...
Реєструйся

Запровадження підсумованого обліку робочого часу для охоронників


Специфіка діяльності
працівників підрозділів охорони припускає організацію їхньої праці за графіками
змінності та запровадження на підприємствах, в організаціях і установах (далі
підприємство) режиму підсумованого обліку робочого часу.

За підсумованого обліку
робочого часу, на відміну від поденного обліку, тривалість роботи протягом доби
й тижня може відхилятися від установленої норми, а надурочна робота може
компенсуватися скороченням тривалості робочої зміни в окремі дні або наданням
додаткових днів відпочинку в межах певного облікового періоду.

Запровадження режиму
підсумованого обліку робочого часу відповідно до статті 61 КЗпП України
допускається на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих
виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за
умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановлену для даної
категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість робочого часу, для того
щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа
робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Підсумований облік
робочого часу здійснюється за затвердженими графіками змінності за звітний
період і табелями обліку використання робочого часу працівниками підрозділу
охорони.

Запровадження і
застосування на підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу для
працівників підрозділу охорони

визначаються загальними правилами, викладеними у статті 61 КЗпП і в Методичних
рекомендаціях із застосування підсумованого обліку робочого часу
, затверджених
наказом Міністерства праці й соціальної політики України від 19 квітня 2006
року № 138 (далі – Методичні рекомендації). До них належать такі положення:

– запровадження режиму
підсумованого обліку робочого часу оформляється наказом по підприємству за
узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або
профспілковим представником (далі – профспілкова організація); у разі
відсутності профспілкової організації це питання може бути передбачене
колективним договором (п. 2 Методичних рекомендацій);

– з урахуванням
характеру й умов праці тривалість роботи протягом дня може встановлюватися до
12 год. робочого часу (п. 4 Методичних рекомендацій);

– обліковий період
установлюється в колективному договорі підприємства (п. 6 Методичних
рекомендацій);

– тривалість
щотижневого безперервного відпочинку за підсумованого обліку робочого часу
відповідно до статті 70 КЗпП має бути не менше 42 год. (п. 7 Методичних
рекомендацій);

– у місячному й інших
облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних днів за графіками
роботи (змінності) не може бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього
облікового періоду (п. 9 Методичних рекомендацій);

– не компенсований
протягом облікового періоду переробіток норми тривалості робочого часу
оплачується в подвійному розмірі як надурочна робота (п. 10 Методичних
рекомендацій);

– норма робочого часу
на обліковий період (місяць, квартал, рік) визначається за календарем з
розрахунку шестиденного робочого тижня з урахуванням днів відсутності на
роботі; у порядку, встановленому в колективному договорі, норма робочого часу
на обліковий період може розраховуватися за календарем п’ятиденного робочого
тижня (п. 12 Методичних рекомендацій).

За умови віддалення
об’єкта охорони від населеного пункту для оптимізації витрат часу на поїздку до
місця роботи й назад як виняток можливе встановлення добової тривалості робочої
зміни (24 год.). При цьому допускається відступ від пункту 4 Методичних
рекомендацій щодо обмеження робочої зміни 12 год. Методичні рекомендації – не
нормативний акт, вони мають рекомендаційний характер. Відступ від них, що не
призводить до порушень норм чинного законодавства, не розглядається як
порушення законів України.

Якщо охорону здійснює
один пост і немає можливості підмінювати працівника іншою особою із чергової
зміни, може бути дозволено приймання їжі на посту. Робочим часом буде вважатися
фактичний час несення служби на посту.

Надання можливості
приймання їжі протягом робочого часу передбачено частиною четвертою статті 66
КЗпП: на тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна,
працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого
часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлює власник або
уповноважений ним орган за узгодженням із профспілковою організацією
підприємства.

У додатках 1–3
наводяться приклади розпорядчих документів щодо запровадження і застосування на
умовному підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу для працівників
служби охорони підсобного господарства підприємства (далі – служба охорони):

– зразки заявки
керівника підприємства на ім’я голови профспілкового комітету й витягу з
протоколу засідання профспілкового комітету про узгодження запровадження та
умов застосування для працівників служби охорони режиму підсумованого обліку
робочого часу і графіків змінності, у т. ч. надання можливості приймання їжі на
посту протягом робочого часу (додатки 1–2);

Додаток 1

ЗАЯВКА

Голові профспілкового комітету
ВАТ «Запорізький елеватор»
Савченку М. І.
голови правління
ВАТ «Запорізький елеватор»
Козака Д. І. 


