Про затвердження Порядку здійснення службових відряджень за кордон працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 20 лютого 2013 року N 107

Про затвердження Порядку здійснення службових відряджень за кордон працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

З метою впорядкування питань, пов’язаних з оформленням документів працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства України для службового відрядження за кордон та звітування по закінченню такого відрядження, наказую:
1. Затвердити Порядок здійснення службових відряджень за кордон працівників НКЦПФР, що додається.
2. Членам Комісії, керівнику апарату, іншим працівникам Комісії неухильно дотримуватись положень зазначеного вище Порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток
до наказу
20.02.2013 N 107

 

Порядок
здійснення службових відряджень за кордон працівників НКЦПФР

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог та з урахуванням положень Закону України “Про державну таємницю” від 21.01.94 N 3855, Указів Президента України: від 27.10.92 N 515 “Про дипломатичний та службовий паспорти України”; від 18.09.96 N 841 “Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин”; від 08.05.2012 N 306 “Про питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації ринків цінних паперів і фінансових послуг”;
постанов Кабінету Міністрів України: від 11.12.92 N 698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон”; від 04.03.96 N 287 “Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування”; від 27.11.98 N 1873 “Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України”; від 02.10.2003 N 1561-12 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” (зі змінами та доповненнями); від 02.02.2011 N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;
наказу Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 “Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” та Методичних рекомендацій з підготовки і затвердження директив, вказівок і технічних завдань делегації України для участі у заходах міжнародного характеру та звітування про проведені заходи.
1.2. Порядок здійснення службових відряджень за кордон працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Порядок) встановлює процедуру подання та оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон з метою службового відрядження, та звітування по закінченню такого відрядження для всіх працівників НКЦПФР.
1.3. Дозвіл на відрядження за кордон працівників Комісії надається Головою Комісії на підставі письмового запрошення (листи, які надходять на адресу НКЦПФР від іноземців, їх представників в Україні, українських компаній, доручення Президента України або Кабінету Міністрів України та листи від керівників інших центральних органів виконавчої влади України (далі – запрошення) для участі працівників Комісії у заході міжнародного характеру за кордоном.
1.4. Відділ міжнародної співпраці разом з особою, яка відряджається за кордон з метою службового відрядження, готує необхідний пакет документів, який містить: запрошення, програму заходу, технічне завдання/директиви, тези доповіді, кошторис витрат.
Зазначені документи затверджуються Головою Комісії та направляються на погодження до Міністерства закордонних справ України у порядку та в терміни, встановлені цим Порядком.
1.5. Після погодження у встановленому порядку необхідного пакету документів, зазначеного у п. 1.3 цього Порядку, відділ міжнародної співпраці готує та подає на погодження до осіб, зазначених у п. 4.1 та п. 4.2 цього Порядку, наказ про службове відрядження за кордон.
1.6. По закінченню службового відрядження за кордон, особа, яка відряджалась, надає звіт про відрядження у порядку та в терміни, встановлені цим Порядком.
1.7. Відділ міжнародної співпраці готує та подає до Міністерства закордонних справ України документи для оформлення, видачі та здачі на зберігання службових паспортів України для працівників НКЦПФР I, II та III категорій, а також для сприяння оформлення візових документів.
1.8. Відповідальність за несвоєчасне подання звіту про відрядження по закінченню службового відрядження за кордон несе особа, яка відряджалась.

II. Запрошення

2.1. Запрошення має містити наступну інформацію:
а) місце проведення заходу міжнародного характеру;
б) дату проведення заходу міжнародного характеру;
в) програму проведення заходу міжнародного характеру.
г) джерела фінансування перебування за кордоном працівника НКЦПФР під час заходу міжнародного характеру, а саме, проживання, проїзд, харчуванню та добові.
2.2. Запрошення, після присвоєння реєстраційного номеру у відділі міжнародної співпраці, передається на погодження Голові Комісії, не пізніше ніж у 20 денний термін до дня виїзду за кордон.
2.3. У разі несвоєчасного надходження запрошення на адресу Комісії або іншого випадку порушення термінів подачі, на погодження Голові Комісії разом із запрошенням подається письмове обґрунтування із зазначенням причин такого порушення.

