Передплати журнал

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року N 44


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2013

м. Київ

N 517
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2013 р. за N 1120/23652

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року N 44

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1023/14290, що додаються.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Т. Г. Кохана.

Міністр

Л. М. Новохатько

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-президент Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України

В. Биковець

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців

В. Биковець

Заступник Міністра соціальної
політики України – керівник апарату

В. Коломієць

Голова ЦК профспілки
працівників культури України

Л. Ф. Перелигіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
13.06.2013 N 517
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 липня 2013 р. за N 1120/23652


ЗМІНИ
до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

1. У главі 1:

1.1. В абзаці третьому пункту 1.2 слова “Міністерством культури і туризму України” замінити словами “Міністерством культури України”, слова “Міністерством праці та соціальної політики України” замінити словами “Міністерством соціальної політики України”.

1.2. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:

“1.4. Атестації не підлягають:

працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

вагітні жінки;

особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

неповнолітні;

особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації”.

1.3. У пункті 1.5 слова “та вагітні жінки” виключити.

2. У главі 2:

2.1.У пункті 2.1:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами першим – третім;

в абзаці другому слово “чергова” виключити; слова “один раз на п’ять років” замінити словами “не частіше ніж один раз на три роки”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання”;

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

“Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації”.

2.2. У пункті 2.2 слова “строки, графік проведення атестації” виключити, слово “місяць” замінити словами “два місяці”.

3. Главу 3 доповнити пунктом 3.4 такого змісту:

“3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії”.

4. У главі 4:

4.1. У пунктах 4.3 та 4.4 слова “два тижні” замінити словом “тиждень”.

4.2. Абзац перший пункту 4.5 викласти у такій редакції:

“4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться. Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її проведення”.

4.3. Пункт 4.6 викласти у такій редакції:

“4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.”.

4.4. Пункт 4.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.9 – 4.12 вважати відповідно пунктами 4.8 – 4.11.

4.5. У пункті 4.9 слова “або перепідготовку тощо” замінити словами “з метою просування по роботі.”.

4.6. Пункт 4.10 викласти у такій редакції:

“4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після його прийняття”.

5. Пункт 5.3 глави 5 викласти у такій редакції :

“5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством”.

6. У пункті 6.1 глави 6 слова “Міністерство культури і туризму України” замінити словами “Міністерство культури України”.

7. У розділі “Порядок денний” додатка 3 до Положення:
пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _____________ голосів;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання __________ голосів;

не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі _________ голосів.”;

у пункті 7 слова “(указати – відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді)” замінити словами “(указати – відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі)”.

8. Додатки 4 та 5 до Положення виключити.

Директор Департаменту формування
державної політики у сфері культури,
мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська


 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...