Про узгодження
запровадження
та умов застосування режиму
підсумованого обліку робочого часу
і графіків змінності

З метою забезпечення
належної організації трудового процесу відповідно до статті 61 КЗпП України, Колективного
договору на 2008 рік і пункту 13 Правил внутрішнього трудового розпорядку ВАТ
«Запорізький елеватор» прошу дати згоду на запровадження для працівників
служби охорони:

– режиму
підсумованого обліку робочого часу з квартальним обліковим періодом;

– умов застосування
цього режиму;

– графіків змінності
на I квартал 2008 року.

До заявки додається
проект наказу по підприємству.

[У проекті наказу
необхідно дотримуватися норм чинного законодавства з питань:

– надання можливості
приймання їжі на посту протягом робочого часу (ст. 66 КЗпП) у зв’язку з тим,
що охорона здійснюється одним постом і перерви для відпочинку й харчування
встановити неможливо;

– тривалість перерви
в роботі між змінами – не менша від подвійної тривалості часу роботи в
попередній зміні (ст. 59 КЗпП);

– тривалість робочого
часу за обліковий період для працівників з підсумованим обліком робочого часу
не перевищує нормального числа робочих годин (ст. 61 КЗпП).]

Голова правління
ВАТ «Запорізький елеватор» 

 
Козак 

 
Д. І. Козак 


23.11.2007 


Додаток 2

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

26.11.2007 № 15
м. Запоріжжя

Засідання
профспілкового комітету

Голова – Савченко М.
І.
Секретар – Довгань Г. П.
Присутні члени профспілкового комітету: Біла З. Г., Рибчинська К. П.,
Федорчук В. П.
Запрошені – Голуб Т. П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Узгодження запровадження
та умов застосування для працівників служби охорони підсобного господарства
підприємства режиму підсумованого обліку робочого часу і графіків змінності
на I квартал 2008 р. (інформація головного економіста Голуб Т. П.).

СЛУХАЛИ:

Голуб Т. П. –
виступила з інформацією про заявку голови правління акціонерного товариства
про узгодження запровадження та умов застосування для працівників охорони
підсобного господарства підприємства режиму підсумованого обліку робочого
часу і графіків змінності.

ВИСТУПИЛИ:

Біла З. Г. –
розповіла про необхідність охорони підсобного господарства підприємства, про
особливості та умови роботи працівників цієї служби.

Федорчук В. П. –
довів до відома присутніх положення законодавчих актів, що регламентують
роботу працівників служби охорони, і відповідність документів, поданих на
узгодження, законодавству України.

УХВАЛИЛИ:

Погодити
запровадження та умови застосування для працівників служби охорони підсобного
господарства підприємства режиму підсумованого обліку робочого часу з
квартальним обліковим періодом і графіки змінності для цих працівників на I
квартал 2008 р.

Голова 

Савченко 

М. І.
Савченко 

Секретар 

Довгань 

Г. П.
Довгань 

З оригіналом згідно: 

Секретар 

Довгань 

Г. П.
Довгань 


26.11.2007 


– зразок наказу про
запровадження для працівників служби охорони режиму підсумованого обліку
робочого часу (додаток 3) з додатками. У додатках 1–3 до цього наказу
наводяться приклади розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом роботи
працівниками служби охорони та нормою тривалості робочого часу, розрахунку
оптимальної чисельності цих працівників на 2008 рік, режиму робочого часу й
помісячних графіків змінності на обліковий період, а також порівняльний
розрахунок відпрацювання годин працівниками служби охорони.

Додаток 3

ВІДКРИТЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

29.11.2007 

м.
Запоріжжя 


140-ОД 


Щодо запровадження
режиму
підсумованого обліку
робочого часу

За умов необхідності
безперервної охорони підсобного господарства підприємства, керуючись статтями
57, 58, 59, 61, 66 КЗпП України, Колективним договором на 2008 рік у частині
тривалості облікового періоду, відповідно до пункту 13 Правил внутрішнього
трудового розпорядку ВАТ «Запорізький елеватор» і за узгодженням із
профспілковим комітетом

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 1
січня 2008 року режим підсумованого обліку робочого часу працівників служби
охорони підсобного господарства підприємства (далі – служба охорони) з
квартальним обліковим періодом.

