...
Реєструйся

Я б в кадровики пішов…


Я б в кадровики пішов…

Огляд навчальних закладів, у яких можуть здобути освіту
майбутні фахівці відділу кадрів

Жодна організація в умовах сучасних прогресивних тенденцій не може обійтися
без служби (відділу) організації кадрів, яка комплектує, веде документацію,
що стосується прийняття і звільнення працівників, якою, на наш погляд,
не мають перейматися інші служби, хоча серед роботодавців побутує думка,
що функції кадрової служби (відділу кадрів) може виконувати секретар чи бухгалтер.
Звичайно, він може заповнити трудову книжку або табель робочого часу, одначе оформити працівника
під час прийняття на роботу, внести зміни до трудового договору, додержуючись усіх вимог,
що висуває Кодекс законів про працю України
й інші нормативні акти, у змозі лише професіональний кадровик.

Назва професії «кадровик» на теперішній час має кілька варіацій:
менеджер з персоналу, менеджер з кадрів,
спеціаліст із персоналу
тощо.
Це пов’язано з тим, що поряд із традиційними функціями (прийняття на роботу,
звільнення з роботи, заповнення трудових книжок, оформлення відпусток, ведення особових справ тощо)
фахівці з персоналу перебирають на себе роботу з підбору персоналу,
організації навчання та перепідготовки працівників компанії,
обрахунку заробітної плати, оптимізації організаційної структури компанії
та формування кадрової політики.

Узагалі функції спеціаліста з персоналу варіюються залежно від багатьох факторів:
величини організації, політики керівництва щодо персоналу, корпоративної культури.
У невеличких компаніях зазвичай персоналом займається один фахівець широкого профілю,
хоча йому, звичайно, досить скрутно, адже потрібні знання
з педагогіки, соціології, психології, організації праці, виробництва та управління,
треба володіти сучасними методиками оцінювання персоналу і чітко уявляти
перспективи розвитку компанії. Крім цього, фахівець з персоналу повинен досконало знати
основи трудового, адміністративного і цивільного права.

З чого ж почати людині, яка хоче стати професіональним кадровиком?
Адже знань потрібно надзвичайно багато та ще й із різноманітних галузей.
Окрім того, напрям освіти, пов’язаний з навчанням фахівців з кадрів,
сформувався зовсім недавно.

Тут можливі два варіанти.
Перший варіант:
базова вища освіта плюс спеціальні курси для кадровиків.
Базовою освітою може бути педагогічна, психологічна, юридична або економічна.
Другий варіант
— закінчити вищий навчальний заклад,
обравши факультет, на якому нададуть усі потрібні знання для того,
щоб стати блискучим кадровиком.

Імовірно, ви запитаєте: «Куди ж піти вчитися?», адже з кожним роком
кількість освітніх закладів зростає, факультети і кафедри іноді мають
такі хитромудрі назви, що відразу й не збагнеш, яких фахівців вони готують.
Як визначитися? Що обрати? Яка ймовірність того,
що після навчання молодий спеціаліст знайде собі роботу за фахом?
На ці запитання ми й спробуємо відповісти.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Університет веде свою історію від 1906 року. У контексті нашої статті
нас цікавить факультет управління персоналом та маркетингу,
а конкретніше — кафедра управління персоналом. Щороку кафедра випускає
близько 150 фахівців за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».
Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною та вечірньою формами навчання.

Основні дисципліни, які вивчають студенти цієї кафедри:
«Діловодство з використанням комп’ютерної техніки», «Основи охорони праці»,
«Економіка праці й СТВ» (соціально-трудові відносини), «Управління трудовим потенціалом»,
«Організація праці», «Нормування праці», «Управління персоналом»,
«Менеджмент персоналу», «Ринок праці», «Фізіологія і психологія праці»,
«Управління конфліктами (конфліктологія)», «Мотивація персоналу»,
«Організація праці менеджера», «Служба управління персоналом»,
«Менеджмент продуктивності», «Розвиток персоналу»,
«Управління виробничими групами», «Аудит персоналу», «Державна служба» тощо.

