...
Реєструйся

Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору. Частина 3


Закінчення. Початок у  2, 3, 2012

Частина 1    Частина 2

ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО (частина перша ст. 32 КЗпП України)

Стаття 43 Конституції України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. На практиці досить часто трапляються випадки, коли працівникам одного роботодавця надходять пропозиції від іншого щодо роботи з вигіднішими умовами. Відповідно такі працівники запрошуються на роботу до іншого роботодавця в порядку переведення за погодженням між керівниками підприємств.

Особливістю переведення працівника на інше підприємство є те, що працівник припиняє трудові відносини з одним роботодавцем і укладає трудовий договір з іншим. Ініціатором переведення може бути як сам працівник, так і роботодавець, заінтересований у переведенні працівника.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство слід виконати такі дії.  

Вас може зацікавити

Газета
«Кадри і зарплата»

Придбати

 

Журнал «Довідник кадровика.
КАДРОВИК.UA»

Придбати

 

Журнал реєстрації
«Алфавітна книга»

Придбати

 

СХЕМА. Поетапні дії кадрової служби при переведенні працівника на інше підприємство (частина перша ст. 32 КЗпП України)

 

1-й ЕТАП. З’ясування наявності причин, що можуть перешкоджати роботі працівника на іншому підприємстві

Роботодавець, що має намір запросити на роботу працівника з іншого підприємства, насамперед має з’ясувати, чи такий працівник відповідає роботі, яка йому пропонується, за станом здоров’я, своєю фаховою підготовкою, рівнем кваліфікації, досвідом роботи та іншими вимогами, висунутими до цієї роботи.

Слід пам’ятати, що згідно з частиною п’ятою статті 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору. Крім того, при переведенні на роботу на інше підприємство випробування відповідно до частини третьої статті 26 КЗпП працівникові не встановлюється. Тому, щоб уникнути в подальшому небажаних наслідків, пов’язаних із запрошенням на роботу працівника з іншого підприємства, до надання офіційної згоди на переведення цього працівника мають бути з’ясовані всі обставини, що можуть негативно позначитися на подальшій його роботі.

2-й ЕТАП. Погодження переведення працівника на інше підприємство

Роботодавець, що запрошує на роботу працівника з іншого підприємства, має погодити це питання як із самим працівником, так і з керівником підприємства, де працює цей працівник. Порядку та форми такого погодження законодавством не встановлено. Аби уникнути в майбутньому будь-яких непорозумінь із цих питань, оформляти погодження переведення працівника на інше підприємство доцільно в письмовій формі.

На практиці зазвичай своє волевиявлення щодо переведення на інше підприємство працівник оформляє шляхом подання відповідної письмової заяви на ім’я керівника цього підприємства незалежно від того, хто є ініціатором такого переведення. На підставі заяви керівник підприємства, до якого переводиться працівник, надсилає керівникові підприємства, де працівник працює, відповідного листа з проханням надати згоду на звільнення працівника у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство (із зазначенням найменування цього підприємства). Таке звільнення провадиться на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП.

У листі доцільно зазначити строк, у який просять звільнити працівника. Це підтвер­джуватиме зобов’язання стосовно прийняття на роботу працівника в порядку переведення у вказаний в документі термін. Відсут­ність у листі строку звільнення може призвести до виникнення трудових спорів. Лист, як пра­вило, видається працівникові або надсила­ється на інше підприємство поштою.

Для підтвердження своєї згоди на переведення працівник також подає письмову заяву за своїм місцем роботи на ім’я керівника підприємства з проханням звільнити його з роботи у зв’язку з переведенням на конкретне підприємство.

Керівник підприємства, де працює працівник, отримавши листа керівника іншого підприємства та заяву працівника, приймає відповідне рішення, про яке письмово має повідомити заінтересованих осіб. У разі прийняття керівником рішення про ненадання згоди на звільнення цього працівника у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство за пунктом 5 статті 36 КЗпП працівник може звільнитися за власним бажанням відповідно до статті 38 КЗпП та в подальшому працевлаштуватися на інше підприємство. Але це вже не вважатиметься переведенням на інше підприємство.

3-й ЕТАП. Звільнення працівника з роботи у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство

Якщо керівник підприємства, де працює працівник, надав згоду на звільнення цього працівника у зв’язку з переведенням його на інше підприємство, він має передати листа і заяву з відповідною резолюцією до відділу кадрів. Відділ кадрів готує проект наказу про звільнення працівника, візує його та подає на підпис керівникові підприємства. Після підписання наказ реєструється і з ним ознайомлюють працівника під розписку (див. журнал «Довідник кадровика»,  2, 2012, с. 7 і 8).

Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП наведено в додатку 1.

4-й ЕТАП. Внесення запису до трудової книжки працівника

Відповідно до пункту 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, у разі переведення працівника з одного підприємства на інше за погодженням між керівниками підприємств у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки на підставі наказу про звільнення працівника записується посилання на погодження: «Звільнено у звязку з переведенням на роботу на такето підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України».

