Реєструйся

Звітність роботодавця


Подання звiтiв до державних органiв — важлива i відповідальна робота. У спецвипуску розглянуто основні звіти, якi подає роботодавець; наведено перелiк звiтiв до органiв державної статистики, державної служби зайнятостi, Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, військових комiсарiатiв; детально описано порядок, терміни та перiодичнiсть подання кожного звiту; на прикладах продемонстровано, як правильно заповнювати форми звітів; висвітлено питання вiдповiдальностi за неподання звітів та подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням.

ОКСАНА КАМАНОВА
АННА ХМІЛЬ
ЗВІТНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ
Довідкове видання

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ 1
ЗВІТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
Форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

 • Форма та порядок подання
 • Порядок заповнення форми
 • Відповідальність роботодавця

Форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці»

 • Форма та порядок подання
 • Порядок заповнення форми
 • Відповідальність роботодавця

Інформація про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню

 • Що таке «квота»
 • Форма та порядок подання
 • Порядок заповнення інформації
 • Відповідальність роботодавця

РОЗДІЛ 2
ЗВІТУВАННЯ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Реєстрація у Фонді
Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю
Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

 • Форма та порядок подання
 • Порядок заповнення форми

Відповідальність за невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю

 • Штраф
 • Порушення термінів сплати

РОЗДІЛ 3
ЗВІТНІСТЬ ДО ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІАТІВ
Відомості про прийнятих і звільнених

 • Форма та порядок заповнення
 • Відповідальність роботодавця

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

 • Форма та порядок заповнення
 • Відповідальність роботодавця

Інформація про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про
громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці

 • Форма та порядок заповнення
 • Відповідальність роботодавця

Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з
переліками посад і професій

РОЗДІЛ 4
ЗВІТИ, У ПІДГОТОВЦІ ЯКИХ БЕРЕ УЧАСТЬ КАДРОВА СЛУЖБА

РОЗДІЛ 5
ВНУТРІШНІ ЗВІТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ
Плинність персоналу
Звіт за роботу за рік

РОЗДІЛ 6
ЗАРПЛАТНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
Звіт з ЄСВ

 • Загальні положення
 • Огляд змін до Звіту з ЄСВ
 • Порядок проведення коригувань Звіту з ЄСВ
 • Приклади заповнення Звіту з ЄСВ

Форма № 1ДФ

 • Загальні положення
 • Заповнення «шапки» форми № 1ДФ
 • Заповнення розділу І форми № 1ДФ
 • Заповнення розділу ІІ форми № 1ДФ
 • Порядок проведення коригувань
 • Приклади заповнення форми № 1ДФ

РОЗДІЛ 7
КАДРОВА ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

Нормативно-правові акти.
Умовні скорочення

Додатки, таблиці
Додаток 1. Форма № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»
Додаток 2. Зразок заповнення фрагмента форми № 3-ПН
Додаток 3. Форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників
у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
Додаток 4. Зразок заповнення фрагмента форми № 4-ПН
Додаток 5. Бланк, за яким подається інформація про зайнятість і працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Додаток 6. Зразок заповнення фрагмента бланка «Інформація про зайнятість та
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню»
Додаток 7. Форма № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»
Додаток 8. Форма повідомлення про зміну облікових даних
Додаток 9. Зразок заповнення повідомлення про прийняття на роботу
військовозобов’язаного
Додаток 10. Зразок заповнення повідомлення про зміну облікових даних
військовозобов’язаного
Додаток 11. Форма списку громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
Додаток 12. Форма подання інформації про наявність транспортних засобів і техніки, їх
технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких
транспортних засобах і техніці
Таблиця 1. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Таблиця 2. Форми звітів і терміни їх подання
Таблиця 3. Види показників кількості працівників та їх визначення
Таблиця 4. Терміни подання звітів на 2019 рік