Реєструйся

Особливості проведення атестації державних службовців


Порядок атестації державних службовців регулюється Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 (далі — Положення про проведення атестації державних службовців). Відповідно до зазначеного Положення атестація державних службовців має деякі особливості, порівняно з атестацією працівників в інших сферах діяльності. Зокрема, атестацію державних службовців проводять у державних органах один раз на три роки.
Мета проведення атестації — підвищити ефективність діяльності державних службовців та їх відповідальність за доручену роботу.
Під час атестації оцінюють результати роботи державних службовців, їх ділові та професійні характеристики, виявлені ними при виконанні службових обов’язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, які затверджують керівники державних органів відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII та інших нормативно-правових актів.
Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11.
Є деякі особливості й у визначенні професійних та інших категорій державних службовців, які підлягають атестації. Так, відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців атестації підлягають державні службовці всіх рівнів, зокрема й ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади протягом менше одного року, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.
Водночас атестація державних службовців, посади яких віднесено до I та II категорій посад, може мати й інші особливості, які визначають органи, що призначають їх на посади.

КАТЕГОРІЇ державних службовців, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ АТЕСТАЦІЇ

— Державні службовці патронатної служби
— Державні службовці, що перебувають на обійманій посаді менше одного року (якщо їхні посадові обов’язки змінилися у зв’язку з переведенням на іншу посаду)
— Жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною, якщо після виходу їх на роботу минуло менше одного року

 

Звернути увагу
Особи, призначені на посаду на визначений строк, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

Організація проведення атестації

Для організації та проведення атестації відповідно до наказу керівника державного органу створюють атестаційну комісію у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії призначають заступника керівника державного органу, а членами — керівників структурних підрозділів, де працюють державні службовці, представників кадрової та юридичної служб. Також до роботи у комісії можуть залучатися незалежні експерти. Для проведення атестації керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади до роботи в комісії залучають представника Міністерства юстиції України.

Звернути увагу
Атестацію державних службовців державного органу з нечисленним апаратом (до п’яти осіб) може проводити керівник цього органу або орган вищого рівня.

Термін і графік проведення атестації затверджуються наказом керівника. Зазначені відомості доводять до відома державних службовців, які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її проведення.
На кожного працівника, що проходить атестацію, складають службову характеристику, яку підписує його безпосередній керівник, а затверджує керівник вищого рівня. Характеристику подають до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. Службову характеристику на керівника державного органу підписує керівник державного органу вищого рівня.

Звернути увагу
Якщо державний службовець не згоден із відомостями, викладеними у службовій характеристиці, він може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

Під час кожної атестації до комісії подають і щорічні оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

Рішення, які ухвалює атестаційна комісія

За результатами засідання атестаційної комісії, на яке запрошують працівника, що атестується, і його безпосереднього керівника, комісія ухвалює одне з таких рішень:
— відповідає посаді (вважається атестованим);
— відповідає посаді за умови виконання рекомендацій (вважається атестованим) щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття навичок роботи на комп’ютері тощо;
— не відповідає посаді (вважається неатестованим).
Якщо ухвалено рішення про відповідність працівника посаді, яку він обіймає, комісія може рекомендувати керівникові зарахувати його до кадрового резерву, дозволити пройти стажування на більш високій посаді, присвоїти черговий ранг державного службовця, установити надбавку, передбачену законодавством, або змінити її розмір тощо.
У разі ухвалення рішення про відповідність посаді за певних умов комісія рекомендує керівникові призначити через рік повторне атестування, якщо державний службовець погодиться виконати надані йому рекомендації.
Якщо буде ухвалено рішення про невідповідність посаді, комісія рекомендує керівникові перевести державного службовця за його згодою на іншу посаду, що відповідає професійному рівню цього державного службовця, або звільнити із посади, яку той обіймає.

Звернути увагу
Державний службовець може оскаржити рішення комісії в установленому порядку керівникові протягом 10 днів із дня його ухвалення без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Комісія ухвалює рішення стосовно кожного державного службовця, який атестується, простою більшістю голосів її членів. Голосування проводять у відсутності особи, яка атестується.
Результати атестації заносять до протоколу засідання комісії та атестаційного листа за формою, наведеною в додатку до Положення про проведення атестації державних службовців (додаток 8). Протокол та атестаційний лист підписують голова і члени комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляють державному службовцеві, що проходив атестацію, і його керівникові одразу після проведення атестації.

