Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; 2013 р., N 14, ст. 89):
1) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";
2) частину першу статті 78 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";
3) частину другу статті 79 доповнити словами "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".
2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2011 р., N 10, ст. 63; 2013 р., N 17, ст. 154):
1) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Повноваження перших заступників та заступників голів районних та обласних державних адміністрацій можуть бути припинені у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";
2) статтю 11 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Повноваження керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".
3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 87):
1) преамбулу та статтю 1 викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій, що утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції, що не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве самоврядування.
Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних адміністрацій
1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, у районі проведення антитерористичної операції можуть утворюватися військово-цивільні адміністрації.
Військово-цивільні адміністрації – це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.
Військово-цивільні адміністрації району, області – це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження районних, обласних рад та/або державних адміністрацій та інші повноваження, визначені цим Законом.
Військово-цивільні адміністрації населених пунктів – це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, міських рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені цим Законом.
2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права, що набувають прав та обов’язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) військово-цивільних адміністрацій затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 3:
частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "Одночасно з прийняттям рішення про утворення військово-цивільної адміністрації Президент України приймає рішення про припинення повноважень відповідних сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та/або виконавчих органів відповідних рад, місцевих державних адміністрацій, їх посадових та службових осіб";
друге речення частини третьої виключити;
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
"5. У разі формування районної, обласної військово-цивільної адміністрації, на посади державних службовців у таких адміністраціях можуть призначатися військовослужбовці військових формувань, утворених відповідно до закону, особи рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника військово-цивільної адміністрації – інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.
6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
доповнити частинами тринадцятою – п’ятнадцятою такого змісту:
"13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій та керівників підрозділів, затвердження структури і штатного розпису військово-цивільних адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору.
14. Типове положення про військово-цивільну адміністрацію та рекомендований перелік структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації затверджуються Президентом України.
15. Парламентський контроль у сфері військово-цивільних відносин здійснює Верховна Рада України";
3) у частині третій статті 4:
у пункті 1 слово "самоврядування" замінити словами "самоврядування; надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях";
доповнити пунктом 16 такого змісту:
"16) вносити пропозиції з питань зміни адміністративно-територіального устрою в порядку, визначеному законом";
4) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Районні, обласні військово-цивільні адміністрації очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що:
закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону;
термін "період проведення антитерористичної операції" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
N 650-VIII


Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...