1.1. Вважати для
працівників служби охорони, не повністю зайнятих в обліковому періоді у
зв’язку з пересуваннями по роботі (прийомом на роботу, звільненням з роботи,
переведенням з однієї роботи на іншу), обліковим періодом відрізок
календарного часу перебування працівника на підсумованому обліку робочого
часу в службі охорони.

2. Визначати норму
тривалості робочого часу за обліковий період за календарем п’ятиденного
робочого тижня (лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про
розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік» від 18 вересня 2007
року № 6884/0/14-07/13). При неповному робочому місяці з норми тривалості
робочого часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години) відпусток,
неявок з тимчасової непрацездатності та інших неявок з дозволу адміністрації.

3. Головному
бухгалтерові Соловйовій В. М. для визначення права працівників на компенсацію
за переробіток годин (надурочну роботу) у п’ятиденний строк після закінчення
облікового періоду забезпечити проведення розрахунку різниці між фактично
відпрацьованим часом і нормативним.

3.1. Затвердити форму
розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом і нормативним (додаток
1).

4. Затвердити
розрахунок оптимальної чисельності працівників служби охорони на 2008 рік,
переведених на режим підсумованого обліку робочого часу (додаток 2).

4.1. Головному
економістові Голуб Т. П. до 5 грудня 2007 року підготувати зміни до штатного
розкладу підприємства з обліком затвердженої оптимальної чисельності
працівників служби охорони на 2008 рік.

5. Затвердити режим
робочого часу працівників служби охорони, їхні графіки змінності на I квартал
2008 року й порівняльний розрахунок відпрацьовування ними годин за календарем
п’ятиденного робочого тижня (додаток 3, таблиці 1, 2, 3).

5.1. У зв’язку з
віддаленістю об’єкта охорони від населеного пункту, як виняток, встановити
тривалість робочої зміни працівників служби охорони – 24 год.

5.2. У зв’язку з тим,
що охорона здійснюється одним постом і перерви для відпочинку й харчування
встановити неможливо, надати можливість прийому їжі на посту протягом
робочого часу.

6. Інспекторові з
кадрів Сидоренко В. К.:

6.1. Ознайомити
працівників служби охорони під розпис із графіками змінності не пізніше, ніж
за місяць до запровадження графіків.

6.2. Забезпечити
протягом 2008 року добір та прийом на роботу тимчасових працівників для
підміни працівників служби охорони на час використання ними додаткових
вихідних днів і у зв’язку з невиходами на роботу (відпустками, хворобою
тощо).

6.3. Оформляти
щомісяця в п’ятиденний строк після закінчення місяця наказами по підприємству
надання додаткових днів відпочинку з метою своєчасної компенсації працівникам
служби охорони за перероблений робочий час порівняно із графіками змінності.

6.4. Подавати
протягом 2008 року не пізніше, ніж за 45 днів до початку кварталу, мені на
затвердження режими робочого часу й помісячні графіки змінності на наступний
квартал.

7. Контроль за
виконанням наказу покласти на головного економіста Голуб Т. П.

Підстави: доповідна
записка головного економіста Голуб Т. П. № 04-6/14 від 23.11.2007;

виписка з протоколу
засідання профспілкового комітету № 15 від 26.11.2007.

Голова правління
ВАТ «Запорізький елеватор» 

 
Козак 

 
Д. І. Козак 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

Безь 

В. І.
Безь 

 

Лось 

С. І.
Лось 

 

Шиян 

І. С.
Шиян 

 

Сень 

В. Г.
Сень 


До справи № ________
(посада, підпис, ініціал(и) і прізвище виконавця)
(дата)

– – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – 

Додаток 1
до наказу № 140-ОД
від 29 листопада 2007 року 


Форма
(з умовним прикладом заповнення після закінчення кварталу)

розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом працівників служби
охорони підсобного господарства підприємства і нормативним при підсумованому
обліку робочого часу за календарем п’ятиденного робочого тижня та квартальним
обліковим періодом за I квартал 2008 року

