Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20 ___ році”


 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/22

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. Власенко

 

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20 ___ році”

Загальні положення

Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) “Звіт про травматизм на виробництві у 20___ році” (далі – звіт).
Звіт відображає дані документів бухгалтерського обліку, а також документів, передбачених Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 (далі – Порядок), зокрема:
акта за формою Н-5 “Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)” (далі – акт форми Н-5);
акта за формою Н-1 “Акт N __ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом” (далі – акт форми Н-1);
форми Н-2 “Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався ___ ____________ 20__ р.” (далі – форма Н-2).

Порядок заповнення форми

Розділ 1. Чисельність працюючих

Рядок 1 містить інформацію щодо кількості підприємств, які включені до звіту.
Рядки 2 та 2.1 включають дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників, у тому числі жінок, розраховані згідно з чинною Інструкцією зі статистики кількості працівників.

Розділ 2. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

Розділ 2 містить інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, про які у звітному році складено акти форм Н-5, Н-1.
Графа 1 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії з розслідування нещасного випадку (далі – комісія) визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, і про нього складено акт форми Н-5, а також акт форми Н-1.
Графа 2 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії не визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, і про нього складено акт форми Н-5.
Графа 2 не містить дані про нещасні випадки невиробничого характеру, про які було складено акт форми НТ “Акт N __ про нещасний випадок невиробничого характеру” (додаток 3 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 270).
Рядок 1 включає дані про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком.
Рядки 1.1 – 1.4 (із рядка 1) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих, а саме: жінок; дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків, тобто випадків, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм; випадків смерті працівників на підприємстві (далі – групові нещасні випадки).
Рядок 1.3 містить інформацію щодо кількості потерпілих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта форми Н-1.
Рядок 2 включає дані щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 1).
Рядки 2.1 – 2.4 (із рядка 2) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком, а саме: жінок; дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків.
Рядок 2.3 містить інформацію щодо кількості загиблих, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта форми Н-1.
Рядок 3 на підставі записів у пункті 5 форми Н-2 включає дані щодо кількості робочих людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році, а також щодо кількості робочих людино-днів непрацездатності у звітному році, якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року. Зазначений рядок не містить інформацію щодо кількості робочих днів, упродовж яких потерпілі, які тимчасово втратили працездатність, перебували на іншій (легшій) роботі.
Рядки 4, 4.1 на підставі записів у пункті 3 форми Н-2 відображають дані щодо загальної кількості потерпілих, у тому числі жінок, які частково втратили працездатність і за висновком лікувально-профілактичного закладу (без надання листка непрацездатності) були переведені на іншу (легшу) роботу на 1 робочий день чи більше. Зазначені рядки не включають інформацію про кількість осіб, що переведені на іншу (легшу) роботу після закінчення терміну непрацездатності (терміну дії листка непрацездатності).
Рядок 5 включає дані щодо загальної кількості нещасних випадків, оформлених актами форми Н-5, а також актами форми Н-1 (для графи 1).
Рядок 5.1 охоплює дані про кількість групових нещасних випадків (із даних рядка 5).
Рядок 5.2 вміщує дані щодо загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (із даних рядка 5).
Рядок 5.2.1 із загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 5.2) містить інформацію щодо кількості групових нещасних випадків, що призвели до загибелі хоча б одного з групи потерпілих.
Рядок 6 містить дані про загальну кількість потерпілих від нещасних випадків, яким установлено інвалідність у звітному році, незалежно від того, коли стався нещасний випадок. Зазначений рядок включає інформацію на підставі записів у пункті 3 форми Н-2.
Рядки 6.1 – 6.3 вміщують дані щодо кількості потерпілих, яким установлено інвалідність I, II та III групи (із рядка 6). Сума даних рядків 6.1 – 6.3 дорівнює даним рядка 6 за графами 1 – 2.

