Реєструйся

Назва професії за Класифікатором


Чи правильно обрана за Класифікатором професій професійна назва роботи «Інженер-експедитор»?

Національний класифікатор України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (далі — КП) не містить професійної назви роботи «Інженер-експедитор». У ньому зазначено такі професійні назви робіт: — «Інженер» (код КП 2149.2); — «Експедитор» (код КП 3422). Ці професії належать відповідно до різних розділів КП «Професіонали» та «Фахівці», якими передбачено неоднакові освітньо-кваліфікаційні вимоги та ступінь відповідальності.

ак, за загальноприйнятими підходами: — інженер — працівник, який на певному напрямі інженерної справи самостійно проводить дослідження, виконує роботи з проектування, організації виробництва, відповідний техніко-економічний аналіз тощо; для цієї роботи рівень знань та умінь не може бути нижчим за спеціаліста (на початковій посаді); — експедитор — працівник, який приймає та оброблює кореспонденцію, забезпечує зберігання документів, які проходять через експедицію (за рівнем знань, умінь — бакалавр або молодший спеціаліст).

Отже, професійна назва роботи «Інженер-експедитор» є помилковою зважаючи на виконання інженером і експедитором різних завдань та обов’язків, ступінь відповідальності, освітньо-кваліфікаційні вимоги тощо. У випадку, наведеному у запитанні, може йтися про суміщення посад.

При цьому не слід забувати, що на експедитора покладається матеріальна відповідальність і з ним має бути укладений відповідний договір (посада експедитора включена в «Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства»*, затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 року № 447/24. 

У пункті 14 розділу «Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» Розділу 1 Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — ДКХП), йдеться про те, що в разі виконання працівником робіт, які належать до різних посад, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою, яку визнано основною.

Основною вважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами. Згідно з пунктом 6 зазначених загальних положень у Довіднику визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, виходячи із встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розроблюють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи організації.

Посадова інструкція може бути доповнена розділом «Взаємовідносини (зв’язки за посадою)», в якому визначається коло основних взаємозв’язків працівника із працівниками свого та інших структурних підрозділів тощо (п. 7 розділу «Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» Розділу 1 Випуску 1 ДКХП).

* Наведено мовою оригіналу.

Олександр НОСІКОВ, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України, канд. соціол. наук

Матеріали до теми


За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...
Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...