...
Реєструйся

Про затвердження Порядку надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2013

м. Київ

N 2
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2013 р. за N 131/22663

Про затвердження Порядку надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб

На виконання частини другої статті 33 Закону України “Про зайнятість населення”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2011 року N 356 “Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за N 1419/20157.
3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Лазебна М. В.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Коломійця В. М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Б. М. Жебровський

Заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
03.01.2013 N 2
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2013 р. за N 131/22663

 

ПОРЯДОК
надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційно-правові засади надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах (далі – територіальні органи) послуг з професійної орієнтації населення (далі – профорієнтаційні послуги).
1.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі – центральний орган), та його територіальні органи при здійсненні професійної орієнтації керуються Конституцією, законами України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.
1.3. У цьому Порядку терміни “професійна орієнтація”, “професійне інформування”, “професійне консультування” та “професійний відбір” вживаються у значеннях, визначених частиною першою статті 32 та частиною першою статті 33 Закону України “Про зайнятість населення”.
1.4. Профорієнтаційні послуги надаються усім соціальним групам та віковим категоріям осіб, які звернулися до територіальних органів, а також групам осіб, які потребують професійної орієнтації, за письмовим зверненням їх представників до центрального та/або територіальних органів.
1.5. Основними завданнями професійної орієнтації є:
забезпечення умов для професійного самовизначення особи, вибору або зміни нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи та/або напряму професійного навчання;
сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та індивідуальними особливостями людини і потребами ринку праці у працівниках відповідних професій і кваліфікацій;
сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності особи, мотивації до легальної зайнятості в Україні, реалізації індивідуального потенціалу особистості;
формування конструктивної поведінки особи на ринку праці.
1.6. Професійна орієнтація базується на таких принципах:
комплексний характер надання профорієнтаційних послуг;
адресність та індивідуалізація послуг;
узгодження інтересів особи та суспільства;
рівні можливості отримання особами профорієнтаційних послуг незалежно від місця проживання (реєстрації), роботи, навчання, віку, статі, раси, етнічного та соціального походження, політичних, релігійних та інших переконань, майнового стану та інше;
добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг;
конфіденційність та рекомендований характер висновків професійного консультування (далі – профконсультування) і професійного відбору (далі – профвідбір).

II. Загальні підходи до надання профорієнтаційних послуг

2.1. Територіальними органами в районах, районах у містах, містах надаються такі профорієнтаційні послуги: професійне інформування (далі – профінформування), профконсультування та профвідбір, а також, за потреби, територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – профінформування та профконсультування шляхом он-лайн-консультування в мережі Інтернет.
2.2. При наданні профорієнтаційних послуг територіальними органами можуть залучатися, зокрема на договірних умовах, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, наукових установ, інших підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, організацій роботодавців, профспілок, громадських організацій, інших юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства.
2.3. Профорієнтаційні послуги надаються в індивідуальній та груповій формах як безпосередньо у територіальних органах, так і поза їх межами, а також опосередковано чи дистанційно.
2.4. Профорієнтаційні послуги можуть надаватися, за потреби, неодноразово.
2.5. Профорієнтаційні послуги та особи, яким вони надаються, обліковуються засобами Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу.
2.6. Отримання профорієнтаційних послуг зареєстрованими безробітними здійснюється ними з урахуванням письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню. Види та форми профорієнтаційних послуг, що пропонуються особі, визначаються працівником територіального органу за погодженням з особою.

III. Надання індивідуальних профорієнтаційних послуг

3.1. Індивідуальна профорієнтаційна послуга – це організована взаємодія працівника територіального органу та особи, яка отримує послугу, що передбачає:
з’ясування мети звернення особи, її мотивів та потреб у професійному самовизначенні;
вибір виду індивідуальної послуги (профінформування, профконсультування чи профвідбір);
безпосереднє надання послуги за обраним видом;
формулювання висновків та видача рекомендацій особі.
3.2. Індивідуальні профорієнтаційні послуги надаються особам за їх особистим зверненням або за рекомендацією працівника територіального органу.
3.3. За згодою особи послуги з профконсультування чи профвідбору можуть супроводжуватися психодіагностичним тестуванням.

IV. Надання групових профорієнтаційних послуг

4.1. З метою організації надання групових профорієнтаційних послуг територіальним органом формується перспективний графік проведення профорієнтаційних заходів відповідно до аналізу стану ринку праці.
4.2. Групова профорієнтаційна послуга – це організована взаємодія працівників територіального органу та групи осіб, що передбачає:
вибір виду (групова консультація, семінар, тренінг та інше) і тематики групової профорієнтаційної послуги відповідно до мети звернення особи, її мотивів та потреб у професійному самовизначенні;
формування групи осіб, яким буде надана групова профорієнтаційна послуга, відповідно до перспективного графіка;
проведення профорієнтаційного заходу;
видача рекомендацій особам – учасникам профорієнтаційного заходу.
4.3. Групові профорієнтаційні послуги можуть надаватись шляхом організації профорієнтаційних заходів державного, територіального та місцевого рівня, які можуть мати інформаційно-роз’яснювальний, консультаційний, навчальний (навчально-пізнавальний), мотиваційний, діагностичний характер.
4.4. Перелік і тематика профорієнтаційних заходів формуються центральним органом.

V. Забезпечення професійної орієнтації

Для організації та провадження професійної орієнтації центральним органом та його територіальними органами здійснюється науково-методичне, матеріально-технічне, програмне, психодіагностичне та інформаційне забезпечення, у тому числі шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг у цій сфері відповідно до чинного законодавства.

VI. Фінансування професійної орієнтації

Фінансування професійної орієнтації здійснюється за рахунок коштів, передбачених на ці цілі бюджетом Фонду на поточний рік.

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості

М. Лазебна

 

Матеріали до теми


Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...
Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...