...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

26.03.2013

м. Київ

N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 629/23161

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, частини третьої статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, пункту 14 Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 446, з метою удосконалення порядку організації санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року N 477, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 362/20675, що додаються.
2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров’я України

Р. Богатирьова

Голова Об’єднаного комітету
профспілок підрозділів СБ України

В. Шатілов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
26.03.2013 N 116
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 629/23161

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

1. У розділі I:
1.1. У пункті 1.2 слова “органів виконавчої влади” замінити словами “державних органів”.
1.2. Пункт 1.3 після слова “використання” доповнити словом “штатного”.
1.3. Абзац перший підпункту “і” пункту 1.5 після слова “сімей” доповнити словом “осіб”.
1.4. Пункт 1.11 викласти у такій редакції:
“1.11. Особа забезпечується пільговою путівкою (безоплатною, з оплатою 25 або 50 відсотків її планової собівартості) не більше одного разу на рік незалежно від строку санаторно-курортного лікування.”.
2. Розділ II викласти у такій редакції:
II. Санаторно-відбіркові комісії
2.1. В органах, підрозділах, закладах СБУ для відбору осіб на санаторно-курортне лікування, оформлення та видачі пільгових путівок створюються санаторно-відбіркові комісії (далі – СВК), склад яких затверджується наказом керівника органу, підрозділу, закладу СБУ.
2.2. Порядок роботи СВК визначається наказом Центрального управління СБУ.”.
3. У розділі III:
3.1. У пункті 3.2:
абзац перший після слів “санаторно-курортних” доповнити словами “та оздоровчих”;
абзац четвертий після слова “кількості” доповнити словом “штатних”.
3.2. У пункті 3.5:
абзац другий викласти в такій редакції:
“до 10 грудня подає на затвердження Голові СБУ Розподіл пільгових та договірних путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ (далі – Розподіл) на наступний рік;”;
в абзаці третьому цифри та слово “15 листопада” замінити цифрами та словом “20 грудня”.
3.3. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:
“3.6. Керівники санаторіїв до 1 жовтня надсилають до ВМУ бланки путівок для їх обліку та розподілу.”.
3.4. Абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:
“СВК ведуть облік бланків путівок, що надійшли до органів, підрозділів, закладів СБУ.”.
3.5. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:
“3.9. Дати заїзду до санаторію та виїзду з нього зазначаються у путівці.
Встановлюються такі строки санаторно-курортного лікування:
у санаторії “Трускавець” – 24 дні;
в інших санаторіях – 22 дні.
За письмовою заявою особи строк лікування може бути скорочений з відповідним зменшенням вартості путівки за рішенням:
начальника ВМУ або його заступника згідно з розподілом функціональних (посадових) обов’язків – за пільговими путівками;
керівника санаторію – за договірними путівками.”.
4. У розділі IV:
4.1. У пункті 4.1:
в абзаці другому слово “огляду” замінити словом “обстеження”;
в абзаці третьому слова “органу виконавчої влади” замінити словами “державного органу”.
4.2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
“4.2. Про потребу у санаторно-курортному лікуванні та рекомендовану для цього пору року лікуючий лікар робить запис у формі первинної облікової документації N 025/о “Медична карта амбулаторного хворого”, затвердженій наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі – наказ N 110) (далі – медична карта за формою N 025/о), та видає довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою первинної облікової документації N 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування”, затвердженою наказом N 110 (далі – довідка за формою N 070/о).
У медичній карті за формою N 025/о та довідці за формою N 070/о зазначаються також:
профіль та найменування санаторію – в разі направлення хворого до санаторію СБУ; тільки профіль санаторію – в разі потреби у санаторно-курортному лікуванні в санаторії іншого державного органу.”.
4.3. Після пункту 4.3 доповнити розділ новим пунктом 4.4 такого змісту:
“4.4. Для отримання путівки на лікування в санаторії іншого державного органу особа (крім працівників СБУ) подає до СВК документи, зазначені у пункті 4.3 цього розділу, та висновок ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого державного органу.
СВК розглядає питання щодо потреби у лікуванні зазначеної особи у санаторії іншого державного органу. У разі прийняття СВК позитивного рішення голова СВК звертається до начальника ВМУ щодо направлення особи на санаторно-курортне лікування до санаторію іншого державного органу шляхом подання відповідного рапорту (заяви) з документами, що були надані до СВК зазначеною особою.
Рішення про надання путівок до санаторіїв інших державних органів приймається начальником ВМУ на підставі наданих головами СВК документів, довідки ВМУ щодо профілів і вартості санаторно-курортних послуг у таких санаторіях та в межах відповідних кошторисних призначень.”.
У зв’язку з цим пункти 4.4 та 4.5 уважати відповідно пунктами 4.5 та 4.6.
4.4. У пункті 4.6 знак та цифри “N 302” замінити словами, знаками та цифрами “від 27 грудня 1999 року N 302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” (далі – наказ N 302).”.
5. У розділі V:
5.1. В абзаці третьому пункту 5.2 цифру “6” замінити цифрою “7”.