з/п 

Прізвище,
ініціали працівника, час роботи в обліковому періоді
 

Календарна
норма робочих годин
 

Години
неявок за календарем п’ятиденного робочого тижня
 

Норма
годин без неявок (гр. 3 – гр. 10)
 

Фактично
відпрацьовано годин
 

Різниця
(гр. 12 – гр. 11) 

Відпустки 

Через
хворобу
 

Неявки,
дозволені законом
 

Усього
неявок
 

Щорічні 

з
навчання
 

соціальні 

без
збереження зарплати
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Безь В. І. (з 01.01 по 31.03) 

495 

136 

 

 

 

 

144 

351 

351 

– 

Лось С. І. (з 01.01 по 15.02) 

256
(168+88) 

 

 

 

 

16 

24 

232 

240 

+ 8
(понадурочні) 


Головний економіст
ВАТ «Запорізький елеватор» 

Голуб 

Т. П.
Голуб 


– – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – 

Додаток 2
до наказу № 140-ОД
від 29 листопада 2007 року 


Розрахунок
оптимальної чисельності працівників служби охорони підсобного сільського
господарства підприємства на 2008 рік

№ з/п 

Складові
розрахунку
 

Значення 

1 

2 

4 

Кількість змін на добу, зміну 

Облікова чисельність працівників охорони на
зміну, осіб 

Тривалість робочої зміни, год. 

24 

Перерва для відпочинку й харчування,
год. 

– 

Заліковий (робочий) час робочої зміни (ряд. 3
– ряд. 4), год. 

24 

Планована кількість робочих днів у 2008 році,
дні 

366 

Норма тривалості робочого часу на 2008 рік при
40-годинному робочому тижні, год. 

2011 

Коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи
працівників (відпустки, хвороби та дозволені законом неявки) 

Береться
1,15 

Оптимальна чисельність працівників охорони,
які працюють змінами, на 2008 рік
((ряд. 1 х ряд. 2 х ряд. 5 х ряд. 6): ряд. 7) х ряд. 8 = ((1 х 1 х 24 х
366) : 2011) х 1,15 = 5,02, осіб 

Береться

10 

Штатна чисельність працівників охорони, які
працюють змінами, на 2008 рік, осіб. 

11 

Потреба в додатковій чисельності працівників
охорони (ряд. 9 – ряд. 10), осіб 


Головний економіст
ВАТ «Запорізький елеватор» 

Голуб 

Т. П.
Голуб 


– – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – 

Додаток 3
до наказу № 140-ОД
від 29 листопада 2007 року 


Таблиця 1

Режим
робочого часу працівників служби охорони

№ зп 

Показники
режиму робочого часу
 

Усі
дні кварталу, за винятком днів, зазначених у графі 4
 

1 і
11 січня, 25 лютого, 23 березня
 

1 

2 

3 

4 

Кількість постів на зміну 

Кількість змін на добу 

Тривалість зміни, год. 

24 

15 і

Початок роботи 

8.00 

Відповідно
8.00 і 23.00 

Закінчення роботи 

8.00
наступного дня 

Відповідно
23.00 поточної доби й 8.00 наступної доби 

Перерви для відпочинку й харчування 

– 

– 

Тривалість робочої зміни – заліковий час,
год. 

24 

15 і

Перерви в роботі між змінами для постійних
штатних працівників, год. 

72
(при однозмінній роботі) 

81
(при двозмінній роботі) 


Таблиця 2

Графіки
змінності на I квартал 2008 року працівників служби охорони підсобного
сільського господарства підприємства, які працюють одним постом

Січень (норма тривалості робочого часу 168 ч) 

Час,
год.
 

ФІО 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Відпра-
цьовування 

Пере-
робок 

Недо-
робок 

Постові: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безь В. І. 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

168 

 

 

Лось С. І. 

Р15 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

183 

15 

 

Шиян І. С. 

О 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

168 

 

 

Сень В. Г. 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р15 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

183 

15 

 

Підмінний

Р9 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

Лютий
(норма тривалості робочого часу 168 ч)
 

Час,
год.
 

