщення працівником посад у разі наявності вакансії у штатному розписі чи виконання обов’язків відсутнього працівника.

Суміщення професій

В Інструкції щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 року № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» (далі — Постанова № 1145) від 14 травня 1982 року № 53-ВЛ (далі — Інструкція № 53) передбачено порядок та умови:

  • суміщення професій (посад);
  • розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт;
  • виконання поряд зі своєю основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Суміщення професій (посад) — виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Увага! Суміщувана посада обов’язково має бути у штатному розписі і бути вакантною (наприклад, у разі звільнення когось із працівників чи введення до штатного розпису нової посади).

Під розширенням зон обслуговування або збільшенням обсягів виконуваних робіт мається на увазі виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією ж професією (посадою).

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи передбачає заміну працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада).

Постановою № 1145 передбачено, що суміщення професій (посад) допускається за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно вигідно і не призводить до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Отже, суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник має достатню кваліфікацію для забезпечення якісного виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.

Розміри доплат за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт оформлюються наказом (розпорядженням) адміністрації (абз. 1 п. 3 Інструкції № 53) і встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 КЗпП). У наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбувається суміщення, та розмір доплати (додаток 1).

Додаток 1 — НАКАЗ про суміщення професій (посад)

Доплати за суміщення професій (посад) можуть встановлюватися працівникові разом з винагородами за професійну майстерність і високу кваліфікацію (абз. 3 п. 5 Інструкції № 53).

Угода про суміщення професій (посад) може укладатися на визначений строк або без його зазначення (п. 4 Постанови № 1145).

За працівниками, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці і які суміщають професії (посади) і виконують свою основну роботу у повному обсязі, зберігаються встановлені законодавством пільги (додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого дня, безплатна видача молока та лікувально-профілактичного харчування тощо) незалежно від того, чи встановлено такі пільги для професії (посади), яку вони суміщають. Працівникам, яким зазначені пільги не передбачені законодавством за основною роботою, але передбачені за професією (посадою), за якою відбувається суміщення, надаються такі пільги тільки за ті робочі дні, в які працівник працював за суміщенням не менше половини робочого дня (п. 11 Інструкції № 53).

Про зміну умов суміщення професій (посад), зменшення або скасування доплат працівника необхідно письмово попередити не пізніше ніж за місяць (абз. 3 п. 3 Інструкції № 53). Скасування або зменшення доплати за суміщення також оформляється наказом (додаток 2). Скасування суміщення можливе і без попередження працівника, якщо в наказі про введення суміщення зазначено термін, на який працівникові доручається додаткова робота, і цей термін закінчився.

Додаток 2 — НАКАЗ про скасування суміщення професій (посад)

Внесення до трудової книжки відомостей про суміщення Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту України від 29 липня 1993 року № 58, не передбачено. Проте вважається, що в трудову книжку може бути внесено запис про суміщення професій (посад), оскільки працівник, наприклад, може працювати за суміщенням за такою професією (посадою), яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка.

Припинення трудового договору з працівниками, які працюють за суміщенням, здійснюється на підставах і в порядку, встановлених законодавством про працю.

Тимчасове замісництво

Тимчасове замісництво — це виконання обов’язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника іншим працівником, який працює на тому ж підприємстві, установі чи організації (далі — підприємство) у разі виробничої необхідності. Тимчасове замісництво є одним із видів тимчасового переведення на іншу роботу, пов’язану з виконанням розпорядчих функцій. Порядок оформлення та оплати цього виду «виконання обов’язків» регулюється роз’ясненням Державного комітету Ради міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати, Секретаріату всесоюзної центральної ради професійних спілок «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 року № 30/39.

Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника може покладатися на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству (додаток 3). Працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період заміщення звільняється від виконання обов’язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи.

Додаток 3 — НАКАЗ про тимчасове виконання обов’язків на час відсутності працівника

Працівнику, який заміщує відсутнього працівника, виплачується різниця між його фактичним окладом (посадовим, персональним) та посадовим окладом відсутнього працівника (без персональної надбавки) за умови, що працівник, який заміщує відсутнього працівника, не є його штатним заступником або помічником. У разі наявності у керівника кількох заступників або помічників, штатним вважається, відповідно, перший заступник або старший помічник.

Премія працівникам, які тимчасово заміщують відсутнього працівника нараховується на умовах і в розмірах, встановлених за посадою тимчасово відсутнього працівника. На різницю в окладах премія нараховується у тому ж порядку, як на доплату за суміщення посад (ст. 105 КЗпП).

Увага! Призначення працівника виконуючим обов’язки на вакантну посаду не допускається. Це можливо лише для посад, призначення на які відбувається вищим органом управління. У разі призначення працівника, в тому числі штатного заступника (помічника) або головного інженера виконуючим обов’язки на вакантну посаду оплата праці йому проводиться за цією посадою.

У разі тимчасового покладення на робітника обов’язків техніка, майстра, обліковця чи іншого працівника, йому виплачується посадовий оклад та премія за фактично виконувану роботу.

Якщо оплата за таку роботу нижча середнього заробітку за основною роботою, то здійснюється доплата до середнього заробітку.

Джерело: журнал «Діловодство та документообіг»

Видання для кадровиків Журнали реєстрації