...
Реєструйся

Уведення посади «Начальник відділу кадрів»


Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 року № 341 затверджено збірник «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів».

Збірник розроблено за даними трудомісткості типового складу робіт, які виконують працівники, зайняті добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, в т. ч. обліком військовозобов’язаних і призовників, перевіркою військовооблікових документів, роботою з повістками, перевіркою особових карток, обліком змін щодо сімейного становища у військовозобов’язаних і призовників, складанням списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, оформленням документів, пов’язаних з перепідготовкою, тощо.
Відповідно до збірника загальна нормативна чисельність ч) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, визначається за формулою:

Нч = Н · Кк · Кв · Кі,

де Н — нормативна чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, чол.; Кк  — поправковий коефіцієнт, який враховує питому вагу робіт, виконуваних на ПЕОМ; Кв — поправковий коефіцієнт, який враховує обсяг робіт, пов’язаних із військовозобов’язаними на підприємстві (в організації); Кі — поправковий коефіцієнт, який враховує інтенсивність руху кадрів.

Нормативна чисельність (Н) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, визначається за формулою:

Н= 0,047 · Рз0,58 · № 0,09,

де: Рз — загальна чисельність працівників на підприємстві, чол.; № — кількість структурних підрозділів на підприємстві, од.; 0,047 — постійний коефіцієнт степеневого рівняння регресії;
0,58 і 0,09 — коефіцієнти регресії, що характеризують ступінь впливу відповідних факторів на чисельність працівників.
Чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, розраховується у такій послідовності:
— визначаються величини факторів, що впливають на чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів (загальна чисельність працівників і кількість структурних підрозділів на підприємстві);
— визначаються величини поправкових коефіцієнтів, що застосовуються під час розрахунку загальної нормативної чисельності;
— розраховується загальна нормативна чисельність працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів.
Наприклад, якщо загальна чисельність працівників на підприємстві з) становить 200 чол.; кількість структурних підрозділів на підприємстві (№) — 5 од.; питома вага робіт на ПЕОМ — понад 30 %; питома вага чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників до 15 %; інтенсивність руху кадрів — до 20 %, розрахунок буде такий:

1. Визначимо нормативну чисельність (Н) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, за формулою:

Н= 0,047 · Рз0,58 ·  0,09= 0,047 · 2000,58 · 50,09 = 1,2

2. Визначимо поправковий коефіцієнт Кк, що враховує питому вагу робіт, що виконуються на ПЕОМ, відповідно до встановленої таблиці:

Питома вага робіт, що виконуються на ПЕОМ,%, до

20

30

понад 30

Поправковий коефіцієнт Кк

1,05

1,00

0,95

Якщо на ПЕОМ виконується робіт понад 30 %, Кк = 0,95.

3. Визначимо поправковий коефіцієнт Кв, який враховує обсяг робіт, пов’язаних із військовозобов’язаними на підприємстві, відповідно до встановленої таблиці:

Питома вага чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників,%, до

робота не проводиться

15

25

35

понад 35

Поправковий коефіцієнт Кв

0,9

0,95

1,00

1,05

1,10

Якщо питома вага чисельності військовозобов’язаних у загальній чисельності працівників становить до 15 % (20: 200 · 100 = 10%), Кв = 0,95.

4. Визначимо поправковий коефіцієнт Кі, який враховує інтенсивність руху кадрів, відповідно до встановленої таблиці:

Питома вага чисельності прийнятих (звільнених) громадян у загальній чисельності працівників на підприємстві,%, до

20

35

понад 35

Поправковий коефіцієнт Кі

1,00

1,05

1,10

Якщо питома вага чисельності прийнятих (звільнених) громадян у загальній чисельності працівників на підприємстві становить до 20 %, Кі = 1,0.
Таким чином, загальна норма чисельності ч) працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, становитиме 1 чол. (1,2 · 0,95 · 0,95 · 1,0 = 1,14).
Відповідно до завдань та обов’язків, передбачених кваліфікаційною характеристикою «Начальник відділу кадрів», яка міститься в Розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, начальник відділу кадрів здійснює керівництво відділом, забезпечує планування та координацію роботи відділу та контролює виконання покладених на працівників завдань щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації (перепідготовки) та обліку кадрів. Тобто посада «Начальник відділу кадрів» передбачає наявність підлеглих.
Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство може складатися із функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Враховуючи зазначене вище, посада «Начальник відділу кадрів» вводиться на підприємстві зі значною загальною чисельністю працівників. При цьому фахівці відділу кадрів виконують передбачений посадовими інструкціями комплекс робіт, а начальник відділу кадрів організовує та контролює виконання підлеглими їхніх функцій.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації Діловодство та документообіг

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Особливості розірвання трудового договору в умовах воєнного стану
Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено особливості трудових ...