Надзвичайно важливе питання, яке непокоїть студентів ще під час навчання,  —
можливість працевлаштування. Задля цього при університеті створено центр
зв’язків з роботодавцями і сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива».
Центр інформує студентів щодо напрямів діяльності і потреби в кадрах підприємств, організацій, установ м. Києва;
налагоджує прямі контакти між студентами і роботодавцями;
надає допомогу роботодавцям у доборі потрібних спеціалістів з-поміж студентів КНЕУ;
інформує студентів про можливість тимчасового працевлаштування
під час навчання, у літній і зимовий періоди і на неповний робочий день;
організовує ярмарок вакансій та презентацій підприємств.
Окрім цього, центр «Перспектива» провадить тренінги з технології самостійного пошуку роботи.

Європейський університет

Європейський університет — один із найбільших приватних вищих навчальних закладів України,
у якому за 26 спеціальностями навчається понад 30 тис. студентів.

Якщо ви бажаєте здобути знання, потрібні працівникові кадрової служби,
варто обрати для себе кафедру документознавства
та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційних систем і технологій.

Кафедра призначена готувати фахівців з кваліфікації «Документознавець — інформаційний аналітик».
Підготовка документознавців здійснюється за кількома напрямами діяльності:
управлінським, документознавчим, гуманітарно-лінгвістичним, комп’ютерно-технологічним, правознавчим та інформаційно-аналітичним.

Із перших курсів навчання майбутні фахівці знайомляться з базовими дисциплінами і вивчають:
загальне документознавство та діловодство, архівознавство, інформатику і комп’ютерну техніку,
теорію документно-інформаційних комунікацій, опановують математичні основи
інформаційної діяльності, економічну теорію, основи менеджменту й маркетингу.

Комп’ютерно-технологічний блок передбачає вивчення основ комп’ютерних мереж і телекомунікаційних технологій, системного аналізу інформаційних процесів, прикладного програмного забезпечення, основ проектування баз даних, іnternet-технологій і ресурсів у діловодстві і сучасних систем електронного документообігу.

Гуманітарно-лінгвістичний блок передбачає вивчення української мови,
історії України, філософії, логіки, соціології, психології і педагогіки, політології,
документальної лінгвістики, етики та естетики, культурології, ділового етикету.
Значна увага приділяється знанням іноземних мов, зокрема вивченню ділової англійської, французької та німецької чи польської мов.

До правознавчого блоку входить вивчення таких курсів: основи права, господарське,
трудове і адміністративне право, інформаційне право, правові основи підприємництва і бізнесу.

До блоку спеціальних документознавчих дисциплін на старших курсах
додається вивчення таких курсів, як документні ресурси, документне забезпечення
підприємницької діяльності, юридичне документоведення, патентознавство,
стандартизація і сертифікація документної сфери, культура діловодства й управління документацією, організація референтської діяльності.

До інформаційно-аналітичного блоку входить вивчення основ
інформаційно-аналітичної діяльності, аналітико-синтетичної обробки й переробки інформації, інформаційного менеджменту, міжнародної інформації, інформаційного сервісу, інформаційної культури, захисту інформації.

Блок управлінських дисциплін містить опанування таких курсів:
організація праці документознавця, управління персоналом, побудова державних органів влади, управління організаційною культурою і поведінкою, маркетинг інформаційних послуг.

Для того щоб забезпечити практичну підготовку студентів і працевлаштовувати випускників, Європейський університет уклав двосторонні договори про науково-практичну співпрацю з комерційними фірмами, спільними підприємствами, банками, фінансово-кредитними організаціями. Питаннями працевлаштування студентів в університеті відає Агенція кадрового консалтингу.

Київський національний торговельно-економічний університет

Університет, як один із лідерів у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі.

Майбутнім кадровикам слід звернути увагу на факультет економіки, менеджменту і права. Саме тут на кафедрі менеджменту готують фахівців зі спеціальності «Менеджмент персоналу».

