...
Реєструйся

Обов’язки роботодавця щодо охорони праці


Одним із важливих питань, яке виникає у процесі управління підприємством є система управління охороною праці. Вона використовується для встановлення політики та цілей роботодавця щодо охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, але, перш за все, задля мінімізації виникнення несприятливих наслідків, таких як нещасні випадки або професійні захворювання, а також для визначення процедури, якої слід дотримуватися на робочому місці в разі їх виникнення, — інформує Ліга.Закон.

Однак система охорони праці — це не лише про запобігання нещасним випадкам, а як зазначено вище, й про попередження професійних захворювань. У зв’язку з цим, відповідна політика на підприємстві має бути спрямована на конкретизацію діяльності роботодавця з охорони праці, а також містити зобов’язання щодо її реалізації.

Зразки документів • Посадові інструкції • Робочі інструкції
Для довідок: 0 (800) 219-977

Відповідно до положень Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця (стаття 153 КЗпП). Зокрема, він зобов’язаний впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що запобігають виробничому травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань у працівників.

До того ж, роботодавець має дотримуватися наступних принципів у сфері охорони праці:

 • безумовності, тобто обов’язки в даній сфері повинні виконуватися роботодавцем незалежно від надання працівникам відповідних пільг;
 • неподільності, тобто дії або бездіяльність інших суб’єктів не звільняють роботодавця від відповідальності за стан охорони праці на підприємстві;
 • подвійної кваліфікації, тобто зобов’язання, що випливають із трудових відносин щодо працівників, а також, що випливають із публічно-правових відносин перед державою.

До обов’язків роботодавця, визначених Законом України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ «Про охорону праці» належать:

 • створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкцій про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контроль їх додержання;
 • розробка за участю сторін колективного договору і реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 • впровадження прогресивних технологій, досягнення науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці тощо;

Вебінар «Уникаємо типових помилок в питаннях діловодства: вимоги, приклади з практики»

 • забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 • забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 • організація проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінка технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вжиття заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
 • розробка і затвердження положень, інструкцій, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечення безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
 • здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
 • організація пропаганди безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
 • вжиття термінових заходів для допомоги потерпілим, залучення за необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Джерело: Ліга.Закон

Травнева акція

Матеріали до теми


Чи повинен роботодавець інформувати та звітувати про стан охорони праці на підприємстві?
Так, роботодавець повинен інформувати відповідні органи, про стан охорони праці на підприємстві, відповідно законодавства, — пояснили в інспекції праці. Згідно ...
Перша психологічна допомогу на робочому місці: хто може надати?
Першу психологічну допомогу (ППД) можуть надавати навчені працівники або штатний психолог. Розмір підприємства, умови роботи, наявні ресурси підкажуть роботодавцю, скільки ...