Реєструйся

Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб


 

Проект
(неофіційний текст)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб

З метою визначення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, Верховна Рада України постановляє:
I. Закон України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити статтею 43 1 такого змісту:
Стаття 43 1. Порядок застосування штрафних санкцій до юридичних осіб посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, застосовують до юридичних осіб штрафи за такі правопорушення:
неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей, які визначені законодавством з охорони праці;
здійснення господарської діяльності, виконання робіт або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, для яких встановлені вимоги щодо одержання ліцензії, дозволу та/або реєстрації, без відповідної ліцензії, дозволу та/або реєстрації;
ухилення від виконання, несвоєчасне виконання або невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону.
Штрафні санкції на юридичних осіб, накладаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, у граничних розмірах, визначених статтею 43 цього Закону.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про виявлені правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, складають протокол, який разом із поясненнями, та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.
Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Протокол та матеріали до нього розглядаються посадовими особами, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання відповідних документів приймають рішення про накладання штрафу. Рішення про накладення штрафу та розрахунок суми штрафу оформляється постановою, за формою що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, яка є обов’язковою до виконання.
Штраф може бути накладено на юридичну особу протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.
У разі вчинення юридичною особою двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.
Разом з постановою керівникові юридичної особи надсилається розрахунок суми штрафу, у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони праці, протягом трьох днів з дня її винесення.
Юридичні особи мають сплатити штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання постанови.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
У разі несплати штрафу в зазначений строк, другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.
Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.
Постанова може бути оскаржена до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той же строк центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який виніс постанову.
Сплата штрафу не звільняє юридичну особу від обов’язку усунення виявлених порушень у визначені строки.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб” розроблено відповідно до частини першої статті 43 Закону України “Про охорону праці” (в редакції Закону України “Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України “Про охорону праці” від 2 червня 2011 року N 3458-VI).
Статтею 43 Закону України “Про охорону праці” передбачається застосування штрафних санкцій до юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у порядку встановленому законом, однак безпосередньо порядок застосування зазначених штрафів не запроваджено.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є законодавче визначення порядку застосування штрафів до юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, у тому числі за порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 Закону України “Про охорону праці”.
Прийняття цього законопроекту забезпечить реалізацію норм Закону в частині встановлення порядку притягнення до відповідальності юридичних осіб.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері, є Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України “Про охорону праці”, Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів та розроблення нових.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження цього законопроекту не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів, а навпаки поповнить бюджет додатковими надходженнями.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект

Не потребує розгляду з регіонами, оскільки законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містіть заходів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.
Громадська антикорупційна експертиза законопроекту не проводилась.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено для громадського обговорення на офіційної веб – сторінці Держгірпромнагляду.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект потребує розгляду соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб” визначить порядок застосування штрафів до юридичних осіб за порушення вимог законодавства про охорону праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту врегулює питання порядку застосування штрафів за порушення вимог законодавства з охорони праці, відповідальність за які вже визначено статтею 43 Закону України “Про охорону праці”.
Стимулюватиме юридичних осіб створювати належні, безпечні і здорові умови праці, та стримуватиме цих суб’єктів від порушень законодавства про охорону праці.

В. о. Голови Служби

В. А. Шайтан

“___” ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб”

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено відповідно до частини першої статті 43 Закону України “Про охорону праці” (в редакції Закону України “Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України “Про охорону праці” від 2 червня 2011 року N 3458-VI).
Статтею 43 Закону України “Про охорону праці” передбачається застосування штрафних санкцій до юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у порядку встановленому законом, однак безпосередньо порядок застосування зазначених штрафів не запроваджено.
Законопроектом передбачається внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо визначення порядку застосування штрафних санкції до юридичних осіб.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект направлений визначити порядок застосування штрафних санкції до юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття законопроекту у запропонованій редакції дозволить на законодавчому рівні визначити порядок застосування штрафних санкцій до юридичних осіб за порушення законодавства про охорону праці.
Збереження існуючого стану відповідно, до якого статтею 43 Закону України “Про охорону праці” безпосередньо передбачено застосування штрафних санкцій до юридичних осіб, однак не регламентовано порядку застосування цих санкцій, призводить до неможливості виконання норм законодавчого акта.
Перший варіант є оптимальним, оскільки його реалізація стимулюватиме юридичних осіб створювати належні, безпечні і здорові умови праці, та стримуватиме цих суб’єктів від порушень законодавства про охорону праці.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Прийняття законопроекту “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб” у запропонованій редакції дозволить відповідно до Основного Закону України на законодавчому рівні визначити порядок застосування штрафних санкцій.
Основні положення Законопроекту передбачають:
1. визначення видів правопорушень за які передбачено застосування штрафних санкцій;
2. регламентовано порядок застосування штрафних санкцій;
3. права та обов’язки юридичних осіб;
3. права та обов’язки посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про охорону праці” щодо порядку застосування штрафних санкцій до юридичних осіб” дозволить притягати до відповідальності відповідних суб’єктів які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці, тобто нести відповідальність за обмеження чи не створення гарантованих Конституцією України прав громадян на належні, безпечні і здорові умови праці.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття законопроекту врегулює питання порядку застосування штрафних санкцій за порушення вимог законодавства з охорони праці, відповідальність за які вже визначено статтею 43 Закону України “Про охорону праці”.

7. Термін дії акта

Термін дії законодавчого акта не обмежено у часі.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:
запобігання порушень законодавства з охорони праці;
створення належних, безпечних умов праці на робочих місцях.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюватиметься до набуття чинності цим актом під час надходження пропозицій, зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через три роки після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можна зробити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта ці питання буде врегульовано шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується провести в період прийняття змін до відповідних законодавчих актів або через рік з дня виконання заходів повторного відстеження з метою подальшого удосконалення відповідних законів.

В. о. Голови Служби

В. А. Шайтан

“___” ___________ 2013 року

 

 

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...