III. Оформлення та надання документів для погодження відрядження за кордон працівників НКЦПФР

3.1. Відділ міжнародної співпраці, на підставі запрошення, погодженого Головою Комісії, готує технічне завдання за підписом особи, яка відряджається за кордон, або керівника делегації працівників НКЦПФР та подає на затвердження Голові Комісії не пізніше ніж у двотижневий термін до дня виїзду за кордон.
3.2. Технічне завдання складається з урахуванням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон” та Методичними рекомендаціями з підготовки і затвердження директив, вказівок і технічних завдань делегації України для участі у заходах міжнародного характеру та звітування про проведені заходи, виданих Міністерством закордонних справ України.
3.3. У разі, якщо програмою заходу передбачений виступ працівника НКЦПФР, особою, яка виступатиме, готуються тези зазначеного виступу (обсяг: 1 – 3 сторінки А4) за підписом особи, яка виступатиме, та/або керівника делегації, передаються для затвердження Головою Комісії. Після затвердження Головою Комісії особа, яка виступатиме, передає зазначені тези виступу до відділу міжнародної співпраці не пізніше ніж у двотижневий термін до дня виїзду за кордон.
3.4. У випадку, коли серед джерел фінансування службового відрядження за кордон зазначаються бюджетні кошти, розпорядником яких є Кабінет Міністрів України, відділом міжнародної співпраці готується кошторис витрат згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.
Вказаний кошторис витрат візується начальником відділу міжнародної співпраці, підписується начальником фінансового управління – головним бухгалтером НКЦПФР та керівником апарату та надається на затвердження Голові Комісії.
3.5. У випадку, коли серед джерел фінансування службового відрядження за кордон зазначаються бюджетні кошти, розпорядником яких є НКЦПФР, відділом міжнародної співпраці готується кошторис витрат згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.
Вказаний кошторис витрат підписується начальником відділу міжнародної співпраці, та надається на затвердження Голові Комісії.
3.6. Відділ міжнародної співпраці передає на погодження до Міністерства закордонних справ України технічне завдання, затверджене Головою Комісії та скріплене гербовою печаткою Комісії, у 2 примірниках разом з копією запрошення, програмою заходу, кошторисом витрат та тезами виступу, затвердженими Головою Комісії.
3.7. Після отримання технічного завдання, погодженого Міністерством закордонних справ України, відділ міжнародної співпраці з метою отримання дозволу на виїзд за кордон для службового відрядження Голови Комісії надає до Адміністрації Президента України наступний перелік документів:
а) технічне завдання, затверджене Головою Комісії та погоджене Міністерством закордонних справ України;
б) копію письмового запрошення до участі у заході міжнародного характеру, погоджене Головою Комісії;
в) тези виступу під час заходу міжнародного характеру, затверджені Головою Комісії.
3.8. У випадку, коли серед джерел фінансування службового відрядження за кордон зазначаються бюджетні кошти, розпорядником яких є Кабінет Міністрів України, відділ міжнародної співпраці з метою отримання згоди на повне, або часткове фінансування службового відрядження за кордон працівника НКЦПФР надає до Кабінету Міністрів України наступний перелік документів:
а) технічне завдання, затверджене Головою Комісії та погоджене Міністерством закордонних справ України;
б) копію письмового запрошення до участі у заході міжнародного характеру, погоджене Головою Комісії;
в) тези виступу під час заходу міжнародного характеру, затверджені Головою Комісії.
3.9. Перед від’їздом у службове відрядження за кордон працівників НКЦПФР Голова Комісії або за його дорученням старший інспектор з питань режимно-секретної роботи проводить їх інструктаж. Під час інструктажу визначається мета відрядження, обсяг та зміст інформації про діяльність НКЦПФР, яка може використовуватися під час відрядження, а також порядок звернення до дипломатичних представництв та інших підприємств, установ, організацій України в іноземній країні у разі виникнення обставин, що створюють небезпеку для збереження секретної інформації.
3.10. Після інструктажу працівники, яким надано допуск до державної таємниці надають відомості про від’їзд до іноземної країни у режимно-секретний орган, який реєструє надану інформацію в журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці.

IV. Оформлення наказу Комісії на службове відрядження за кордон

4.1. Відділ міжнародної співпраці готує наказ про службове відрядження за кордон та вносить його на підпис Голові Комісії та на погодження члену Комісії, відповідальному за координацію міжнародної діяльності НКЦПФР, керівнику апарату, директору юридичного департаменту, начальнику фінансового управління, начальнику служби управління роботи з персоналом та запобігання корупції, старшому інспектору з питань режимно-секретної роботи, у разі відрядження:
а) Голови Комісії на підставі дозволу, наданого Президентом України;
б) інших працівників НКЦПФР на підставі технічного завдання, погодженого Міністерством закордонних справ України, дозволу Голови Комісії.
4.2. Наказ про службове відрядження за кордон додатково погоджується з безпосереднім керівником та керівником вищого рівня відповідного структурного підрозділу, до якого входять працівники НКЦПФР, які відряджаються за кордон.