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами,
де комплекс профільних професійно орієнтованих дисциплін складається з авторських методичних розробок — «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Інформаційні системи
в менеджменті», «Менеджмент організації», «Управління інноваційними проектами», «Креативний менеджмент» тощо.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів
із коментарем викладача; розв’язування аналітично-розрахункових задач; комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різноманітних управлінських дисциплін;
навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах; тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навиків тощо.

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Майбутнім кадровикам варто вступати до структурного підрозділу цієї академії  —
Інституту державного управління та інформаційної діяльності і обрати для себе кваліфікацію «Юридичне та кадрове документознавство».

Обравши цей навчальний заклад, ви здобудете поглиблену фахову підготовку
і вивчите: документознавство, аналітико-синтетичну переробку інформації,
інформаційний менеджмент, міжнародну інформацію, державне управління, аналітико-прогностичне забезпечення управління, організацію референтської та офісної діяльності, електронний документообіг, архівознавство тощо.

Випускники з кваліфікацією «Юридичне та кадрове документознавство» здобувають ґрунтовні знання і додаткову підготовку у таких основних галузях:

– організація діяльності служб управління персоналом і самостійних кадрових агенцій;

– кадрове діловодство;

– трудове законодавство;

– ефективне управління персоналом;

– психологія спілкування;

– управління потоками кадрової документації.

Успішній професійній адаптації випускників сприяє практика
у провідних кадрових агенціях.

Національний технічний університет України «КПІ»

Серед різноманіття інститутів і факультетів цього навчального закладу —
одного з найбільших у Європі — майбутнім фахівцям
кадрової служби слід звернути увагу на факультет менеджменту і маркетингу і вступати на спеціальність «Менеджмент організацій».

Ви здобудете ґрунтовні знання з таких основних дисциплін: «Менеджмент
організацій», «Стратегічне управління», «Економіка та фінанси підприємства»,
«Бухгалтерський облік і аудит», «Управління персоналом (людськими ресурсами)»,
«Інформаційні технології в менеджменті», «Управління проектами» та багато ін.

Випускники цього факультету зможуть проводити комплексний аналіз
діяльності організації; здійснювати моніторинг цільових ринків; розробляти стратегію
розвитку підприємства і людських ресурсів; формувати цінову політику;
управляти бізнес-процесами і проектами тощо.

Такі фахівці — справжня знахідка для роботодавців, адже поле їхньої
діяльності надзвичайно широке. Випускники кафедри менеджменту —
конкурентоспроможні на ринку праці, саме тому ними цікавляться ще під час навчання
різноманітні вітчизняні й іноземні компанії. Мабуть, саме через такі блискучі
перспективи конкурс під час вступу на факультет менеджменту і маркетингу НТУУ «КПІ» досить високий.

Університет банківської справи
Національного банку України

Працівники цього навчального закладу впевнені, що управляти персоналом —
це мистецтво і впоратися з цим завданням здатні лише дуже талановиті
і харизматичні особистості. Саме такі люди і є у професорсько-викладацькому
складі університету. Якщо ви прагнете стати висококласними фахівцями
у своїй галузі — вступайте на бакалаврат за напрямом «Управління персоналом та економіка праці».

Майбутні професіонали, окрім ґрунтовного вивчення економіки і права,
менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, вивчають: соціологію
і психологію, конфліктологію, теорію і практику соціально-економічних відносин
і ділового спілкування, психологію праці, мотивацію персоналу, організаційну поведінку
та багато ін.

Особливість цієї спеціальності полягає в тому, що тут органічно поєднуються
економіка і менеджмент на всіх рівнях організації праці.

Випускники цього напряму можуть обіймати посади менеджера з персоналу,
економіста, фахівця з аналізу ринку праці, інспектора з кадрів
і соціальної допомоги, заступника директора з кадрових питань або начальника
відділу управління персоналом.

Здобути освіту в Університеті банківської справи Національного банку України
можна не лише в Києві, а й у його філіях, що працюють в деяких регіонах України:
у  Львівському, Харківському і Черкаському інститутах банківської справи.

