...
Реєструйся

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013

м. Київ

N 68
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2013 р. за N 749/23281

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року N 404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2009 року за N 1212/17228, такі зміни:
1.1. У розділі III:
пункти 3.7 та 3.8 виключити. У зв’язку з цим пункти 3.9 – 3.18 уважати відповідно пунктами 3.7 – 3.16;
пункт 3.8 доповнити реченням такого змісту: “Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше норми, що діє на підприємстві.”;
у пункті 3.11 слово “додаткових” замінити словом “інших”; слова “або з частковим збереженням” виключити.
1.2. У розділі V:
абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:
“5.3. У рядках 6020 – 6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. До заробітної плати включаються всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів 2.1 – 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати. При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць.”;
пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту: “У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць.”;
у абзаці другому пункту 5.7 слово “трирічного” виключити та після слова “віку” доповнити словами “передбаченого чинним законодавством”; слова “може бути урахований” замінити словом “ураховується”.
1.3. У розділі VI:
у пункті 6.1 слово “трирічного” виключити та після слова “віку” доповнити словами “передбаченого чинним законодавством”;
абзац другий пункту 6.4 після слів та цифр “У рядку 7040” доповнити словом та цифрою “графи 1”.
1.4. Пункт 7.2 розділу VII доповнити абзацом другим такого змісту: “Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної кількості колективних договорів (угод).”.
2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

В. Коломієць

 

 

 

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...