5.2. Абзац сьомий пункту 5.3 викласти в такій редакції:
“форма первинної облікової документації N 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”, затверджена наказом N 110.”.
5.3. Пункти 5.4 – 5.8 викласти в такій редакції:
“5.4. На підставі рішення СВК про видачу путівки до дитячого санаторію секретарем СВК складається список дітей, які направляються на санаторно-курортне лікування, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції (далі – Список дітей) у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ.
5.4.1. Один примірник Списку дітей з числа тих, які проживають у місті Києві та Київській області, надсилається до СВК ВМУ не пізніше 30 днів до визначеної дати заїзду. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК.
СВК ВМУ на підставі Списків дітей, отриманих від органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київській області, складає узагальнені Списки дітей у двох примірниках. Узагальнені Списки дітей підписуються головою і секретарем СВК ВМУ та затверджуються начальником ВМУ. Один примірник узагальненого Списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до дитячого санаторію. Другий примірник узагальненого Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК ВМУ.
Після затвердження узагальнених Списків дітей секретарем СВК ВМУ на кожну дитину заповнюється путівка, бланк та корінець якої підписуються головою СВК ВМУ та скріплюються печаткою цієї комісії.
5.4.2. На підставі затвердженого керівником органу, підрозділу, закладу СБУ Списку дітей з числа тих, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, секретарем СВК відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою цієї комісії.
5.4.3. Заповнена путівка до дитячого санаторію видається СВК ВМУ або СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина прямуватиме до дитячого санаторію у складі групи дітей, – особі, яка супроводжуватиме дітей.
5.5. Путівки на дітей оформлюються не пізніше ніж за 15 днів до дати заїзду.
На дитину, яка до дня початку заїзду досягне зазначеного у пункті 5.2 цього розділу граничного віку, пільгова путівка не оформлюється.
5.6. До санаторіїв діти прибувають разом з батьками, іншими законними представниками, а до дитячого санаторію також у складі груп дітей разом з особами, які їх супроводжують.
5.7. Відправлення та супроводження груп дітей забезпечують:
дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, – ВМУ;
дітей, які проживають в інших областях, – військово-медичні служби органів, підрозділів, закладів СБУ.
5.8. Для супроводження груп дітей до дитячого санаторію та у зворотному напрямку відряджаються співробітник та медичний працівник:
ВМУ – у разі супроводження дітей, які проживають у місті Києві або Київській області;
органу, підрозділу, закладу СБУ – в разі супроводження дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.”.
5.4. Доповнити розділ після пункту 5.8 новими пунктами 5.9 – 5.12 такого змісту:
“5.9. Батьки або інші законні представники дитини не пізніше ніж за один день до дати її від’їзду до дитячого санаторію у складі групи дітей передають особі, яка супроводжуватиме дітей:
копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;
довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про те, що дитина пройшла медичний огляд, протягом останніх трьох тижнів контактів з інфекційними хворими не мала та за станом здоров’я може перебувати у дитячому колективі;
оригінал довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, – якщо дитина направляється на санаторно-курортне лікування як член сім’ї відповідного військовослужбовця.
5.10. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до місця санаторно-курортного лікування та у зворотному напрямку, відповідають за життя і здоров’я дітей до їх передачі за Списком дітей начальнику дитячого санаторію, батькам або іншим законним представникам відповідно.
5.11. З особами, які супроводжуватимуть дітей під час їх перевезення, перед відправленням груп дітей до дитячого санаторію заступник начальника органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків проводить інструктаж з правил техніки безпеки під час слідування до місця санаторно-курортного лікування, а також у зворотному напрямку.
5.12. Начальник дитячого санаторію відповідає за життя і здоров’я дітей з моменту їх передачі до цього санаторію особами, які супроводжували, за Списком дітей.”.
У зв’язку з цим пункти 5.9 та 5.10 уважати відповідно пунктами 5.13 та 5.14.
5.5. Абзац третій пункту 5.13 викласти в такій редакції:
“форма первинної облікової документації N 076/о “Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків”, затверджена наказом N 302;”.
5.6. У пункті 5.14 цифри “5.11” замінити цифрами “5.13”.
6. У розділі VII:
6.1. Абзац четвертий пункту 7.1 викласти в такій редакції:
“паспорта, копії довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії, копії пенсійного посвідчення або копії військового квитка офіцера запасу – для пенсіонерів СБУ;”.
6.2. Пункти 7.4, 7.5 викласти в такій редакції:
“7.4. Особа, яка запізнилась до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, не з причин, визначених у пункті 7.5 цього розділу, розміщується в санаторії без відновлення зазначеного у путівці строку санаторно-курортного лікування. При цьому вона сплачує кошти за весь строк санаторно-курортного лікування, зазначений у путівці.
7.5. Особі, яка запізнилась до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, з незалежних від неї причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, хворобою або затриманням в дорозі, що підтверджується довідкою органу, підрозділу, закладу СБУ, інших державних органів), керівник санаторію за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк санаторно-курортного лікування.”.