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Iсторiя Харківської полiтехнiки від часу її започаткування стала невід’ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної, культурної iсторiї України.
Нині в НТУ «ХПІ» навчається понад 22 тис. студентів і 320 аспiрантiв, серед яких
близько тисячі — iноземцi з 31 країни світу.
Їх навчають 1700 викладачів, 160 з яких доктори наук i професори,
а понад 800 — кандидати наук i доценти. Університет за останні роки відкрив 35 нових спеціальностей,
7 нових кафедр та 5 нових факультетів.
Вам, шановні майбутні кадровики, слід обрати для себе навчання
на економічному факультеті (кафедра організації виробництва
і управління персоналом, спеціальність — «Менеджмент організацій»).

Студенти вивчають: менеджмент організацій, кадровий менеджмент,
технологію роботи з персоналом, конфліктологію, психологію управління, європейське
право й оподаткування, облік в європейських країнах, менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності, економіку європейського співтовариства,
інноваційний менеджмент, фінансовий менеджмент тощо.

Фахівці цієї спеціальності мають значний попит в Україні, адже вони
здобувають ґрунтовні знання в галузі організації і управління виробничими процесами.
Нарівні з менеджерськими здібностями набувають навиків економіста
широкого профілю, який зможе виконувати бухгалтерські, аудиторські, фінансові,
банківські операції, вести планово-економічну роботу на підприємствах,
у фірмах та в організаціях усіх форм власності.

Це єдина спеціальність, яка своїм випускникам одночасно надає
дві кваліфікації: економіста і менеджера.

При НТУ «ХПІ» створено Центр кар’єри для студентів, послугами якого
можуть також скористатися і випускники університету. Працівники центру
прагнуть розвінчати стереотип, що все вирішують зв’язки і пристойну роботу
неможливо знайти самостійно. Тут надають індивідуальні консультації,
проводять тренінги і семінари для студентів і викладачів,
допомагають грамотно скласти резюме, співпрацюють з потенційними роботодавцями,
організовують ярмарки вакансій, розміщують інформацію про актуальні вакансії.
Одне слово, усе для студентів, які хочуть працювати і заробляти.

Донецький державний університет управління

ДонДУУ — спеціалізований навчальний заклад з підготовки
всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів,
соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу,
орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України,
її входження в міжнародний науковий і освітянський простір.

Майбутніх фахівців з персоналу навчають на факультеті економіки
(кафедра управління персоналом та економіки праці).
Свою місію працівники кафедри вбачають у підготовці висококваліфікованих фахівців
з управління персоналом у всіх галузях економіки.

Ви матимете змогу прослухати такі дисципліни: «Управління персоналом»;
«Економіка праці»; «Економіка праці і соціально-трудові відносини»;
«Мотивація праці»; «Організація і нормування праці»; «Організація праці»; «Нормування праці»;
«Технологія кар’єри»; «Менеджмент персоналу»; «Тайм-менеджмент»; «Введення в спеціальність».

Важливою складовою освітньої діяльності ДонДУУ є робота
з працевлаштування випускників. Службу працевлаштування випускників створено
у лютому 2001 року за рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Служба працевлаштування цього навчального закладу вивчає психологічні
особливості студентів у процесі навчально-виховної роботи; активно випробовує сили
студентів під час проходження управлінської, економічної, соціологічної
та переддипломної практики; проводить профілактичні консультації і надає допомогу
у виборі конкретної професії; здійснює моніторинг ситуації
на ринку праці і готує пропозиції випускникам з питань працевлаштування;
вивчає й аналізує результати працевлаштування випускників університету;
створює базу даних про кар’єрне зростання випускників ДонДУУ, яка постійно оновлюється, тощо.

Одеський національний політехнічний університет

Університет — найбільший центр підготовки кадрів з вищою освітою
на Півдні України. Одеський національний політехнічний університет —
один із 14 вищих навчальних закладів України,
прийнятих у Європейську університетську асоціацію, і один із чотирьох
університетів України — членів Міжнародної асоціації університетів.

