...
Реєструйся

Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади


ПОСТАНОВА

від 15
вересня 2010 р. N 844

Київ

Про
затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в
органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів
України постановляє:

Затвердити Порядок
проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади,
що додається.

 

Прем’єр-міністр
України
 

М.
АЗАРОВ
 


Інд. 38

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2010 р. N 844 


ПОРЯДОК
проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок визначає
механізм здійснення контролю за організацією роботи з виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим
(далі – органи виконавчої влади) завдань, визначених законами України, постановами
Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету
Міністрів України (далі – акти законодавства та доручення).

2. Перевірка стану
виконавської дисципліни (далі – перевірка) в органах виконавчої влади
проводиться з метою забезпечення високої ефективності та дотримання строків
виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, а також
надання необхідної допомоги керівникам органів виконавчої влади і підготовки
рекомендацій для поліпшення стану виконавської дисципліни.

3. Перевірка
проводиться за дорученнями Прем’єр-міністра України, Першого
віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра
Кабінету Міністрів України відповідно до їх повноважень.

4. Для проведення
перевірки утворюється робоча група або комісія (далі – робоча група) та
призначається її керівник. Склад робочої групи та її керівник затверджуються
Першим віце-прем’єр-міністром України за поданням Міністра Кабінету Міністрів
України.

Рішення про утворення
робочої групи приймається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку
перевірки. За рішенням керівника у складі робочої групи можуть утворюватися
підгрупи.

5. До складу робочої
групи включаються працівники структурних підрозділів Секретаріату Кабінету
Міністрів України, представники органів виконавчої влади, наукові та інші
працівники за погодженням з їх керівниками.

6. До початку перевірки
керівник робочої групи затверджує план її проведення, у якому визначається
послідовність і конкретні строки вивчення, узагальнення та підготовки
матеріалів за результатами перевірки.

7. План проведення
перевірки разом з відомостями про склад робочої групи не пізніше ніж за один
день до її початку надсилається органу виконавчої влади, в якому буде
проводитися перевірка.

У разі потреби члени
робочої групи складають особисті плани проведення перевірки, в яких
визначається перелік питань для вивчення. Особисті плани проведення перевірки
затверджуються керівником робочої групи.

8. Члени робочої групи
проводять перевірку згідно із затвердженим планом.

9. Перевірка
проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної
таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення
таємної інформації, що стала відома під час її проведення.

10. Для виконання покладених
завдань робоча група має право:

вимагати припинення
дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з
необхідними документами, у разі потреби знімати з них копії та додавати їх до
матеріалів перевірки;

отримувати від
посадових осіб та працівників органу виконавчої влади, в якому проводиться
перевірка, усні та письмові пояснення;

перевіряти повноту
усунення порушень, виявлених попередніми перевірками,

11. Строк проведення
перевірки не повинен перевищувати 10 робочих днів. Продовження цього строку
допускається за пропозицією керівника робочої групи, погодженою з Першим
віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, Міністром
Кабінету Міністрів України відповідно до їх повноважень, але не більше ніж на
10 днів.

12. Про результати
перевірки протягом п’яти робочих днів після її завершення складається звіт,
який підписується керівником та членами робочої групи.

Член робочої групи,
який не згодний з висновками робочої групи, може викласти свою окрему думку в
письмовій формі, що додається до звіту.

13. Керівник органу
виконавчої влади, в якому проводилася перевірка, має право ознайомитись із
звітом та подати письмові пояснення стосовно наведених у ньому фактів і
висновків, що додаються до звіту.

14. Про результати
проведеної перевірки керівник робочої групи звітує посадовій особі, за
дорученням якої проводилася перевірка, та інформує Міністра Кабінету Міністрів
України не пізніше, ніж протягом семи робочих днів після її завершення.

Необхідність здійснення
додаткових заходів визначається посадовою особою, за дорученням якої
проводилася перевірка.

15. Керівник органу
виконавчої влади, в якому проводилася перевірка, протягом трьох робочих днів
після ознайомлення із звітом готує план заходів щодо усунення порушень,
виявлених під час перевірки.

Орган виконавчої влади,
в якому проводилася перевірка, протягом місяця після її закінчення інформує
Кабінет Міністрів України про проведену роботу з усунення виявлених недоліків
та вжиті заходи для притягнення до відповідальності працівників, винних у
допущених порушеннях.

____________

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...