...
Реєструйся

Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2001 р. N 1440

Київ

Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1035,
від 21 травня 2009 року N 518

Відповідно до статті 17 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування (додається).

 

Прем’єр-міністр України 

А. КІНАХ 

 

Інд. 39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1440 

 

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна частина

1. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (далі – посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

2. Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові обов’язки не змінилися.

Не підлягають атестації сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних, обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді спеціалісти, вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

3. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік. До проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків, пов’язаних з регулюванням підприємницької діяльності, залучаються делеговані представники відповідних галузевих рад підприємців. Загальні методичні рекомендації з цих питань розробляються Головдержслужбою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 518)

Організація та проведення атестації

4. Для організації та проведення атестації утворюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради атестаційна комісія у складі голови комісії, секретаря та членів комісії.

Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради.

У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова.

5. До складу комісії включаються керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, керівники відділів, управлінь виконавчих апаратів районних, обласних рад, де працюють посадові особи, представники кадрової та юридичної служб. Для проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, що виконують обов’язки, пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності, до складу комісії включаються також делеговані представники відповідних галузевих рад підприємців. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 518)

6. Кількісний та персональний склад комісії, термін і графік проведення атестації затверджуються розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради і доводяться до відома посадових осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

7. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації та брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування.

8. Комісія повинна забезпечувати об’єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання покладених на неї службових обов’язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання її досвіду і знань у роботі органу місцевого самоврядування.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1035)

9. Атестація керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів та посадових осіб, які увійшли до складу комісії, передує атестації інших працівників цих органів та їх підрозділів.  

10. На кожну посадову особу, яка підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується керівником відділу, управління та іншого виконавчого органу, в якому вона працює, і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

Службова характеристика повинна містити аналіз виконання посадовою особою службових обов’язків; відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов’язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1035)

Посадова особа ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з керівником відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому вона працює.

У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, посадова особа може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

11. Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання посадовою особою покладених на неї завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

12. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується, та керівник відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому працює посадова особа. Якщо посадова особа не з’явилася на засідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

Рішення атестаційних комісій

13. За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків:

про відповідність займаній посаді;

про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

про невідповідність займаній посаді.

14. Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування.

15. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення комісії приймається стосовно кожної посадової особи, яка атестується, простою більшістю голосів членів комісії. У разі однакової кількості голосів членів комісії приймається рішення на користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка атестується.

16. Голова атестаційної комісії про результати кожного засідання повідомляє сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті, районної, обласної ради.

17. За результатами атестації сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради видає відповідне розпорядження.

Результати атестації та вирішення спірних питань

18. Результати атестації заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася, та керівникові відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому вона працює, одразу після проведення атестації. Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

19. Результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків заносяться до особової справи посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження служби.

20. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

21. Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

22. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

23. Рішення комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

24. Перевибори сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або зміна керівника виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради не може бути підставою для проведення позачергової атестації посадових осіб цих органів.

25. Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

 

Додаток
до Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування 

 

Зразок 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________ 

Дата народження ________________________________________________

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент атестації)

_______________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу і рік закінчення, спеціальність)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) __________________________ 

Загальний трудовий стаж, у тому числі на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Категорія посади _____________________ Ранг ______________________

Посада в кадровому резерві _______________________________________

II. Результати атестації

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)

відповідає займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо)

_____________________________________ (за _________, проти ________)

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)

Рішення атестаційної комісії _______________________________________

Рекомендації атестаційної комісії ___________________________________ 
_______________________________________________________________

____________________________ (за __________, проти _______________)

Голова атестаційної комісії 

_____________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Члени комісії 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(підписи) 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Дата атестації “___” _______________ 200_ року

З результатами атестації ознайомлений ______________________________
                                                                                               (підпис працівника, який атестується) 

____________
Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі і додають до атестаційного листа.

____________