На гуманітарному факультеті цього закладу ви матимете змогу
навчатися за спеціальністю «Кадровий менеджмент» (напрям — «Соціальна робота»).

У процесі навчання студенти поглиблюють свої знання у різноманітних
галузях: основні положення та концепції соціології; загальна, вікова
і підліткова психологія; сучасні підходи до організації
і роботи різноманітних соціальних служб; кадровий менеджмент тощо.

Для того щоб допомогти студентам працевлаштуватися,
Одеський національний політехнічний університет організову
є ярмарки вакансій і співпрацює з потенційними роботодавцями.

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра менеджменту організацій факультету економіки та управління
готує фахівців за спеціалізацією «Управління персоналом».
Мета викладачів кафедри — підготувати фахівців найвищої кваліфікації —
менеджерів (управителів) з персоналу, здатних працювати в умовах
ринкової економіки; підготувати інтелектуальну професійну еліту
з високою управлінською (корпоративною) культурою.

Професорсько-викладацький склад кафедри, створивши науково-методичне
забезпечення (електронні навчальні посібники й підручники);
запровадивши передові інноваційні технології (кейси, ігри, задачі)
під час викладання дисциплін соціально-економічного циклу;
сформувавши креативні здібності студентів і удосконаливши роботу
з методами кейсового аналізу в процесі впровадження кредитно-модульної системи,
сприяє адаптації освіти з менеджменту організацій до міжнародних стандартів.

Житомирський державний технологічний університет

На кафедрі управління персоналом і економіки праці факультету економіки
й менеджменту майбутні фахівці з персоналу вивчають науку економічного
та управлінського профілю, а саме: кадрове діловодство, фізіологія
і психологія праці, управління персоналом, психологія управління,
економіка праці, нормування праці, управління оплатою праці,
ринок праці, мотивація персоналу, а також юридичного —
трудове право, основи трудового права і трудове законодавство.
Все, що треба для успішної роботи й блискучих результатів.

Закінчивши навчання, випускники зможуть працювати спеціалістами
з управління персоналом і виконувати такі функції: аналітичну, організаційну,
обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.

Національний університет водного господарства
та природокористування (м. Рівне)

Здобути спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»
ви зможете на кафедрі трудових ресурсів і підприємництва факультету менеджменту.

Ось неповний перелік дисциплін, які викладають за цією спеціальністю:
«Фізіологія і психологія праці», «Соціологія праці», «Організація праці»,
«Нормування праці», «Управління ризиками», «Управління трудовими ресурсами»,
«Кадрове діловодство», «Інформаційні системи в управлінні персоналом»,
«Менеджмент персоналу», «Менеджмент продуктивності»,
«Мотивація персоналу», «Управління розвитком персоналу»,
«Державне регулювання якості», «Керівництво і конфліктологія» і багато ін.

Варто зазначити, що студенти мають змогу не лише успішно навчатися,
а й набувати практичного досвіду управлінської роботи, працюючи менеджерами
у молодіжній громадській організації «Маркетинг-центр «Менеджер», що функціонує
при факультеті менеджменту, а також проходячи навчання
і практику в найуспішніших підприємствах України
у рамках втілення програми «Забезпечення професійної підготовки,
самореалізації і кар’єрного зростання випускників ФМ» (факультету менеджменту).

Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Цей навчальний заклад готує фахівців за спеціальністю
«Управління персоналом і економіка праці», застосовуючи нарівні
з традиційними сучасні інтерактивні технології навчання:
робота в малих групах, ділові ігри, розв’язання практичних ситуацій.

До навчального плану входять такі профільні дисципліни:
«Управління трудовими ресурсами», «Фізіологія і психологія праці»,
«Ринок праці», «Основи конфліктології», «Управління персоналом»,
«Організація праці», «Нормування праці», «Соціологія праці»,
«Кадрове діловодство», «Ергономіка» тощо.

