Передплати журнал

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України


Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 15 березня 2004 року N 82

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2004 р. за N 385/8984

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
від 18 листопада 2011 року N 714,
від 2 грудня 2013 року N 829

З метою застосування єдиного порядку проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового розслідування у Збройних силах України, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України 

Є. К. Марчук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 15 березня 2004 р. N 82

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 березня 2004 р. за N 385/8984 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення і проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які допустили правопорушення (порушення військової дисципліни та громадського порядку).

1.2. Службове розслідування проводиться у разі:

невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем службових обов’язків, що загрожувало життю і здоров’ю особового складу, цивільного населення або заподіяло матеріальну чи моральну шкоду;

невиконання або недбалого ставлення до виконання вимог наказів та інших керівних документів, що могло негативно вплинути чи вплинуло на стан боєздатності, бойової готовності підрозділу чи військової частини;

неправомірного застосування військовослужбовцем фізичної сили, зброї або інших засобів ураження до інших військовослужбовців чи цивільного населення;

порушення правил несення вартової (вахтової) або внутрішньої служби, що могло спричинити тяжкі наслідки;

недозволеного розголошення змісту або втрати службових документів.

Службове розслідування може проводитися і в інших випадках з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення ступеня вини посадових осіб.

Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки кримінального правопорушення, командир військової частини письмово повідомляє про це орган досудового розслідування.

(абзац восьмий пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829)

Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення відповідному прокуророві та спеціально уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції.

(пункт 1.2 доповнено абзацом дев’ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829)

У разі якщо ознаки адміністративного корупційного правопорушення встановлено під час проведення службового розслідування стосовно військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення відповідному прокуророві та начальникові відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

(пункт 1.2 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829)

1.3. Рішення про проведення службового розслідування приймається командиром (начальником), який має право видавати письмові накази та накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення.

Інші посадові особи у разі необхідності клопочуть за підпорядкованістю про призначення службового розслідування.

Міністр оборони України та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України та їх заступники можуть призначати службові розслідування безпосередньо або доручати їх проведення підпорядкованим посадовим особам.

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829)

У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається командиром самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829,
у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим)

У разі скоєння правопорушення військовослужбовцями Збройних Сил України і непроведення службового розслідування з будь-яких причин відповідним командиром (начальником) або проведення його неповно чи необ’єктивно службові розслідування згідно з завданнями та функціями, визначеними військовими статутами Збройних Сил України, Законом України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”, можуть проводитися також за письмовими наказами начальників органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

1.4. Посадові особи у разі виявлення правопорушення зобов’язані негайно повідомити про це командира (начальника), до компетенції якого входить призначення розслідування.

1.5. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника), який вирішив притягнути військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. У наказі зазначаються підстави для призначення розслідування, особа (якщо вона встановлена), стосовно якої воно має бути проведено, термін проведення та посадові особи, яким доручено його провадження.

Службове розслідування може бути проведено особисто командиром (начальником) чи доручено іншій посадовій особі.

У разі потреби залучення фахівців до проведення службового розслідування командиром (начальником) призначається комісія у складі групи фахівців на чолі з головою комісії, про що оголошується в наказі.

1.6. Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення командиром (начальником). У необхідних випадках цей термін може бути продовжено посадовою особою, якою він призначений, або старшим начальником, але не більше як на один місяць.

У термін службового розслідування не включається час перебування військовослужбовця, стосовно якого проводиться розслідування, у відпустці або на лікуванні.

1.7. До участі у проведенні розслідування не повинні залучатися особи, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особи, які особисто зацікавлені в його результатах.

1.8. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та авіаційних подій проводиться у терміни, визначені відповідно до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 6 лютого 2001 року N 36, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360, та Положення про порядок класифікацій, розслідування авіаційних подій та подання донесень про них у Збройних Силах України, введеного у дію наказом Міністра оборони України від 20 листопада 1995 року N 303.

Службові розслідування за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв проводяться з дотриманням вимог щодо забезпечення режиму секретності.

2. Порядок проведення службового розслідування

2.1. Особам, які проводять службове розслідування, надається право:

отримувати від військовослужбовців та працівників усні чи письмові пояснення, необхідні документи, довідки, консультативні та експертні висновки;

ознайомлюватися і вивчати, в тому числі з виїздом на місце події, відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати до матеріалів службового розслідування;

отримувати інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі запиту посадової особи, яка призначила службове розслідування.

2.2. Посадові особи Збройних Сил України зобов’язані надавати правдиві письмові пояснення по суті предмета розслідування та поставлених їм питань, пред’являти відповідні документи чи матеріали.

Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, має право давати усні та письмові пояснення, робити заяви, подавати документи і порушувати клопотання про витребування та залучення нових документів, опитування відповідних осіб, проведення додаткових ревізій.

2.3. У разі відмови надати пояснення військовослужбовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, посадовою особою, що його проводить, складається відповідна довідка. Зміст такої довідки засвідчується підписами двох свідків цього факту.

2.4. Розслідування та його результати оформляються письмово. За погодженням з особами, які опитуються, їх пояснення можуть фіксуватися технічними засобами. Такі пояснення оформляються надалі у письмовому вигляді і підписуються опитуваним.

3. Предмет службового розслідування

Розслідуванням повинно бути встановлено:

наявність чи відсутність події, з приводу якої було призначено розслідування, та її обставини (час, місце) і наслідки;

осіб, з вини яких трапилася подія, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли шкідливим наслідкам або створювали загрозу для їх спричинення;

наявність причинного зв’язку між подією, з приводу якої було призначено службове розслідування, та неправомірними діями військовослужбовця;

конкретні неправомірні дії військовослужбовця, яким вчинено правопорушення;

вимоги чинного законодавства чи інших нормативно-правових актів та керівних документів, які було порушено;

ступінь вини кожної з осіб, причетних до правопорушення;

форму вини (навмисно чи з необережності) та мотиви протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до скоєного;

умови та причини, що сприяли правопорушенню;

чи вчинено правопорушення під час виконання військовослужбовцем службових обов’язків.

4. Оформлення результатів розслідування

4.1. За результатами службового розслідування складається акт, у якому, крім положень, що визначені пунктом 3 цієї Інструкції, обов’язково зазначаються:

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін військової служби та термін перебування на останній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

підстави службового розслідування;

час, місце, суть порушення, який нормативний акт порушено (його назва, дата прийняття);

обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність чи знімають вину;

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої проведено службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для задоволення;

пропозиція щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

інші заходи, які пропонується здійснити.

4.2. Акт службового розслідування підписується особами, якими воно проводилося. Кожен учасник розслідування має право викласти свою окрему думку.

4.3. Після підписання акт службового розслідування подається на розгляд посадовій особі, яка призначила розслідування. До акта додаються всі матеріали розслідування.

Посадова особа, яка призначала службове розслідування, проводить бесіду з військовослужбовцем, стосовно якого воно проводилось.

(пункт 4.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714)

Міністр оборони України та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України проводять бесіду з військовослужбовцем особисто або письмово доручають її проведення своїм заступникам.

(пункт 4.3 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 02.12.2013 р. N 829,
у зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати
відповідно абзацами четвертим – шостим)

За результатами бесіди оформляється аркуш бесіди із зазначенням дати її проведення, а також заперечень, прохань (побажань) особи, стосовно якої проведено службове розслідування. Аркуш бесіди підписується особою, яка проводила бесіду, військовослужбовцем, з яким вона проводилась, присутніми посадовими особами та його безпосереднім начальником.

(пункт 4.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714)

У разі ухилення військовослужбовця від проведення бесіди або відмови підписати аркуш бесіди посадовою особою в ньому робиться відповідний запис про відмову.

(пункт 4.3 доповнено абзацом п’ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714)

Аркуш бесіди зберігається з матеріалами службового розслідування.

(пункт 4.3 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.11.2011 р. N 714)

4.4. У разі, якщо службове розслідування проводилося органом Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, акт та матеріали службового розслідування передаються на розгляд відповідним командирам (начальникам).

5. Прийняття рішення за результатами розслідування

5.1. Посадова особа, яка призначала службове розслідування, розглядає у 10-денний термін акт та всі інші матеріали службового розслідування і приймає відповідне рішення.

5.2. Про прийняте рішення повідомляється військовослужбовцю, стосовно якого проводиться службове розслідування, а у випадках, передбачених пунктом 4.4. цієї Інструкції, також начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

5.3. Притягнення військовослужбовця за результатами службового розслідування до відповідальності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства. Дисциплінарне стягнення накладається у терміни, визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

5.4. За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення кримінального правопорушення військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 02.12.2013 р. N 829)

5.5. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено зацікавленими особами в порядку, встановленому розділом 5 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

5.6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за всебічне повне, своєчасне й об’єктивне його проведення та додержання законності під час провадження. 

Начальник Військової служби
правопорядку у
Збройних Силах України –
начальник Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
полковник 

 
 
 
 
 
 
С. Ф. Глєбов 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...