...
Реєструйся

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України


Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 19 жовтня 2010 року N 961

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2010 р. за N 999/18294

На виконання статті 18 Закону України “Про вищу освіту” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 N 873 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за N 930/16946 (зі змінами).

3. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський О. В.) у встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
19.10.2010 N 961

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2010 р. за N 999/18294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України

I. Загальні положення

1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступник – особа, яка подала заяву про зарахування до вищого навчального закладу;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – загальноосвітній предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством;

творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю “Стоматологія ортопедична” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно-правових актів.

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо він раніше не здобув і не здобуває на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

II. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 N 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20.06.2007 N 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 15 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні містити, зокрема:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання;

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня;

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами випадках;

алгоритм обчислення конкурсного бала вступника;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом;

розклад (дні тижня та години) роботи приймальної комісії;

кількість місць у гуртожитку та умови надання місць вступникам.

4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти;

порядок формування конкурсного відбору та перелік додаткових показників для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра);

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а також вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю “Стоматологія ортопедична” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов);

порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з дотриманням вимог пунктів 5.2 – 5.10 цих Умов.

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня.

5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1 – 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня.

5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов, закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня.

5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється 1 серпня.

5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також за скороченими термінами відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу до початку навчального року.

5.9. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

за державним замовленням не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

VI. Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів

6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

6.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти.

6.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

6.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.

6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

6.7. Особи, зазначені у пунктах 8.1 – 8.4 розділу VIII цих Умов, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

6.8. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

6.9. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

6.11. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

6.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

6.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VII. Організація і проведення конкурсу

7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 1. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

7.5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 – 8.4 розділу VIII цих Умов.

7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 N 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за N 1/1026.

7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VIII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, діти-інваліди).

8.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

8.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

IX. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

9.1. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2 розділу III цих Умов вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів.

9.5. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

9.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

10.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I – II рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах.

10.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

XI. Зарахування за співбесідою

11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

11.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

XII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи інформатики – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”;

трудове навчання – при вступі на напрями “технологічна освіта”, “професійна освіта”;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань “економіка та підприємництво” та напрями “міжнародні економічні відносини” і “міжнародний бізнес”;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань “право” та напрям “міжнародне право”;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет “історія України”;

біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети “біологія”, “хімія”.

12.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами II ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами III ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

12.4. Норма, визначена пунктами 12.1 – 12.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів – при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

12.6. Норма, визначена пунктом 12.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

XIII. Зарахування поза конкурсом

13.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 N 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О. Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 N 6).

13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XIV. Право на першочергове зарахування

14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 N 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

14.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 14.1 цього розділу.

XV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

15.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

15.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

15.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XVI. Надання рекомендацій для зарахування

16.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

16.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

16.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

16.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

17.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

17.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

18.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

18.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

18.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XVI цих Умов.

XIX. Наказ про зарахування

19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу.

19.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

19.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 N 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 N 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 N 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.

20.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

20.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

20.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

XXI. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби

21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.

21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

XXII. Додаткове зарахування до вищих навчальних закладів та зберігання робіт вступників

22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

22.2. Роботи вступників (у т. ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

23.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

23.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи “Конкурс”. Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи “Конкурс”.

 

Директор департаменту 

Я. Я. Болюбаш 

 

 

Додаток 1
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

 

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Шифр галузі 

Найменування галузі знань (напряму) 

Напрям підготовки (спеціальність) 

Код напряму підготовки (спеціальності) 

Назва предметів та творчих конкурсів 

0101 

Педагогічна освіта 

дошкільна освіта 

6.010101 

українська мова та література,
біологія,
математика або історія України 

  

початкова освіта 

6.010102 

українська мова та література,
математика,
біологія або історія України 

технологічна освіта 

6.010103 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

професійна освіта
(за профілем) 

6.010104 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

корекційна освіта
(за нозологіями) 

6.010105 

українська мова та література,
біологія,
іноземна мова або історія України 

соціальна педагогіка 

6.010106 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або біологія 

0102 

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

фізичне виховання* 

6.010201 

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс 

  

спорт 

6.010202 

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс 

здоров’я людини* 

6.010203 

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс 

____________
*
Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти. 

0201 

Культура 

культурологія 

6.020101 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

6.020102 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури 

6.020103 

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова 

народна художня творчість 

6.020104 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

документознавство та інформаційна діяльність 

6.020105 

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або історія України 

менеджмент соціокультурної діяльності 

6.020106 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

0202 

Мистецтво 

театральне мистецтво 

6.020201 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

хореографія* 

6.020202 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

кіно-,
телемистецтво 

6.020203 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

музичне мистецтво* 

6.020204 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

образотворче мистецтво* 

6.020205 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

реставрація творів мистецтва 

6.020206 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

дизайн* 

6.020207 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

декоративно-прикладне мистецтво 

6.020208 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

естрадно-циркове мистецтво 

6.020209 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

фотомистецтво 

6.020211 

українська мова та література,
хімія,
творчий конкурс 

0203 

Гуманітарні науки 

філософія* 

6.020301 

українська мова та література,
історія України,
математика або іноземна мова 

історія* 

6.020302 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

філологія* 

6.020303 

українська мова та література,
іноземна мова або російська мова (за профілем),
історія України 

0301 

Соціально-політичні науки 

соціологія 

6.030101 

українська мова та література,
історія України,
математика або іноземна мова 

психологія* 

6.030102 

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова 

практична психологія* 

6.030103 

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова 

політологія* 

6.030104 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

0302 

Міжнародні відносини 

міжнародні відносини 

6.030201 

українська мова та література,
іноземна мова,
історія України або географія 

міжнародне право 

6.030202 

українська мова та література,
іноземна мова,
історія України або географія 

міжнародні економічні відносини 

6.030203 

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія 

міжнародна інформація 

6.030204 

українська мова та література,
іноземна мова,
історія України або математика 

країнознавство 

6.030205 

українська мова та література,
географія,
історія України або іноземна мова 

міжнародний бізнес 

6.030206 

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або історія України 

0303 

Журналістика та інформація 

журналістика 

6.030301 

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс 

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності) 

6.030302 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або географія 

видавнича справа та редагування 

6.030303 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика 

0304 

Право 

право 

6.030401 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика 

правознавство* 

6.030402 

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика 

0305 

Економіка та підприємництво 

економічна теорія 

6.030501 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

економічна кібернетика 

6.030502 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

міжнародна економіка 

6.030503 

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія 

економіка підприємства 

6.030504 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

управління персоналом та економіка праці 

6.030505 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

прикладна статистика 

6.030506 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

маркетинг 

6.030507 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

фінанси і кредит 

6.030508 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

облік і аудит 

6.030509 

українська мова та література,
математика,
історія України або географія 

товарознавство і торговельне підприємництво 

6.030510 

українська мова та література,
математика,
географія або хімія 

0306 

Менеджмент і адміністрування 

менеджмент 

6.030601 

українська мова та література,
математика,
географія або іноземна мова 

0401 

Природничі науки 

хімія* 

6.040101 

українська мова та література,
хімія,
фізика або математика 

біологія* 

6.040102 

українська мова та література,
біологія,
фізика або хімія 

геологія* 

6.040103 

українська мова та література,
географія,
хімія або фізика 

географія* 

6.040104 

українська мова та література,
географія,
історія України або математика 

гідрометеорологія 

6.040105 

українська мова та література,
географія,
математика або фізика 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* 

6.040106 

українська мова та література,
математика,
хімія або географія 

0402 

Фізико-математичні науки 

математика* 

6.040201 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

механіка 

6.040202 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

фізика* 

6.040203 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

прикладна фізика* 

6.040204 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

статистика 

6.040205 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

астрономія 

6.040206 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

0403 

Системні науки та кібернетика 

прикладна математика 

6.040301 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

інформатика* 

6.040302 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

системний аналіз 

6.040303 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0501 

Інформатика та обчислювальна техніка 

комп’ютерні науки 

6.050101 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

комп’ютерна інженерія 

6.050102 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

програмна інженерія 

6.050103 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0502 

Автоматика та управління 

системна інженерія 

6.050201 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

6.050202 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0503 

Розробка корисних копалин 

гірництво 

6.050301 

українська мова та література,
математика,
фізика або географія 

торфова справа 

6.050302 

українська мова та література,
математика,
фізика або географія 

переробка корисних копалин 

6.050303 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

нафтогазова справа 

6.050304 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0504 

Металургія та матеріалознавство 

металургія 

6.050401 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

ливарне виробництво 

6.050402 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

інженерне матеріалознавство 

6.050403 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0505 

Машинобудування та матеріалообробка 

прикладна механіка 

6.050501 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

інженерна механіка 

6.050502 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

машинобудування 

6.050503 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

зварювання 

6.050504 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0506 

Енергетика та енергетичне машинобудування 

теплоенергетика 

6.050601 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

гідроенергетика 

6.050602 

українська мова та література,
математика,
фізика або географія 

атомна енергетика 

6.050603 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

енергомашинобудування 

6.050604 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0507 

Електротехніка та електромеханіка 

електротехніка та електротехнології 

6.050701 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

електромеханіка 

6.050702 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0508 

Електроніка 

мікро- та наноелектроніка 

6.050801 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

електронні пристрої та системи 

6.050802 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

акустотехніка 

6.050803 

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова 

0509 

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 

радіотехніка 

6.050901 

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова 

радіоелектронні апарати 

6.050902 

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова 

телекомунікації 

6.050903 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

мережі та системи поштового зв’язку 

6.090504 

українська мова та література,
математика,
фізика або географія 

0510 

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

6.051001 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

метрологія, стандартизація та сертифікація 

6.051002 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

приладобудування 

6.051003 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

оптотехніка 

6.051004 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

0511 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

авіа- і ракетобудування 

6.051101 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 

6.051102 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

авіоніка 

6.051103 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0512 

Морська техніка 

суднобудування та океанотехніка 

6.051201 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0513 

Хімічна технологія та інженерія 

хімічна технологія 

6.051301 

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика 

хімічна інженерія 

6.051302 

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика 

0514 

Біотехнологія 

біотехнологія 

6.051401 

українська мова та література,
хімія,
біологія або математика 

біомедична інженерія 

6.051402 

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія 

0515 

Видавничо-поліграфічна справа 

видавничо-поліграфічна справа 

6.051501 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0516 

Текстильна та легка промисловість 

технологія та дизайн текстильних матеріалів 

6.051601 

українська мова та література,
математика,
хімія або фізика 

технологія виробів легкої промисловості 

6.051602 

українська мова та література,
математика,
хімія або біологія 

0517 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

харчові технології та інженерія 

6.051701 

українська мова та література,
математика,
хімія або фізика 

0518 

Оброблювання деревини 

деревооброблювальні технології 

6.051801 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0601 

Будівництво та архітектура 

будівництво 

6.060101 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

архітектура 

6.060102 

українська мова та література,
математика,
творчий конкурс 

гідротехніка (водні ресурси) 

6.060103 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

0701 

Транспорт і транспортна інфраструктура 

транспортні технології (за видами транспорту) 

6.070101 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

аеронавігація 

6.070102 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

обслуговування повітряних суден 

6.070103 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

морський та річковий транспорт 

6.070104 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

рухомий склад залізниць 

6.070105 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

автомобільний транспорт 

6.070106 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

системи забезпечення руху поїздів 

6.070107 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

залізничні споруди та колійне господарство 

6.070108 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

0801 

Геодезія та землеустрій 

геодезія, картографія та землеустрій 

6.080101 

українська мова та література,
географія,
історія України або математика 

0901 

Сільське господарство і лісництво 

агрономія 

6.090101 

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

6.090102 

українська мова та література,
біологія,
математика або фізика 

лісове і садово-паркове господарство 

6.090103 

українська мова та література,
математика,
біологія або іноземна мова 

лісозаготівля 

6.090104 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

захист рослин 

6.090105 

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика 

0902 

Рибне господарство та аквакультура 

водні біоресурси та аквакультура 

6.090201 

українська мова та література,
біологія,
математика або географія 

рибальство 

6.090202 

українська мова та література,
біологія,
математика або географія 

1001 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 

6.100101 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 

6.100102 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

1101 

Ветеринарія 

ветеринарна медицина 

6.110101 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

1201 

Медицина 

сестринська справа 

6.120101 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

лабораторна діагностика 

6.120102 

українська мова та література,
біологія,
фізика або математика 

1202 

Фармація 

фармація 

6.120201 

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика 

1301 

Соціальне забезпечення 

соціальна допомога 

6.130101 

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова 

соціальна робота 

6.130102 

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова 

1401 

Сфера обслуговування 

готельно-ресторанна справа 

6.140101 

українська мова та література,
іноземна мова,
географія або історія України 

побутове обслуговування 

6.140102 

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія 

туризм 

6.140103 

українська мова та література,
географія,
історія України або іноземна мова 

1601 

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 

  

  

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН 

1701 

Інформаційна безпека 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

6.170101 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

системи технічного захисту інформації 

6.170102 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

управління інформаційною безпекою 

6.170103 

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова 

1702 

Цивільна безпека 

цивільний захист 

6.170201 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

охорона праці 

6.170202 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

пожежна безпека 

6.170203 

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія 

1201 

Медицина 

лікувальна справа 

7.12010001
8.12010001 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

педіатрія 

7.12010002
8.12010002 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

медико-профілактична справа 

7.12010003
8.12010003 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

медична психологія 

7.12010004
8.12010004 

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова 

стоматологія 

7.12010005
8.12010005 

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика 

1202 

Фармація 

клінічна фармація 

7.12020102
8.12020102 

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика 

технології фармацевтичних препаратів 

7.12020103
8.12020103 

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика 

технології парфумерно-косметичних засобів 

7.12020104
8.12020104 

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика 

 

 

Додаток 2
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

 

Перелік
конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Код
спеціальності 

Назва спеціальності 

Назва предметів та творчих конкурсів 

при вступі на основі базової загальної середньої освіти 

при вступі на основі повної загальної середньої освіти 

5.01010101 

дошкільна освіта 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або історія України 

5.01010201 

початкова освіта 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.01010301 

технологічна освіта 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.01010401 

професійна освіта (за профілем підготовки) 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.01010601 

соціальна педагогіка 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.01020101 

фізичне виховання* 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

____________
*
Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя. 

5.02010201 

бібліотечна справа 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
історія України або математика 

5.02010401 

народна художня творчість 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02010501 

діловодство 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.02020101 

акторське мистецтво 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020102 

театрально-декораційне мистецтво 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020201 

хореографія* 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020301 

кіно-, телемистецтво 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020401 

музичне мистецтво* 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020501 

образотворче мистецтво* 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020701 

дизайн 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020702 

перукарське мистецтво та декоративна косметика 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020801 

декоративно-прикладне мистецтво 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02020901 

естрадно-циркове мистецтво 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.02021101 

художнє фотографування 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.03030301 

видавнича справа та редагування 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
історія України або математика 

5.03040101 

правознавство 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
історія України або географія 

5.03040102 

правоохоронна діяльність 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
історія України або географія 

5.03050201 

інформаційна діяльність підприємства 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050401 

економіка підприємства 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050601 

прикладна статистика 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050701 

маркетингова діяльність 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050702 

комерційна діяльність 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050801 

фінанси і кредит 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050802 

оціночна діяльність 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03050901 

бухгалтерський облік 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03051001 

товарознавство та комерційна діяльність 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03051002 

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03060101 

організація виробництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5.03060102 

організація обслуговування на транспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або історія України 

5. 04010101 

аналітичний контроль якості хімічних сполук 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.04010301 

пошук та розвідка геологічними методами 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.04010302 

пошук та розвідка геофізичними методами 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.04010303 

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5. 04010304 

розвідування нафтових та газових родовищ 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.04010501 

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.04010502 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.04010503 

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.04010601 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.04010602 

прикладна екологія 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.04030101 

прикладна математика 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика 

5.05010101 

обслуговування програмних систем і комплексів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05010102 

обслуговування систем баз даних і знань 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05010201 

обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05010301 

розробка програмного забезпечення 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020101 

обслуговування систем управління і автоматики 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020102 

обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020201 

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020202 

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020203 

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020204 

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05020205 

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030101 

відкрита розробка корисних копалин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030102 

підземна розробка корисних копалин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030103 

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030104 

шахтне і підземне будівництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030105 

маркшейдерська справа 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030106 

буріння свердловин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030201 

механізація та автоматизація торфового виробництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030301 

збагачення корисних копалин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030302 

обробка природного каменю 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030401 

експлуатація нафтових і газових свердловин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030402 

випробування свердловин на нафту і газ 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030403 

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05030404 

обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05040101 

агломераційне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040102 

доменне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040103 

виробництво сталі і феросплавів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040104 

виробництво кольорових металів і сплавів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040105 

переробка вторинних кольорових та чорних металів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040106 

обробка металів тиском 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05040201 

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040301 

термічна обробка металів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05040302 

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05050201 

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050202 

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050203 

обслуговування засобів гідромеханізації 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050204 

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050205 

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050206 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050207 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050208 

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050209 

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050210 

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050211 

обслуговування машин і технологічних ліній пакування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050212 

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050213 

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050214 

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050215 

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050216 

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050301 

інструментальне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050302 

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050303 

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050304 

виробництво абразивного і алмазного інструменту 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050305 

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050306 

виробництво двигунів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050307 

виробництво автомобілів і тракторів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050308 

виробництво сільськогосподарських машин 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050309 

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050310 

важке машинобудування (за видами) 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050311 

хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050312 

виробництво рейкового транспорту (за видами) 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050401 

зварювальне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05050402 

газо-електротермічне нанесення покриття 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05050403 

контроль якості металів і зварних з’єднань 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05050404 

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060101 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060102 

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05060103 

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060104 

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060201 

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060301 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060401 

конструювання і експлуатація парогенераторного обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060402 

конструювання і виробництво турбінних установок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05060403 

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070101 

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070102 

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070103 

електропостачання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070104 

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070105 

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070106 

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070107 

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070108 

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070109 

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070201 

виробництво електричних машин і апаратів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070202 

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070203 

виробництво автоматизованих електротермічних систем 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070204 

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05070205 

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05080201 

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05080202 

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05080301 

виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090101 

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090102 

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090103 

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090104 

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090201 

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090301 

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090302 

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090303 

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090304 

виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090305 

обслуговування обладнання підприємств зв’язку 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090306 

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090307 

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090308 

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090401 

організація та експлуатація поштового зв’язку 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05090402 

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05100101 

радіотехнічні вимірювання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05100102 

електротеплотехнічні вимірювання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05100103 

механічні вимірювання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05100301 

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05100401 

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05110101 

виробництво авіаційних літальних апаратів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05110102 

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05110201 

виробництво авіаційних двигунів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05110301 

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05110302 

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05120101 

суднокорпусобудування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05120102 

обслуговування суднового обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05120103 

монтаж і проектування суднових машин і механізмів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05120104 

