Реєструйся

Кейс для кадровика: приведення найменувань посад і професій у відповідність до Класифікатора професій (КП)


Під час перевірки контролюючим органом стану кадрової роботи було виявлено, що найменування деяких посад і професій на підприємстві не відповідають Класифікатору професій (КП) та зроблено припис про приведення найменувань посад і професій у відповідність до КП. Як слід провести зміну найменувань посад? Чи потрібно про такі зміни повідомляти працівників відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП? Чи можливо провести зміну найменувань посад шляхом видання наказу про переведення відповідних працівників на посади, що відповідають КП?

 

Правильна відповідь

 

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція, яка визначається встановленням професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. За загальним правилом трудова функція визначається відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (Класифікатор професій, КП).

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, у якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вмінь. Виконання роботи певної професії потребує спеціалізації професійних навичок або знань за визначеним профілем, як-от вчитель, лікар, водій, слюсар. Тому виконувана робота за однією професією може мати різні спеціальності.

Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко і всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі спеціалізацію працівників за професіями із специфікою роботи в умовах певного виду діяльності (вчитель фізики, лікар-терапевт, водій автотранспортного засобу, слюсар-сантехнік тощо).

Проте для визначення конкретної роботи, яку виконуватиме працівник, слід враховувати також кваліфікацію працівника.

Кваліфікація — це рівень теоретичних та практичних знань, вмінь, навичок за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає теоретичному розряду, класу, категорії, науковому ступеню тощо (наприклад, токар 3-го розряду, водій 1-го класу, лікар вищої кваліфікаційної категорії).

Посада характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень і відповідальністю, що настає в разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади виражається поділ праці, що склався у певній галузі, на підприємстві чи установі.

Відповідно до абз. 3 п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (Інструкція № 58), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

Частиною 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за 2 місяці.

У ч. 3 ст. 32 КЗпП ідеться про зміну найменування посади з ініціативи роботодавця як зміну істотних умов праці, яка допускається лише тоді, коли цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці.

Зміна назви посади чи професії працівника у зв’язку з приведенням їх у відповідність до Класифікатора професій не може вважатися зміною істотних умов праці в розумінні ч. 3 ст. 32 КЗпП, оскільки це не просто ініціатива роботодавця, на яку відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП він має лише право і за умови, що цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці, а насамперед його обов’язок дотримуватися вимог законодавства. Швидше за все, це варто вважати виправленням помилок.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконує роботодавець, де було зроблено відповідний запис (п. 2.6 Інструкції № 58). Отже, приведення назви посади чи професії у відповідність до КП може провадитись без змін в організації виробництва і праці та про це не потрібно повідомляти працівника, що обіймає цю посаду (працює за професією), за 2  місяці. Достатньо лише видати відповідний наказ, на підставі якого внести зміни до штатного розпису, трудової книжки працівника, що обіймає цю посаду, посадової (робочої) інструкції та доповнення до особового листка з обліку кадрів.

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки п. 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

Приведення назви посади чи професії працівника у відповідність до Класифікатора професій не може здійснюватися виданням наказу про переведення працівника на іншу посаду з назвою, що відповідає КП, оскільки при цьому працівника фактично не переводять на іншу роботу, його функціональні обов’язки, розмір посадового окладу та інші умови (крім назви посади чи професії) укладеного з ним трудового не змінюються.

 

Микола Бойко, автор газети «КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

Матеріали до теми


Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...
Кейс для кадровика. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи військовозобов’язаного?
СИТУАЦІЯ Військовозобов’язаний звільняється. Як відображати у списках персонального військового обліку інформацію про звільнення з роботи призовника, військовозобов’язаного або резервіста чи ...
Кейс для кадровика. Деякі особливості складників заробітної плати педагогічних працівників
СИТУАЦІЯ Заробітна плата викладача-бюджетника (з урахуванням кількості здобувачів освіти і навантаження) є вдвічі більшою ніж його посадовий оклад. Преміями покривається ...