Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. N 440
Київ

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Відповідно до частини п'ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВІнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. N 440

 

ПОРЯДОК
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі – об'єкти нерухомості).
Декларація не подається:
у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником.
2. Декларація розробляється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.
У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.
3. Якщо в управлінні суб'єкта господарювання перебуває кілька об'єктів нерухомості, що розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях, декларація подається безпосередньо до ДСНС.
4. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
5. Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.
Оцінка протипожежного стану проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.
7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.
8. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.
9. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.
10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

 

Додаток
до Порядку

 

ДЕКЛАРАЦІЯ N _______
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

1. Повне найменування суб'єкта господарювання __________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Керівник суб'єкта господарювання ____________________________________________________
                                                                                                                                                   (прізвище,
____________________________________________________________________________________
                                                                                             ім'я та по батькові)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Телефон ____________________ телекс ___________________ телефакс ____________________
5. Адреса електронної пошти __________________________________________________________
6. Адреса суб'єкта господарювання _____________________________________________________
                                                                                                                                         (індекс, область,
___________________________________________________________________________________
                                                                             місто, район, вулиця, номер будинку)
7. Перелік об'єктів нерухомості та їх місцезнаходження _____________________________________
___________________________________________________________________________________
                                               (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Характеристика об'єкта нерухомості (окремо кожного):
ступінь ризику _____________________________________________________________________
                                                               (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
___________________________________________________________________________________
                                     провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
___________________________________________________________________________________
                           планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
___________________________________________________________________________________
                                    затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 306)
конструктивні елементи будівлі ________________________________________________________
                                                                                                            (матеріали, з яких виконані стіни,
___________________________________________________________________________________
                                                                          перегородки, перекриття тощо)
ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
загальна площа ______________ площа забудови ___________ площа території _______________
кількість поверхів ______________ наявність підвальних приміщень _________________________
наявність горищ _____________________________________________________________________
система електроосвітлення _________________________ система опалення ___________________
розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів _________________________________________
добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) ______________________________
___________________________________________________________________________________
                                              (дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину,
___________________________________________________________________________________
                                                                                                    у разі її утворення)
пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                   (дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію,
___________________________________________________________________________________
                                                                                               у разі її утворення)
страхування членів добровільної пожежної дружини ______________________________________
                                                                                                                                                                  (найменування
___________________________________________________________________________________
                                                    страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)
висота складування продукції _________________________________________________________
категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) ____________________________________
проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________________________________________________________________
наявність пожежного посту __________________________________________________________
9. Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів ________________ під'їздів _____________
10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм ___________________________________________________________________________________
                                                                            (коридори, сходові клітки, двері тощо)
11. Установки пожежної автоматики ___________________________________________________
                                                                                                                    (ким та коли підписаний акт приймання)
12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження ___________________________________________________________________________________
                                                          (найменування організації, що здійснює спостереження,
___________________________________________________________________________________
                                                                         дата та номер ліцензії на спостереження)
13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра* ___________________________________________________________________________________
14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок ____________________________
___________________________________________________________________________________
                         (дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)
15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва")* _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства __________________________
___________________________________________________________________________________
17. Вогнезахист _____________________________________________________________________
                                                                         (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування
___________________________________________________________________________________
                                                                           організації, у разі їх проведення)
18. Первинні засоби пожежогасіння ____________________________________________________
                                                                                                                                  (дата та номер документа,
___________________________________________________________________________________
                                                                                   найменування організації)
19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* ___________________________________
___________________________________________________________________________________
20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* ______________________________
___________________________________________________________________________________
21. Площа забудови / загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів) ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23. Потужність електроустановок* ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій* ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб'єкта господарювання* __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

 

_________________________
 (найменування посади керівника
        суб'єкта господарювання)
М. П.

________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

 

____________
* Заповнюється суб'єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. N 440

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1080).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 17 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1 – 2, ст. 43).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 р. N 856 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2097).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 803 "Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 14 листопада 2007 р. N 1324" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2314).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 21 травня 2009 р. N 526, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 70 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 326).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1073 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 91, ст. 3224).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. N 607 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1795).

____________

 

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...
Підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги під час воєнного стану: новий законопроєкт
Верховна Рада України прийняла законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у ...