...
Реєструйся

Чи мають працівники передпенсійного віку переважне право залишатися на роботі в разі скорочення


Трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, зокрема скорочення чисельності або штату працівників, відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

У частині другій статті 49-2 КЗпП зазначено, що при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці має враховуватися переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. У таких випадках роботодавець повинен дотримуватися вимог статті 42 КЗпП, якою встановлено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Електронні та паперові трудові книжки: актуальні запитання — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається в тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (п. 10 ст. 42 КЗпП).

 

Обов’язки роботодавця в разі вивільнення працівника

В разі вивільнення працівника у разі скорочення штату (чисельності) роботодавець має вчинити такі дії:

1) повідомити працівників не пізніше, ніж за два місяці до майбутнього вивільнення;

2) запропонувати працівнику всі вакантні посади, які є наявними на момент попередження працівника про майбутнє вивільнення та з’являються протягом періоду з дня попередження до дня звільнення, а також існують безпосередньо станом на день звільнення, які він може обіймати відповідно до своєї кваліфікації;

3) визначити рівень кваліфікації і продуктивності праці працівників, посади яких скорочуються.

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Трудові спори

Передусім перевага на залишення на роботі надається особам, які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці. Судова практика не передбачає можливості проведення експертизи з метою визначення працівників з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Тому учасники трудового спору вправі подавати будь-які допустимі Цивільним процесуальним кодексом докази, що підтверджують факт наявності у працівника, який звільняється, більш високої чи більш низької кваліфікації і продуктивності праці.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за вищим розрядом — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Такими доказами можуть бути документи та інші відомості про:

 • освіту і присвоєння кваліфікаційних розрядів (класів, категорій, рангів);
 • підвищення кваліфікації;
 • навчання без відриву від виробництва;
 • винаходи і раціоналізаторські пропозиції, авторами яких є відповідні працівники;
 • тимчасове виконання обов’язків більш кваліфікованих працівників;
 • досвід трудової діяльності тощо.

Звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП) — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Про продуктивність праці, як узагальнюючий показник її результативності, може свідчити збільшення обсягу виконуваної роботи, її якості, суміщення професій тощо. Однією з істотних ознак більш високої продуктивності праці є дисциплінованість працівника.

 

Верховний Суд України однією з істотних ознак більш високої продуктивності праці визнає дисциплінованість працівника. Тому Верховний Суд вважає за необхідне при застосуванні положень статті 42 КЗпП щодо переважного права на залишення на роботі враховувати наявність дисциплінарного стягнення.

Продуктивність праці і кваліфікація працівника повинні оцінюватися окремо, але врешті-решт суд при розгляді трудового спору повинен визначити працівників, які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці за сукупністю цих двох показників. За відсутності різниці у кваліфікації і продуктивності праці перевагу на залишення на роботі мають працівники, перелічені в частині другій статті 42 КЗпП.

При визначенні категорій працівників, які мають переважне право на залишення на роботі, слід враховувати, що черговість їх перелічення, яка дається в частині другій статті 42 КЗпП, юридичного значення не має. Інакше кажучи, працівникові, зазначеному в одному з перших пунктів частини другої статті 42 КЗпП, не може бути надана перевага на залишення на роботі перед працівником, що належить до категорії, зазначеної в одному з останніх пунктів, тільки через черговість відповідних категорій працівників у переліку.

«Трудова функція»: що це таке, де і як її застосовують? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Відповідні правові висновки щодо критеріїв кваліфікації й продуктивності викладені в постановах Верховного Суду:

 • від 31 січня 2018 року у справі № 824/3229/14-а;
 • від 11 липня 2018 року у справі № 816/1232/17;
 • від 21 лютого 2020 року у справі № 809/1353/16;
 • від 13 березня 2020 року у справі № 813/2688/16;
 • від 17 березня 2020 року у справі № 826/510/16.

Виявлення працівників, які підлягають залишенню на роботі у першу чергу

Для виявлення працівників, які підлягають у першу чергу залишенню на роботі при скороченні штатів, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню. Такий аналіз може бути проведений шляхом складання відповідної довідки у довільній формі з наведенням даних, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на роботі.

Верховний Суд у постанові від 02 червня 2020 року у справі № 826/24208/15 зазначив, що лише виконання роботодавцем усіх у сукупності вищезазначених гарантій реалізації працівником права на працю при скороченні штатів є підставою для правомірного звільнення.

Навчання для кадровиків — семінари, курси, тренінги, вебінари
Індивідуальні курси кадровиків з нуля: 0 (800) 219-977

Таким чином, у разі якщо в особи передпенсійного віку буде визначена однакова продуктивність праці порівняно з іншими працівниками, то вони будуть включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та їм буде надана перевага в залишенні на роботі.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Джерело: ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми