...
Реєструйся

Суб’єкт господарювання планує зареєструвати ліфт


Ліфти підлягають реєстрації в територіальних органах Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі — Держгірпромнагляд). Для реєстрації ліфта суб’єкт господарювання, у власності чи у користуванні якого є ліфт та який має намір його експлуатувати, подає письмову заяву. Реєстрація ліфта здійснюється в установленому порядку згідно з НПАОП 0.00-1.02–08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 1 вересня 2008 року № 190, і передбачає наявність в поданій заяві даних про дозвіл на експлуатацію ліфта. До заяви додається паспорт ліфта та акт його технічної готовності. У заяві вказуються відомості про наявність дозволу на експлуатацію ліфта (ліфтів) у заявника або до неї додається копія договору з організацією, яка має дозвіл на експлуатацію ліфтів. Зрозуміло, що в останньому випадку заявникові реєстрації ліфта одержувати окремо для себе дозвіл на експлуатацію ліфта непотрібно. Загалом видача дозволу на експлуатацію ліфта як об’єкта підвищеної небезпеки здійснюється згідно з НПАОП 0.00-4.05–03 «Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» (зараз —Держгірпромнаглядом), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1631. Відповідно до вказаного Порядку суб’єкт господарської діяльності чи уповноважена ним особа для отримання дозволу на експлуатацію ліфта подає до Держгірпромнагляду чи його територіального органу за місцем розташування заяву встановленої форми. Цьому передує проведення експертизи відповідності ліфта вимогам певних нормативно-правових актів і спроможності суб’єкта господарювання забезпечити дотримання вимог законодавства при його експлуатації. Взагалі експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства до об’єкта експертизи: розпочати чи продовжити виконання роботи підвищеної небезпеки, здійснювати експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки, — провадиться експертними організаціями, які мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення оцінки відповідності об’єкта експертизи вимогам актів законодавства з охорони праці та промислової безпеки. Сама ж експертна організація як суб’єкт господарської діяльності може бути будь-якої форми власності та господарювання. Висновок експертизи та експлуатаційна документація додаються до зазначеної заяви. Слід звернути увагу, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 465 через шість місяців з дня опублікування (Офіційний вісник України, № 36, 25 травня 2009 року) набуде чинності Технічний регламент ліфтів. Тобто він набуде чинності з 26 листопада 2009 року. Цей нормативно-правовий акт обов’язковий для виконання всіма, хто проектує, виробляє, монтує та забезпечує експлуатацію ліфтів у будівлях і спорудах. Технічним регламентом ліфтів передбачено, що державний нагляд за безпекою ліфта здійснюється під час уведення його в експлуатацію та в процесі експлуатації спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці, тобто Держгірпромнаглядом. На ліфти також поширюються основні вимоги безпеки життя та здоров’я людини Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764.

Матеріали до теми


Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...