ФІО

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 

 

Відпра-
цьовування 

Пере-
робок 

Недо-
робок 

Постові: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безь В. І. 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р15 

О 

О 

О 

О 

 

 

159 

 

Лось С. І. 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

 

 

144 

 

24 

Шиян І. С. 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

 

 

168 

 

 

Сень В. Г. 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

 

 

144 

 

24 

Підмінний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Р9 

 

 

 

Р 

 

 

81 

 

 

Березень
(норма тривалості робочого часу 159 ч)
 

Час,
год.
 

ПІБ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Відпра-
цьовування 

Пере-
робка 

Недо-
робка 

Постові: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безь В. І. 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

168 

 

Лось С. І. 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

168 

 

Шиян І. С. 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Д 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р15 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

159 

 

 

Сень В. Г. 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

Р 

О 

О 

О 

168 

 

Підмінний

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 


Примітка. Умовні позначки: Р – робота тривалістю 24 год., Р15
– робота тривалістю 15 год., Р9 – робота тривалістю 9 год., О –
день відпочинку, Д – додатковий день відпочинку.

Таблиця 3

Порівняльний
розрахунок відпрацьовування годин працівниками служби охорони на I квартал
2008 року за календарем п’ятиденного робочого тижня й за графіками змінності

(при 24-годинній тривалості зміни)

Працівники служби охорони 

Січень 

Лютий 

Березень 

I
квартал
 

Кількість
календарних днів
 

31 

29 

31 

91 

Норма
тривалості робочого часу

за календарем п’ятиденного робочого тижня, год. 

168 

168 

159 

495 

Час
охорони об’єкта, год.
 

744 (24
· 31) 

696 (24
· 29) 

744 (24
· 31) 

2184 

Фонд
робочого часу за графіками змінності, год.
 

Постові: 

 

 

 

 

Безь В. І. 

168 

159 

168 

495 

Лось С. І. 

183 

144 

168 

495 

Шиян І. С. 

168 

168 

159 

495 

Сень В. Г. 

183 

144 

168 

495 

Підмінний 

42 

81 

81 

204 

Усього 

744 

696 

744 

2184 


Начальник сторожової охорони
підсобного сільського господарства
ВАТ «Запорізький елеватор» 

 
 
Христич 

 
 
В. І. Христич Безперервну охорону
об’єкта й відробіток основними працівниками служби охорони нормальної
тривалості робочого часу в обліковому періоді забезпечують чотири постійних
працівники (постових) з режимом повного робочого часу та однією штатною
одиницею, яку заміщає підмінний працівник з режимом неповного робочого часу, і
тимчасові підмінні працівники за погодинною оплатою праці. Підмінний працівник
несе службу в дні додаткового відпочинку постових і в дні їхніх невиходів у
зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо. Почасовий робітник
підміняє постових тільки під час зазначених невиходів. Він не передбачається в
графіках змінності, його робота враховується в табелі обліку використання
робочого часу.

У помісячних графіках
змінності на I квартал 2008 року квартальний фонд робочого часу кожного
постового дорівнює нормативній кількості робочих годин на квартал. Це
досягається як наданням додаткових днів відпочинку, так і скороченням в окремі
дні тривалості робочої зміни до 15 год. При цьому безперервна охорона об’єкта
забезпечується підмінним працівником.

Табель обліку
використання робочого часу працівниками служби охорони протягом року значно
відрізнятиметься від графіків змінності за рахунок обліку невиходів основних
працівників у разі використання відпусток, хвороби тощо та обліку виходів
підмінних працівників. У табелі обліку використання робочого часу працівниками
служби охорони (постовими) записується їхня професійна назва роботи відповідно
до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій»
(охоронник).

Ведення обліку робочого
часу працівників служби охорони при запровадженні для них режиму підсумованого
обліку робочого часу відповідно до нормативно-правових актів України –
неодмінна умова їхньої ефективної роботи й законодавчо обґрунтованої оплати
праці.

Матеріали до теми


Чи можна перевести працівника на іншу посаду під час його перебування у щорічній оплачуваній відпустці?
З 24 березня 2022 року діє Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — ...
Кейс для кадровика. Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно?
Так, має. Відповідно до частини першої статті 602 КЗпП дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується ...
Навчання для кадровиків: відеолекції від екпертів проєкту «КАДРОВИК.UA»
Редакція журналу «КАДРОВИК.UA» має багато цікавих пропозицій для навчання кадровиків, ейчарів, керівників підрозділів і саморозвитку фахівців.   Безоплатні консультації від ...