До особової картки працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656) вноситься відповідний запис про дату і причину звільнення (підставу). Працівник ознайомлюється з цим записом, ставить свій підпис і дату. 

5-й ЕТАП. Проведення розрахунку з працівником та видача йому трудової книжки

Копія наказу про звільнення подається до бухгалтерії для проведення з працівником повного розрахунку. Слід зазначити, що у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР має бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Якщо працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство до закінчення робочого року, за який він уже отримав відпустку повної тривалості, відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не провадиться (ст. 22 зазначеного вище Закону № 504).

Відповідно до статей 47 та 116 КЗпП роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку й провести з ним повний розрахунок. Слід пам’ятати, що днем звільнення є останній день роботи працівника. Якщо працівник у день звільнення не працював, то належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець має письмово повідомити працівника перед їх виплатою.

У разі виникнення спору щодо розміру цих сум роботодавець у будь-якому випадку повинен у зазначений строк виплатити працівникові не оспорювану ним суму. Крім того, на вимогу працівника у день звільнення йому також має бути видано копію наказу про звільнення з роботи.

У графі 12 «Дата і підстава видачі працівнику трудової книжки при звільненні» книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277) робиться відповідний запис про дату видачі трудової книжки, зазначається номер і дата наказу про звільнення працівника, а в графі 13 «Розписка працівника в отриманні трудової книжки» працівник ставить свій підпис.

6-й ЕТАП. Оформлення прийняття на роботу працівника, запрошеного в порядку переведення з іншого підприємства

Після звільнення працівника у зв’язку з переведенням його на роботу на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП) такий працівник має бути прийнятий на роботу на підприємство, на яке його запрошено, не пізніше наступного дня після звільнення з попереднього підприємства, якщо не було обумовлено іншої дати. Тобто між звільненням і прийняттям на роботу зазвичай перерви бути не повинно. Про це зазначається в пункті 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9, зокрема, у разі обґрунтованості позову суд своїм рішенням зобов’язує роботодавця укласти трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи), якщо не було обумовлено іншої дати.
Оформлення працівника на роботу в порядку переведення здійснюється шляхом укладення трудового договору з додержанням правил, установлених статтею 24 КЗпП. Як уже зазначалося, згідно з частиною п’ятою цієї статті особі, запрошеній на роботу в порядку переведення за пого­дженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Звернути увагу
Якщо внаслідок відмови у прийнятті на роботу або несвоєчасного укла­дення трудового договору працівник здійснив вимушений прогул, його оплата провадиться відповідно до частини другої статті 235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові.

Зразок наказу про прийняття працівника на роботу в порядку переведення з іншого підприємства наведено в додатку 2.

Після ознайомлення працівника з наказом у графі 3 розділу «Відомості про роботу» його трудової книжки на підставі наказу про прийняття на роботу робиться запис: «Прийнято на посаду головного бухгалтера в порядку переведення з ТОВ «Крокус» та заповнюється особова картка працівника форми № П-2.

Слід зазначити, що для працівників, переведених на роботу на інше підприємство, законодавством передбачено певні пільги щодо надання їм за новим місцем роботи щорічних відпусток. Зокрема, відповідно до статті 81 КЗпП за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства на інше, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічної основної відпустки і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічних основної та додаткових відпусток і не одержав за них грошової компенсації, до стажу роботи, що дає право на щорічні основну і додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав цих відпусток за попереднім місцем роботи.

 

Додаток 1

Зразок наказу про звільнення працівника у звязку з переведенням за його згодою
на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРОКУС»

НАКАЗ

18.01.2012                      м. Черкаси                         № 29-П

Про звільнення

1. ПАВЛЕНКО Галину Павлівну, заступника головного бухгалтера, звільнити 19 січня 2012 року у зв’язку з переведенням за її згодою в товариство з обмеженою відповідальністю «Родон», п. 5 ст. 36 КЗпП України. Відпустку використала повністю.
2. Бухгалтерії підприємства провести з Павленко Г. П. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
Підстави: заява Павленко Г. П.;
лист директора ТОВ «Родон» від 16.01.2012 № 32/1.

 

Директор                         Сергієнко                     А. А. Сергієнко

 

Додаток 2

Зразок наказу про прийняття працівника на роботу в порядку переведення
з іншого підприємства

ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОДОН»

НАКАЗ

20.01.2012                       м. Черкаси                          № 17-П

Про прийняття на роботу

ПАВЛЕНКО Галину Павлівну прийняти на посаду головного бухгалтера з 20 січня 2012 року в порядку переведення за її згодою з ТОВ «Крокус», з посадовим окладом 3500 грн.
Підстави: заява Павленко Г. П.;
лист директора ТОВ «Крокус» від 18.01.2012 № 12-4.

 

Директор                            Барис                          В. І. Барис

Видання для кадровиків Журнали реєстрації Діловодство та документообіг

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Особливості розірвання трудового договору в умовах воєнного стану
Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено особливості трудових ...