Розділ 3. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві

Розділ 3 охоплює дані про окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві (пов’язаних та не пов’язаних з виробництвом), оформлених актами форм Н-1 та Н-5.
Розділ відображає фінансові показники у цілих числах (у гривнях) та містить дані про нарахування та виплати, здійснені у звітному році, незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.
Графа 1 включає інформацію щодо суми, нарахованої протягом звітного року; графа 2 – виплаченої протягом звітного року; графа 3 – виплаченої в рахунок погашення заборгованості минулих років.
Рядок 1 на підставі документів бухгалтерського обліку містить інформацію щодо суми коштів, витраченої підприємством на оплату потерпілим перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності (рядок 1.1 цього розділу). Крім того, зазначений рядок включає інформацію щодо інших виплат потерпілим, членам сімей і утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства і відображених в колективному договорі (угоді) (рядок 1.2). Наприклад: одноразова допомога потерпілому у випадку тимчасової втрати ним працездатності; одноразова допомога сім’ї у разі смерті потерпілого у розмірі, встановленому в колективному договорі (угоді), тощо.
Рядок 1 не містить інформацію щодо сум страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
Дані рядка 1 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 1.1 та 1.2.
Рядок 2 включає інформацію на підставі записів у підпункті 5 пункту 6 форми Н-2 щодо вартості зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком (аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд.
Рядок 3 містить інформацію на підставі записів у підпункті 4 пункту 6 форми Н-2 щодо суми штрафів, що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком, у тому числі за його приховування.

Розділ 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку

Розділ 4 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, нещасні випадки з якими оформлені актами форм Н-5 та Н-1. Цей розділ не включає інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані з виробництвом і оформлені актами форми Н-5.
Графа 1 охоплює дані про загальну кількість зазначених потерпілих.
Графа 2 вміщує дані щодо кількості потерпілих жінок із загальної кількості потерпілих (графа 1).
Графа 3 включає інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих (графа 1).
Графа 4 містить інформацію щодо кількості смертельно травмованих жінок із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком (графа 3).
Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків.
Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 1 – 23 та даним відповідних рядків графи 1 розділу 2.
Рядки 1 – 23 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків. Розподіл здійснюється на підставі пункту 6 акта форми Н-1. Перелік видів подій, що призвели до нещасного випадку, наведено відповідно до розділу 1 Класифікатора додатка 4 до Порядку.

Розділ 5. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку

Розділ 5 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, нещасні випадки з якими оформлені актами форм Н-5 та Н-1. Цей розділ не включає інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані з виробництвом і оформлені актами форми Н-5.
Графи 1 – 4 містять розподіл аналогічний графам розділу 4.
Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку.
Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 1 – 4 та даним відповідних рядків графи 1 розділу 2.
Рядки 1 – 4 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними причинами настання нещасного випадку. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 7 актів форми Н-1. Перелік причин настання нещасного випадку зазначається відповідно до розділу 2 Класифікатора додатка 4 до Порядку.
Рядок 1 включає дані про загальну кількість усіх технічних причин настання нещасного випадку.
Рядки 1.1 – 1.3 вміщують дані щодо деяких технічних причин з числа всіх технічних причин (рядок 1).
Рядок 1.4 охоплює дані про всі інші технічні причини відповідно до переліку Класифікатора додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 1.1 – 1.3 розділу 5.
Рядок 2 містить дані про загальну кількість усіх організаційних причин настання нещасного випадку.
Рядки 2.1 – 2.8 вміщують інформацію щодо деяких організаційних причин з числа всіх організаційних причин (рядок 2).
Рядок 2.9 включає інформацію щодо всіх інших організаційних причин відповідно до переліку Класифікатора додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 2.1 – 2.8 розділу 5.
Рядок 3 містить дані про всі психофізіологічні причини настання нещасного випадку.
Рядок 3.1 охоплює дані про алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння та алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння з числа усіх психофізіологічних причин (рядок 3).
Рядок 3.2 вміщує інформацію про решту інших психофізіологічних причин.
Дані рядків 1, 2, 3 по всіх графах дорівнюють відповідно сумі даних рядків (1.1 – 1.4); (2.1 – 2.9); (3.1 – 3.2).
Рядок 4 включає дані про інші причини нещасних випадків без урахування технічних (рядок 1), організаційних (рядок 2) і психофізіологічних (рядок 3) причин.

Директор департаменту
статистики послуг

І. В. Калачова