Реєструйся

Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

06.04.2012

м. Київ

N 65

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 травня 2012 р. за N 713/21026

Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Відповідно до статті 30 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що додається.

2. Управлінню організації навчання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI “Про державну службу”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
06.04.2012 N 65

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 травня 2012 р. за N 713/21026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарат (далідержавні органи) висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції.

1.2. Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця проводиться у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах за процедурою, визначеною цим Порядком, та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із законодавством.

Необхідність підвищення рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

1.3. Нацдержслужба України та державні органи у межах повноважень здійснюють координацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації така координація здійснюється разом з Національною академією державного управління при Президентові України (даліНаціональна академія).

II. Підготовка та перепідготовка державних службовців

2.1. Підготовка державних службовцівздобуття освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторантурі, інших навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі.

2.2. Перепідготовка державних службовцівотримання кваліфікації у галузі знаньдержавне управління” на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та набутого практичного досвіду.

2.3. Прийом до Національної академії та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів у галузі знаньдержавне управління“, здійснюється в установленому законодавством порядку.

2.4. Підготовка магістрів у галузі знаньдержавне управлінняздійснюється за освітньо-професійними програмами, розробленими на основі професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, стандартів освіти і передбачає здобуття поглиблених знань з актуальних питань державного управління.

2.5. Освітньо-професійні програми розробляються вищими навчальними закладами IV рівня акредитації згідно з вимогами освітньо-професійних програм, стандартів освіти і затверджуються МОНмолодьспортом України за погодженням з Нацдержслужбою України.

2.6. Особи, які пройшли навчання та державну атестацію, отримують документи про освіту державного зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями, передбаченими у галузі знаньдержавне управління“.

III. Підвищення кваліфікації та інші форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

3.1. Підвищення кваліфікації державних службовцівнавчання у навчальних закладах з метою фахового удосконалення, оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі. Підвищення кваліфікації державних службовців є безперервним процесом.

3.2. Строк та форми підвищення кваліфікації визначаються державними органами, у яких працюють державні службовці, залежно від сфери їх діяльності. При цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів на рік (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, – двох місяців), без відриву від служби – шести місяців.

3.3. Керівник державної служби в державному органі забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки.

3.4. Підвищення кваліфікації за професійною програмою здійснюється протягом першого року роботи – для вперше прийнятих на державну службу або за результатами щорічного оцінювання, але не рідше одного разу на три роки.

3.5. Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами відповідно до вимог Національної академії, узгоджуються з державними органами та Нацдержслужбою України.

3.6. Особи, які підвищили кваліфікацію за професійними програмами, отримують свідоцтво державного зразка.

3.7. З метою вивчення актуальних проблем державного управління, нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності, розвитку ключових компетентностей державного службовця разом із підвищенням кваліфікації також здійснюватиметься реалізація спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інші форми підвищення рівня професійної компетентності, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.

3.8. Реалізація зазначених заходів здійснюється навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

3.9. Спеціальні курси, тематичні семінари, тренінги, інші форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій та не є післядипломною освітою, мають враховувати результати оцінювання рівня професійної компетентності державних службовців, які направляються для проходження таких заходів.

3.10. Особам, які підвищили кваліфікацію за програмами тематичних постійно діючих семінарів, зокрема тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, інших інноваційних форм, видається сертифікат.

3.11. Навчання за професійними програмами, проходження тематичних постійно діючих семінарів, зокрема тренінгів, спеціалізованих навчальних курсів, інших інноваційних форм та отримання свідоцтва чи сертифіката про підвищення рівня професійної компетентності враховуються державним службовцям під час щорічного оцінювання, призначення на вищу посаду.

3.12. Стажування державних службовців в державних органах, а також за кордоном проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних знань, набуття умінь та навичок за фахом і може проходити з відривом від державної служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі.

IV. Фінансове забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

4.1. Фінансове забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.2. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців за пріоритетними напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюватиметься на підставі відповідних договорів, у тому числі про міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно із законодавством України.

4.3. Керівники державних органів під час підготовки бюджетних пропозицій та бюджетних запитів планують видатки на реалізацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності, виходячи з наявних потреб.

4.4. Мережа навчальних закладів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців формується на підставі механізмів ліцензування та акредитації у галузі знаньдержавне управління“.

 

Заступник начальника
Управління організації навчання
Нацдержслужби

Л. Олійник

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...