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05130101 

виробництво органічних речовин 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.05130102 

виробництво неорганічних речовин 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.05130103 

переробка нафти і газу 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130104 

коксохімічне виробництво 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130105 

виробництво твердих хімічних речовин 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130106 

виробництво обладнань з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130107 

виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130108 

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130109 

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130110 

виробництво високомолекулярних сполук 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130111 

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або математика 

5.05130201 

опоряджувальне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05130202 

технологія обробки шкіри та хутра 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05140101 

біохімічне виробництво 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.05150101 

друкарське виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05150102 

розробка, виготовлення та оформлення пакувань 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05150103 

комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05150104 

дизайн друкованої продукції 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.05160101 

первинна обробка волокнистих матеріалів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05160102 

виробництво та дизайн пряжі 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160103 

виробництво та дизайн тканин і трикотажу 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160104 

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160201 

швейне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160202 

виготовлення виробів із шкіри 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160203 

моделювання та конструювання промислових виробів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160204 

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05160205 

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05170101 

виробництво харчової продукції 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170102 

консервування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170103 

зберігання і переробка зерна 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170104 

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170105 

виробництво цукристих речовин та полісахаридів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170106 

бродильне виробництво і виноробство 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170107 

виробництво жирів і жирозамінників 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170108 

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170109 

зберігання, консервування та переробка м’яса 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170110 

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05170111 

зберігання, консервування та переробка молока 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або хімія 

5.05180101 

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05180102 

оброблювання деревини 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.05180103 

виготовлення меблів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010101 

будівництво та експлуатація будівель і споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010102 

монтаж промислового устаткування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010103 

будівництво гідротехнічних споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010104 

будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010105 

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010106 

виготовлення металевих конструкцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010107 

виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010108 

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010109 

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010110 

будівництво мостів та інших штучних споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010111 

будівництво тунелів та метрополітенів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010112 

будівництво теплових і атомних електростанцій 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010113 

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010114 

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010115 

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010201 

архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 

українська мова,
творчий конкурс 

українська мова та література,
творчий конкурс 

5.06010301 

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведенння 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.06010302 

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010101 

організація та регулювання дорожнього руху 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010102 

організація перевезень і управління на автотранспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010103 

організація перевезень і управління на залізничному транспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010104 

організація авіаційних перевезень 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010105 

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010201 

обслуговування повітряного руху 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010202 

льотна експлуатація повітряних суден 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010301 

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010302 

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010303 

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010401 

судноводіння на морських шляхах 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010402 

судноводіння на внутрішніх водних шляхах 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010403 

експлуатація суднових енергетичних установок 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010404 

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010405 

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010406 

експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010407 

експлуатація електрообладнання та автоматики суден 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010501 

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010502 

технічне обслуговування і ремонт вагонів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010503 

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010504 

технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010601 

обслуговування транспортних засобів високої прохідності 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.07010602 

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.08010101 

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.08010102 

землевпорядкування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.08010103 

картографічні роботи 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.09010101 

промислове квітництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010102 

організація і технологія ведення фермерського господарства 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010103 

виробництво і переробка продукції рослинництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010201 

виробництво і переробка продукції тваринництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010202 

бджільництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010203 

звірівництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010301 

лісове господарство 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010302 

мисливське господарство 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010303 

зелене будівництво і садово-паркове господарство 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09010304 

природно-заповідна справа 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09020101 

рибництво і аквакультура 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або біологія 

5.09020102 

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.10010101 

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.10010102 

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.10010201 

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.10010202 

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.10010203 

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.11010101 

ветеринарна медицина 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010101 

лікувальна справа 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010102 

сестринська справа 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010103 

медико-профілактична справа 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010104 

стоматологія 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010105 

акушерська справа 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010106 

стоматологія ортопедична 

українська мова,
творчий конкурс (ліплення або різьблення) 

