Чи зберігається за бухгалтером розряд при переведенні на посаду з нижчою категорією і нижчим розрядом?


Бухгалтеру І категорії присвоєно 9-й розряд. Працівницю за її згодою перевели на посаду бухгалтера ІІ категорії, яка передбачає 7-8-й розряд. Чи зберігається за працівницею 9-й розряд, чи її треба переводити на нижчий розряд?

Термін «розряд» використовується до бухгалтера лише для розрахунку посадового окладу, зміна категорії може розглядатися як переведення на іншу посаду, правомірне, коли змінюється складність завдань та обов’язків, повноваження та відповідальність працівника

Зважаючи на описану ситуацію, йдеться про бюджетну сферу економіки. Питання оплати праці працівників бюджетної сфери регламентуються постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298, а також наказами профільних міністерств (як-от, наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557).

Основна заробітна плата (посадовий оклад, оклад, тарифна ставка) працівників установ, закладів та організацій (далі — установа) окремих галузей бюджетної сфери визначається на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС) залежно від розряду, до якого належить відповідна професія чи посада. Основна заробітна плата визначається множенням тарифного коефіцієнта відповідного розряду на посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1-го тарифного розряду, який з 1 травня 2016 року встановлено на рівні 1185 грн.

Посада бухгалтера належить до категорії (професійної групи) «фахівці» відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003-2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

Згідно з Розділом 1 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі ― ДКХП), для професійної групи «фахівці» передбачено трирівневе кваліфікаційне категоріювання ― без категорії, ІІ категорії та І категорії.

Тарифні розряди присвоюються лише робітникам, які виконують роботи, що тарифікуються залежно від складності, й виконання яких потребує від працівника відповідного рівня кваліфікації.

Працівникам, які обіймають посади, що належать до решти категорій ― законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), професіонали, фахівці та технічні службовці, ― розряди не присвоюються.

Термін «розряд» використовується до працівників перелічених категорій установ окремих галузей бюджетної сфери лише для визначення групи з оплати праці, до якої належать відповідні посади, а отже, для розрахунку посадових окладів.

Відповідно до пункту 16 Загальних положень ДКХП у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) слід уживати повну назву професії (посади) відповідно до ДКХП, разом з кваліфікаційною категорією, наприклад: «художник-конструктор (дизайнер) I категорії». У зв’язку із цим зміна категорії може розглядатися як переведення на іншу посаду.

Наявність різних категорій, які потребують різного рівня кваліфікації (насамперед досвіду роботи), передбачає виконання працівниками, які обіймають посади різних категорій, неоднакових за складністю завдань та обов’язків, надання їм неоднакових повноважень і неоднакового рівня відповідальності. Це має бути відображено в посадовій інструкції.

Зважаючи на це, переведення з посади «бухгалтер І категорії» на посаду «бухгалтер ІІ категорії» є правомірним, коли змінюється складність завдань та обов’язків, повноваження та відповідальність працівника. В іншому разі переведення на посаду нижчої категорії не є правомірним.

Відповідно до частини першої статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, допускається лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва й праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці ― систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших ― працівникові мають повідомити не пізніше ніж за два місяці.

Кваліфікаційну категорію можна знизити (так само як підтвердити чи підвищити ― п. 10 Загальних положень ДКХП) комісія на підставі результатів кваліфікаційної атестації в разі неналежного (неякісного, невчасного, не в повному обсязі) виконання працівником завдань та обов’язків, порушення правил трудового розпорядку, а також невідповідності встановленим кваліфікаційним вимогам тощо.

У штатному розписі підприємства має бути визначено посадовий оклад бухгалтера ІІ категорії, розрахований виходячи з тарифного коефіцієнта, встановленого для 7-го чи 8-го розряду ЄТС. Відповідно бухгалтеру ІІ категорії має виплачуватися посадовий оклад, передбачений штатним розписом підприємства, тобто розрахований виходячи з тарифного коефіцієнта, встановленого для 7-го чи 8-го розряду ЄТС.

Водночас згідно з частиною першою статті 114 КЗпП під час переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. 

Коли ж в результаті переміщення працівника зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (частина друга ст. 114 КЗпП).

 

 

 

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...