Передплати журнал

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2013 м. Київ N 2432/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2013 р. за N 1965/24497

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5

Відповідно до статей 11, 17 Закону України “Про судову експертизу” та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України “Про адміністративні послуги”

НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу IV Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 року за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 листопада 2007 року N 1054/5) (далі – Положення), такі зміни:

пункт 4.3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Особа, яка має намір пройти навчання (стажування) в науково-дослідній установі судових експертиз Мін’юсту, подає до відповідної установи: заяву про зарахування на навчання (стажування) (додаток 5), копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

“З метою визначення якості проведеної підготовки та обсягу засвоєного фахівцем методичного матеріалу (практичних навичок) після проходження навчання (стажування) з фахівцем за участю керівника навчання (стажування) керівництвом науково-дослідної установи судових експертиз Мін’юсту проводиться співбесіда. У разі засвоєння програми навчання (стажування) фахівцями подається заява про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК (додаток 7).”;

пункт 4.10 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“витрати на оплату послуг поштового зв’язку щодо пересилання матеріалів, пов’язаних із присвоєнням (підтвердженням) кваліфікації судового експерта.”;

пункт 4.11 доповнити абзацом третім такого змісту:

“Розмір плати за пересилання поштових відправлень визначається відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 06 серпня 2013 року N 506 “Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за N 1465/23997.”;

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

“4.12. Науково-дослідна установа судових експертиз Мін’юсту після підготовки фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, направляє до ЦЕКК такі документи:

заяву про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК;

копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них);

відомості про відсутність судимості;

копію трудової книжки;

копії першої, другої сторінок паспорта;

довідку про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності (додаток 8);

реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) трьох – п’яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри.”.

2. Пункт 5 додатка 2 до Положення викласти в такій редакції:

“5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз

79024, м. Львів, вул. Липинського, 54; тел.: (032) 293-00-47; факс: 231-76-13.”.

3. Доповнити Положення після додатка 4 новим додатком 5, що додається.

У зв’язку з цим додатки 5 – 8 вважати відповідно додатками 6 – 9.

4. Додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

5. Доповнити Положення після додатка 7 новим додатком 8, що додається.

У зв’язку з цим додатки 8, 9 вважати відповідно додатками 9, 10.

6. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

Міністр О. Лукаш
Додаток 5
до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
(пункт 4.3)
Директору
науково-дослідної установи
судових експертиз
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Місце роботи (повне найменування підприємства,
установи або організації, поштовий індекс, область,
район, місто, вулиця, будинок, квартира,
код телефону, телефон):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Поштова адреса (поштовий індекс, область,
район, місто, вулиця, будинок, квартира,
код телефону, телефон):
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до проходження навчання (стажування) в
______________________________________________________________________________
                                           (зазначити установу)
за спеціальністю _______________________________________________________________
 (повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

Додаток: копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копія трудової книжки; копії першої, другої сторінок паспорта.

“___” ____________ 20__ року                                                             ________________
                                                                                                                        (підпис)

_____________________________________________________________________________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 7
до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
(пункт 4.9)

Голові Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії
при Міністерстві юстиції України
____________________________________
____________________________________
____________________________________
       (прізвище, ім’я та по батькові)

Місце роботи (повне найменування підприємства,
установи або організації, поштовий індекс, область,
район, місто, вулиця, будинок, квартира,
код телефону, телефон):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Поштова адреса (поштовий індекс, область, 
район, місто, вулиця, будинок, квартира,
код телефону, телефон):
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до здачі кваліфікаційного іспиту в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України за спеціальністю:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                         (повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

“___” ____________ 20__ р.                                                 _______________________________
                                                                                                                  (підпис)

_______________________________________________________________________________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 8
до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
(пункт 4.12)

ДОВІДКА

Видана _______________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)
у тому, що він (вона) з ____________ до ____________ 20__ року
пройшов(ла) навчання (стажування) за _____________________________________________
                                                                                     (назва програми, вид експертної спеціальності)

Довідка видана для пред’явлення до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Директор

_________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

____________

 

Матеріали до теми