Про затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. N 426
Київ

Про затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця

Відповідно до статті 49 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу".

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ
Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. N 426


ПОРЯДОК ТА УМОВИ
визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця

1. Ці Порядок та умови встановлюють механізм визначення заробітної плати для призначення та перерахунку пенсії державного службовця відповідно до Закону України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу" (далі – Закон).
2. Посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років під час визначення заробітної плати для призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною посадою, передбаченою пунктами 1 – 7 та 12 частини другої статті 35 Закону.
За бажанням посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із скликання 1990 року, а також осіб, визначених пунктами 4 і 7 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, виплати, передбачені абзацом першим цього пункту, враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії, за останньою займаною виборною посадою чи посадою державної служби, яку вони займали на день набрання чинності Законом.
3. Розмір інших виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років), що включаються в заробітну плату для призначення пенсії, визначається:
у разі звернення за призначенням пенсії у період з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2015 р. включно та після цієї дати за умови, що за період починаючи з 1 січня 2014 р. особа не має 24 календарні місяці роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, перед зверненням за призначенням пенсії, – за всі повні календарні місяці роботи починаючи з 1 січня 2014 р. до дати звернення. Середньомісячна сума зазначених виплат визначається шляхом ділення загальної суми виплат, одержаних за повні відпрацьовані у цей період місяці на посадах, які дають право на такий вид пенсії, на кількість цих місяців починаючи з 1 січня 2014 р. до дати звернення. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
у разі звернення за призначенням пенсії після 1 січня 2016 р. – за останні повні 24 календарні місяці роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії, але не раніше 1 січня 2014 р., незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на зазначеній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 повні календарні місяці роботи визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 24. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
у разі звернення за призначенням пенсії у період з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2018 р. включно та після цієї дати за умови, що за період починаючи з 1 січня 2014 р. особа не має 60 календарних місяців роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії, – за всі повні календарні місяці роботи починаючи з 1 січня 2014 р. до дати звернення. Середньомісячна сума зазначених виплат визначається шляхом ділення загальної суми виплат, одержаних за повні відпрацьовані у цей період місяці на посадах, які дають право на такий вид пенсії, на кількість цих місяців. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці;
у разі звернення за призначенням пенсії після 1 січня 2019 р. – за будь-які 60 календарних місяців роботи на посадах, які дають право на такий вид пенсії, підряд перед зверненням за призначенням пенсії починаючи з 1 січня 2014 р., незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на зазначеній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 повних календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи для розрахунку середньомісячної суми зазначених виплат можуть бути враховані неповні місяці.
За бажанням посадових осіб місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім і більше років або протягом повних двох і більше скликань починаючи із скликання 1990 року, а також осіб, які мають не менш як 20 років стажу державної служби, до якого включається час роботи (період), передбачений пунктами 1 – 7 і 9 – 11 частини другої статті 35 Закону, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, та осіб, визначених пунктами 4 і 7 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону, розмір зазначених в абзаці першому цього пункту виплат може визначатися на момент призначення пенсії у порядку, передбаченому у підпункті 2 пункту 6 цих Порядку та умов, за умови, що зазначені особи на час звернення за призначенням пенсії не перебувають на посадах, передбачених пунктами 1 – 7 і 12 частини другої статті 35 Закону.
4. Порядок коригування виплат, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, під час призначення (перерахунку) пенсії встановлюється Мінсоцполітики разом з Мінфіном.
5. Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
6. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України (для службовців Національного банку відповідно до рішень його Правління) або у зв’язку із зміною мінімальної заробітної плати заробітна плата для перерахунку пенсії, призначеної у тому числі до набрання чинності Законом, визначається в такому порядку:
1) пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, – на підставі поданої заяви та довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку;
2) іншим пенсіонерам – на підставі поданої заяви та необхідних документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому:
посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на момент виникнення права на перерахунок пенсії державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби на момент призначення (перерахунку) пенсії;
премія, крім премій, зазначених у другому реченні цього абзацу, та інші надбавки враховуються в середніх розмірах, виплачених державному службовцю, який займає посаду державної служби за останньою посадою державної служби у тому державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. Премії до державних, професійних свят і ювілейних дат та грошова допомога, виплачені у місяці підвищення заробітної плати, враховуються в розмірі 1/12 середнього розміру таких виплат, виплачених державному службовцю, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби, з якої призначено (перераховано) пенсію.
За бажанням осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, під час перерахунку пенсій виплати, одержані на час призначення (перерахунку на момент звільнення) пенсії (крім посадового окладу, надбавки за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу років) визначаються відповідно до абзаців першого – п’ятого пункту 3 та пункту 4 цих Порядку та умов.
7. Під час звільнення державного службовця з посади державної служби за його бажанням проводиться перерахунок пенсії із заробітної плати, визначеної на дату звільнення, відповідно до абзаців першого – п’ятого пункту 3 та пунктів 2 і 4 цих Порядку та умов.
8. Перерахунок пенсії проводиться на підставі поданої заяви та необхідних документів, виданих державними органами за останнім місцем роботи:
з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого державного службовця – у разі перерахунку пенсії відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов;
з дня звернення – у разі перерахунку пенсії відповідно до пункту 7 цих Порядку та умов.
Форми довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії державним службовцям, затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики.
9. У разі ліквідації державного органу довідку про заробітну плату видає орган, який є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування (відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому Мінсоцполітики за погодженням з Нацдержслужбою.
10. Перерахунок пенсій, призначених до набрання чинності Законом, здійснюється відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов з урахуванням віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців, до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом.
11. У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. N 426


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 906).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 48 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 129).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 581 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 773).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1997 "Про доповнення підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2785).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 688 "Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1435).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2005 р. N 646 "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1825).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 269 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 710).
8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 332 "Деякі питання пенсійного забезпечення службовців Національного банку" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 757).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 288 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 26, ст. 824).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 872 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. N 865" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 63, ст. 2220).
11. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 249).
12. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 166 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 18, ст. 657).

____________

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...