6.3. Пункт 7.8 викласти в такій редакції:
“7.8. Після закінчення лікування особа отримує у санаторії оформлений корінець путівки.
Оформлений корінець путівки до дитячого санаторію видається одному з батьків, іншому законному представнику дитини або особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи, під час повернення із дитячого санаторію.
Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку.”.
7. У розділі VIII:
7.1. Пункт 8.1 викласти в такій редакції:
“8.1. Вартість путівок сплачується до каси санаторію особами, які прибули на санаторно-курортне лікування.
Вартість путівок до санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію сплачується до каси санаторію батьками або іншими законними представниками дітей.
Вартість путівок до дитячого санаторію сплачується до каси цього санаторію відповідною особою із складу осіб, які супроводжують дітей під час їх перевезення.”.
7.2. Абзац сьомий пункту 8.2 після слів “та інваліди з дитинства” доповнити словами ” (незалежно від їх віку);”.
7.3. Абзац другий пункту 8.4 викласти в такій редакції:
“особи, зазначені у підпунктах “г”, “і” пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції (крім категорії осіб, визначеної в абзаці десятому підпункту “і” пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції).”.
7.4. У пункті 8.5:
абзац шостий викласти в такій редакції:
“члени сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, через хворобу або за вислугою строку служби, які не є ветеранами військової служби (крім дітей, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми об’єднаного санаторію “Євпаторія” та відділення “матері і дитини” санаторію “Одеса” СБУ);”;
доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:
“особи, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за висновком ЛКК потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування у поточному році;
члени сімей категорії осіб, визначеної у підпункті “в” пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції, які не є ветеранами військової служби;
особи, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров’я СБУ та не належать до категорій осіб, які забезпечуються путівками відповідно до пункту 1.5 розділу I цієї Інструкції.”.
7.5. Пункт 8.7 викласти в такій редакції:
“8.7. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю вона вносить додаткову плату. Розмір оплати за проживання в номерах з підвищеною комфортністю в санаторіях СБУ встановлюється відповідно до наказу Центрального управління СБУ.”.
7.6. У пункті 8.8 слова “доплати, проведеної” замінити словами “додаткової плати, внесеної”.
7.7. Абзаци четвертий, п’ятий пункту 8.9 викласти в такій редакції:
“направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;
виявлення під час санаторно-курортного лікування протипоказань для перебування в санаторії за висновком закладу охорони здоров’я, в якому особа пройшла медичне обстеження.”.
7.8. Після пункту 8.9 доповнити розділ новим пунктом 8.10 такого змісту:
“8.10. Особи, які перебували на санаторно-курортному лікуванні та достроково вибули із санаторію в зазначених у пункті 8.9 цього розділу випадках, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого санаторію на строк, який дорівнює кількості невикористаних днів санаторно-курортного лікування, на підставі документа, що підтверджує причину дострокового вибуття із санаторію. Таке рішення СВК приймає, оформлює та реалізує у порядку, визначеному цією Інструкцією для надання путівок. У такому разі на путівці робиться відмітка: “Невикористані дні лікування за путівкою N ___”.”.
У зв’язку з цим пункти 8.10 – 8.13 уважати відповідно пунктами 8.11 – 8.14.
7.9. Пункт 8.11 викласти в такій редакції:
“8.11. Перебування в санаторії через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачується особою додатково, виходячи з кількості днів затримки та планової собівартості путівки.”.
7.10. У пункті 8.13 слова “органу виконавчої влади” замінити словами “державного органу”.
7.11. У пункті 8.15 слова “санаторіях інших органів виконавчої влади” замінити словами “санаторії іншого державного органу”.
8. Додатки 2, 3 виключити.
У зв’язку з цим додаток 1 вважати додатком.
9. Додаток викласти в новій редакції, що додається.

Начальник
Військово-медичного управління

І. Лурін

 

 

Додаток
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
                          (найменування посади)
_____________ ______________________________
            (підпис)                (ініціал імені та прізвище)
___ ____________ 20__ р.

 

СПИСОК
дітей, які направляються на санаторно-курортне лікування, у 20__ році

__________________________________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад СБУ)

N
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце проживання, номер телефону

Прізвища, імена, по батькові батьків (або осіб, які їх замінюють)

Пільга щодо оплати путівки

Найменування санаторно-
курортного закладу

Строк санаторно-
курортного лікування

Відмітка про те, що дитина не користувалась пільговим санаторно-
курортним лікуванням у поточному році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Голова СВК

____________
(підпис)

________________________
(ініціал імені та прізвище)

Секретар СВК

____________
(підпис)

________________________
(ініціал імені та прізвище)
____________

 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...