українська мова та література,
творчий конкурс (ліплення або різьблення) 

5.12010107 

стоматологічна справа 

українська мова,
біологія 

українська мова та література,
біологія або хімія 

5.12010201 

лабораторна діагностика 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.12020101 

фармація 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.12020102 

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.12020103 

виробництво фармацевтичних препаратів 

українська мова,
хімія 

українська мова та література,
хімія або біологія 

5.13010101 

соціальна робота 

українська мова,
історія України 

українська мова та література,
історія України або географія 

5.13010102 

протезне виробництво 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.14010101 

готельне обслуговування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або географія 

5.14010102 

ресторанне обслуговування 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або географія 

5.14010201 

обслуговування та ремонт електропобутової техніки 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.14010202 

організація обслуговування населення 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або географія 

5.14010301 

туристичне обслуговування 

українська мова,
географія 

українська мова та література,
географія або математика 

5.17020101 

організація та техніка цивільного захисту 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.17020102 

радіаційний та хімічний контроль 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

5.17020301 

організація та техніка протипожежного захисту 

українська мова,
математика 

українська мова та література,
математика або фізика 

 

 

Додаток 3
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 

 

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1 

106,0 

1,1 

106,6 

1,2 

107,2 

1,3 

107,8 

1,4 

108,4 

1,5 

109,0 

1,6 

109,6 

1,7 

110,2 

1,8 

110,8 

1,9 

111,4 

2 

112,0 

2,1 

112,6 

2,2 

113,2 

2,3 

113,8 

2,4 

114,4 

2,5 

115,0 

2,6 

115,6 

2,7 

116,2 

2,8 

116,8 

2,9 

117,4 

3 

118,0 

3,1 

118,6 

3,2 

119,2 

3,3 

119,8 

3,4 

120,4 

3,5 

121,0 

3,6 

121,6 

3,7 

122,2 

3,8 

122,8 

3,9 

123,4 

 

  

4 

124,0 

4,1 

125,0 

4,2 

125,9 

4,3 

126,9 

4,4 

127,8 

4,5 

128,8 

4,6 

129,7 

4,7 

130,7 

4,8 

131,6 

4,9 

132,6 

5 

133,5 

5,1 

134,5 

5,2 

135,4 

5,3 

136,4 

5,4 

137,3 

5,5 

138,3 

5,6 

139,2 

5,7 

140,2 

5,8 

141,1 

5,9 

142,1 

6 

143,0 

6,1 

144,0 

6,2 

144,9 

6,3 

145,9 

6,4 

146,8 

6,5 

147,8 

6,6 

148,7 

6,7 

149,7 

6,8 

150,6 

6,9 

151,6 

7 

152,5 

7,1 

153,5 

7,2 

154,4 

7,3 

155,4 

7,4 

156,3 

7,5 

157,3 

7,6 

158,2 

7,7 

159,2 

7,8 

160,1 

7,9 

161,1 

 

  

8 

162,0 

8,1 

163,0 

8,2 

163,9 

8,3 

164,9 

8,4 

165,8 

8,5 

166,8 

8,6 

167,7 

8,7 

168,7 

8,8 

169,6 

8,9 

170,5 

9 

171,5 

9,1 

172,4 

9,2 

173,4 

9,3 

174,3 

9,4 

175,3 

9,5 

176,2 

9,6 

177,2 

9,7 

178,1 

9,8 

179,1 

9,9 

180,0 

10 

181,0 

10,1 

181,9 

10,2 

182,9 

10,3 

183,8 

10,4 

184,8 

10,5 

185,7 

10,6 

186,7 

10,7 

187,6 

10,8 

188,6 

10,9 

189,5 

11 

190,5 

11,1 

191,4 

11,2 

192,4 

11,3 

193,3 

11,4 

194,3 

11,5 

195,2 

11,6 

196,2 

11,7 

197,1 

11,8 

198,1 

11,9 

199,0 

12 

200,0 

 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...