Студенти здобувають практичну підготовку під час виробничої практики,
а також переддипломної практики у відповідних підрозділах органів
державного управління та місцевого самоврядування, підприємств
та організацій областей Західної України.

До основних напрямів роботи майбутніх фахівців належать:
регулювання ринку праці та зайнятості населення, управління трудовими ресурсами
підприємств усіх форм власності, маркетинг, добір і оцінювання персоналу,
консалтингова діяльність, викладання у вищих навчальних закладах
усіх рівнів акредитації, дослідження в галузі управління трудовими ресурсами.

Хмельницький національний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці функціонує у складі Інституту економіки та управління і є потужним науково-навчальним підрозділом університету.

У рамках підготовки бакалаврів з управління персоналом і економіки праці
студенти кафедри протягом перших трьох років навчання здобувають фундаментальну,
гуманітарну, психолого-педагогічну і загальноекономічну підготовку.
На четвертому році навчання формується система професійних знань бакалаврів
на основі ґрунтовного вивчення таких дисциплін:
«Управління трудовими ресурсами», «Ринок праці», «Фізіологія і психологія праці»,
«Організація праці», «Нормування праці», «Економіка праці в організації»,
«Трудове право», «Кадрове діловодство».

Бакалаври з управління персоналом і економіки праці на конкурсній основі далі
протягом року навчаються за магістерськими програмами з таких дисциплін:
«Менеджмент персоналу», «Стратегічне управління», «Мотивація персоналу»,
«Соціальна політика», «Міжнародний менеджмент», «Управління
розвитком персоналу», Фінансовий менеджмент».

Здобувши спеціальність «Управління персоналом і економіка праці»,
що зумовлює широкий вибір сфер трудової діяльності
і гнучке працевлаштування, фахівці можуть працювати у:

– державних органах виконавчої влади;

– органах місцевого самоврядування;

– страхових компаніях;

– консалтингових фірмах;

– банківських установах;

– торговельних і оптово-посередницьких організаціях;

– науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах;

– комерційних структурах;

– господарствах агропромислового комплексу;

– промислових підприємствах і організаціях будь-якої галузевої належності, форми власності і господарювання;

– туристичних і рекламних агенціях;

– державних органах соціального захисту населення;

– контрольно-ревізійних і податкових управліннях;

– митницях;

– готельних господарствах;

– різноманітних благодійних фондах та громадських організаціях.

Перспективи професії

Експерти сходяться на думці, що ринок формуватиме попит на сучасних
керівників і фахівців кадрових служб ще, як мінімум, найближчих п’ять років.
Адже все більше компаній звертає увагу на проблему ефективного добору працівників
і управління ними, оскільки саме людський фактор має тепер вирішальне значення
в діяльності будь-якої організації. Вимоги до цієї професії теж зростатимуть.

Основне завдання кадровика — правильно організувати
процес взаємодії працедавця і трудового колективу загалом та працедавця
і окремо взятого найнятого працівника зокрема. У функції кадровика
теж може входити управління персоналом підприємства, особливо в тих випадках,
коли на підприємстві нема окремо створеного hr-департаменту.

У тих компаніях, де працюють кваліфіковані фахівці-кадровики, є всі умови,
щоб забезпечити в колективі максимально сприятливий психологічний клімат.
Там не виникають конфлікти, кожен працівник добре поінформований про загальні
завдання організації, не боїться творчих, новаторських шляхів
і зацікавлений в успішному втіленні кожного проекту.
Саме про такого фахівця мріє керівник!!!

P. S.

Перелік навчальних закладів, про які йшлося, звичайно ж, неповний.
Адже кількість освітніх установ зростає щороку, змінюються факультети,
формуються нові кафедри — простежити усі ці тенденції неможливо.
Ми звернули вашу увагу лише на деякі із закладів,
у яких можуть здобути потрібні знання майбутні кадровики.

Матеріали до теми


МОЗ запустило електронну систему забезпечення безперервного професійного розвитку медпрацівників
Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоровʼя є однією із передумов забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. МОЗ України за ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...