...
Реєструйся

Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 13.09.2012 р.

Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу.

З перших років незалежності України молодіжна політика стала одним з найважливіших напрямів діяльності органів державної влади.

Так, 15 грудня 1992 року Верховна Рада України прийняла Декларацію “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, а 5 лютого 1993 року Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, яким визначаються загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молоді, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні.

Відповідно до статті 1 вищезгаданого Закону молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 14 до 35 років.

Згідно із статтею 7 цього Закону держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю.

Так, держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.

Молоді громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку.

Також держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді та вдосконалення її професійної майстерності.

Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, встановлених Законом України “Про зайнятість населення”. Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Водночас, у разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову. Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для молоді та її професійну підготовку і перепідготовку.

Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.

Держава забезпечує умови і для вторинної зайнятості молоді.

Державна служба зайнятості надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, молодіжним центрам праці, центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад), у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів.

Також держава сприяє діяльності молодіжних трудових загонів.

Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам – випускникам державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням.

Законом України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” передбачається забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання дотації роботодавцю.

Постановами Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року N 899 та від 24 січня 2001 року N 40 затверджено Типове положення про молодіжний трудовий загін та Типове положення про молодіжний центр праці відповідно.

Також слід зазначити, що Україна гарантує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту.

Так, молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що діють на території України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року N 916 затверджено Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.

Відповідно до пункту 1 цього Порядку цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності можуть одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу.

Крім цього, держава підвищує і розміри допомоги сім’ям на неповнолітніх дітей, стипендій та інших видів матеріального забезпечення молоді, яка отримує професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах.

Крім цього, зокрема, для студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом (стаття 9 вищезгаданого Закону).

Також слід зазначити, що відповідно до статті 22 Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” в усіх вищих навчальних закладах (університетах, інститутах), коледжах, технікумах тощо встановлюється квота прийому сільської молоді, яка є обов’язковою для виконання.

Водночас, слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” молодий вчений – вчений віком до 35 років.

Відповідно до статті 24 цього Закону науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді – стипендії для молодих учених відповідно до законодавства.

Також для сприяння пріоритетним напрямам розвитку суспільства та з метою заохочення молоді до активної роботи у відповідних галузях держава встановлює заохочувальні стипендії та визначає інші форми підтримки молоді згідно із законодавством.

Так, Постановами Верховної Ради України від 16 березня 2007 року N 774-V встановлено іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, від 16 березня 2007 року N 775-V засновано Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, а постановами Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року N 560 засновані стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, від 23 серпня 1994 року N 582 – стипендії Президента України для молодих учених.

Також на сьогодні є актуальною проблема реалізації права молодих громадян на житлове забезпечення.

Так, відповідно до статті 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо.

При відведенні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва органи місцевого самоврядування затверджують квоти ділянок, які надаються молодим сім’ям під будівництво житла.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями розробляють та реалізують програми створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді, яка проживає в гуртожитках.

Молоді сім’ї та молоді громадяни можуть одержувати за рахунок бюджетних коштів пільгові довгострокові державні кредити на будівництво і придбання жилих будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством.

Молодь, яка переселяється у трудонедостатні сільські населені пункти, а також місцева молодь, зайнята в сільському господарстві, переробних, обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, соціальній сфері цих населених пунктів, забезпечується житлом і господарськими будівлями за рахунок Державного бюджету України.

Молодь, яка проживає у сільських населених пунктах і працює у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, користується також пільгами, передбаченими Законом України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

Порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та їх пільгового погашення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановами Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584 та від 29 липня 2002 року N 1089 затверджено Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки відповідно.

Також не можна залишити поза увагою і питання охорони здоров’я молодих громадян.

Згідно із статтею 12 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на охорону здоров’я, заняття фізичною культурою і спортом.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з підприємствами, установами та організаціями забезпечують проведення щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян.

Органи охорони здоров’я забезпечують розвиток мережі закладів охорони здоров’я наркологічного профілю, які надають молоді необхідну безплатну допомогу, розробляють і реалізують програми та заходи щодо профілактики серед молоді соціально небезпечних захворювань, а також популяризації та утвердження здорового способу життя.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року N 41 затверджено Державну цільову соціальну програму “Молодь України” на 2009 – 2015 роки, мета якої полягає у створенні системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року N 148 було затверджено Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

Так, відповідно до цього Положення основними завданнями центру є створення умов для соціальної адаптації, зокрема, ВІЛ-інфікованих молодих громадян, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу молоді, що спрямовані на їхню інтеграцію в суспільство.

Центр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, надає ВІЛ-інфікованим молодим громадянам різні види соціальних послуг; здійснює лікувально-оздоровчі заходи, подає в разі потреби першу невідкладну допомогу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 979 затверджено Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді.

Відповідно до цього Положення центр ресоціалізації наркозалежної молоді є спеціалізованим закладом, в якому на добровільних засадах цілодобово перебуває молодь, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров’я та потребує отримання соціальних послуг.

Також відповідно до статті 6 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” з метою підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та їх спеціалізовані формування.

Так, згідно із Законом України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю – діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, а також фахівців з соціальної роботи та волонтерів, яка спрямована на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді, забезпечення їхніх прав і свобод, поліпшення якості життєдіяльності, задоволення інтересів та потреб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року N 1126 затверджено Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, основною метою діяльності якого є сприяння у задоволенні соціальних потреб молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах та потребує сторонньої допомоги.

Крім цього, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” визначаються особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.

Так, відповідно до статті 2 цього Закону молодіжні громадські організації – об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що на сьогодні в Україні існує правове підґрунтя щодо реалізації та захисту своїх прав молодими громадянами.

 

Головний спеціаліст відділу
з питань гуманітарного
законодавства Управління,
соціального трудового та
гуманітарного Департаменту
конституційного, адміністративного
та соціального законодавства

В. І. Саволайнен

 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...