Звернути увагу
Зміна керівника або складу державного органу не може бути підставою для проведення позачергової атестації державних службовців.

 Проведення щорічного оцінювання державних службовців

У період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців щороку у січні-лютому за підсумками минулого року оцінюють виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків.
Оцінювання проводять безпосередньо керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці, під час підбиття підсумків роботи за рік відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року № 122 (далі — Загальний порядок проведення щорічної оцінки).
Якщо безпосередній керівник відсутній (хворіє, перебуває у довгостроковому відрядженні тощо) або працює неповний звітний рік, оцінювання проводить заступник керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади — керівник вищого рівня.

Звернути увагу
З урахуванням особливостей державного органу (велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків роботи за рік) термін оцінювання може бути продовжено до двох місяців або встановлено інший період.

Організаційне забезпечення проведення щорічного оцінювання покладають на кадрову службу відповідного державного органу, яка діє відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912. Зокрема, до початку проведення оцінювання кадрова служба має:
— ознайомити всіх державних службовців із порядком проведення щорічного оцінювання;
— разом із відповідними підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов’язків і завдань, що міститься у додатку доЗагального порядку проведення щорічної оцінки; далі — форма бланка щорічної оцінки (додаток 9).

Етапи щорічного оцінювання

Процедура проведення щорічного оцінювання складається з кількох етапів.

1-й ЕТАП. Підготовчий

Безпосередній керівник і державний службовець аналізують виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період. Безпосередній керівник установлює дату проведення співбесіди.

2-й ЕТАП. Оцінювання

Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносять до форми бланка щорічної оцінки. Заповнену форму бланка безпосередній керівник у тижневий термін передає державному службовцеві для ознайомлення.
За результатами оцінювання та самооцінювання керівник виставляє підсумкову оцінку, яка може бути:

низькою — державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату його роботи;
задовільною — державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, потрібних для виконання посадових обов’язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які змушують керівника інколи вносити корективи в результати роботи;
доброю — державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;
високою — державний службовець перевершив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

3-й ЕТАП. Проведення співбесіди

Співбесіду з державним службовцем проводить безпосередній керівник із метою обговорення результатів оцінювання його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення потреби у підвищенні кваліфікації. Обговорення має бути структурованим, неформальним і повинно мати рекомендаційний та роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки державного службовця.
Після закінчення співбесіди безпосередній керівник і державний службовець мають підписати форму бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорено.

4-й ЕТАП. Затвердження результатів щорічного оцінювання

Після ознайомлення з результатами оцінювання керівник вищого рівня їх затверджує. При цьому він може висловити свої зауваження і пропозиції, а також провести, якщо треба, відповідні співбесіди.

5-й ЕТАП. Заключний

Кадрова служба державного органу перевіряє повноту заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучає її до особової справи державного службовця.
Кадрова служба також аналізує та узагальнює результати щорічного оцінювання і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Зазначені результати щорічного оцінювання мають враховуватися при:
— атестації державних службовців;
— розгляді питань щодо просування по службі;
— присвоєнні чергового рангу;
— установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або зміні їх розміру;
— вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі;
— формуванні кадрового резерву;
— вирішенні інших питань щодо проходження державної служби.

Звернути увагу
Якщо державний службовець не згоден з оцінкою керівника, він може у десятиденний термін звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня є ухвальним.
Результати атестації та щорічного оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків заносять до особової справи державного службовця.

 

Далі — у журналі
«Довідник кадровика. Спецвипуск» № 3, 2014)

 

kadrovik.ua

Матеріали до теми


Чи можна скоротити працівника, який перебуває на «лікарняному»?
СИТУАЦІЯ Працівника скорочують 6 березня 2023 року, але він перебуває на «лікарняному». Чи можемо ми його звільнити? Чи потрібно чекати ...
Військовозобов’язаний досяг граничного віку перебування в запасі: що далі?
Відповідно до статті 27 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — ...
Середня заробітна плата за час вимушеного прогулу: як розрахувати
СИТУАЦІЯ Чи враховуються при розрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу дні, протягом яких працівник перебував у відрядженні, до розрахункового ...