V. Оформлення, видача, повернення та зберігання службових паспортів України працівників НКЦПФР

5.1. Для виїзду за кордон з метою службового відрядження працівникам НКЦПФР I, II та III категорій державних службовців з архіву Міністерства закордонних справ України видається службовий паспорт України.
5.2. У разі необхідності оформлення службового паспорту України для працівників Комісії, зазначених у п. 1.6 цього Порядку, ці працівники НКЦПФР у письмовій формі у 10-денний термін до дня виїзду за кордон звертаються до відділу міжнародної співпраці з проханням підготувати письмове подання за підписом Голови Комісії відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1873 “Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України”. До письмового звернення додаються відомості про особу, якій оформлюється службовий паспорт України, за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1873 “Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України”, 2 фотокартки, довідку з місця роботи та паспорт громадянина України цієї особи.
5.3. Письмове подання за підписом Голови Комісії на оформлення службового паспорту України разом з відомостями про особу, якій оформлюється службовий паспорт України, 2 фотокартками, довідкою з місця роботи та паспортом громадянина України цієї особи вноситься відділом міжнародної співпраці у встановленому порядку до Міністерства закордонних справ України.
5.4. У разі наявності службового паспорту України у працівника НКЦПФР, який відряджається за кордон з метою службового відрядження відділ міжнародної співпраці готує подання на видачу службового паспорту України для зазначеного працівника до Міністерства закордонних справ України за підписом Голови Комісії.
5.5. Для отримання службового паспорту України працівника НКЦПФР уповноваженим працівником відділу міжнародної співпраці у встановленому порядку оформлюється доручення на ім’я такого працівника відділу міжнародної співпраці на отримання службового паспорту України в Міністерстві закордонних справ України за підписом Голови Комісії.
5.6. Службовий паспорт України працівника НКЦПФР після отримання з архіву Міністерства закордонних справ України передається працівникові НКЦПФР.
Отримання службового паспорту засвідчується підписом працівника НКЦПФР, на ім’я якого виданий службовий паспорт, в журналі реєстрації видачі та повернення службових паспортів України працівників НКЦПФР.
5.7. Після повернення із службового відрядження за кордон, працівник НКЦПФР, якому було видано службовий паспорт, у 5-денний термін з дня повернення зобов’язаний повернути службовий паспорт України до відділу міжнародної співпраці.
Повернення службового паспорту засвідчується підписом працівника НКЦПФР, на ім’я якого виданий службовий паспорт України, в журналі реєстрації видачі та повернення службових паспортів України працівників НКЦПФР.
5.8. Після отримання службового паспорту України працівника, який повернувся, відділ міжнародної співпраці готує супроводжувальний лист за підписом Голови Комісії та у 3-денний термін з дня отримання повертає службовий паспорт України до Міністерства закордонних справ України на зберігання.
5.9. Персональну відповідальність за своєчасне повернення службового паспорту України до Міністерства закордонних справ України несуть Голова Комісії та працівники НКЦПФР, яким було видано службовий паспорт.
5.10. У разі необхідності подовження строку дії службового паспорту України працівника НКЦПФР або внесення до нього відповідних змін відділ міжнародної співпраці готує письмове подання за підписом Голови Комісії та передає його до Міністерства закордонних справ України.
5.11. Супроводжувальні листи для оформлення, видачі та здачі до архіву Міністерства закордонних справ України службового паспорту України Голови Комісії готуються відділом міжнародної співпраці.
5.12. У разі втрати службового паспорта України, який було видано працівнику НКЦПФР, на території України, зазначений працівник має негайно у письмовій формі звернутись до відділу міжнародної співпраці з метою подальшого інформування Міністерства закордонних справ України та Адміністрації Держприкордонслужби в установленому порядку.
5.13. У разі втрати службового паспорта України, який було видано працівнику НКЦПФР, за межами України, зазначений працівник має негайно сповістити про це дипломатичне представництво (консульську установу) України у країні перебування з метою подальшого інформування Міністерства закордонних справ України та Адміністрації Держприкордонслужби в установленому порядку.

VI. Звітування по завершенню службового відрядження за кордон

6.1. По завершенню службового відрядження за кордон у 5-денний термін з дня приїзду до України особи, які відряджались за кордон, у випадку відрядження делегації – керівник делегації, готують та надають до відділу міжнародної співпраці письмовий звіт про відрядження за кордон за підписом особи, яка відряджалась, або у випадку відрядження делегації – керівника делегації, та за погодженням Голови Комісії.
6.2. До звіту про відрядження за кордон обов’язково додаються матеріали, отримані під час заходу міжнародного характеру, та копії документів, вироблених під час зазначеного заходу.
6.3. Звіт про відрядження за кордон має містити наступну інформацію:
а) перебіг заходу міжнародного характеру;
б) позиції учасників заходу міжнародного характеру;
в) загальну оцінку результатів проведення та участі працівника або делегації у заході міжнародного характеру;
г) пропозиції та рекомендації щодо подальших дій за підсумками заходу міжнародного характеру.
6.4. У випадку, коли серед джерел фінансування службового відрядження за кордон були зазначені бюджетні кошти, розпорядником яких є Кабінет Міністрів України, витрати на відрядження відшкодовуються відповідно до норм та положень постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”, з урахуванням положень наказу Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 “Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон”.
Всі оригінали документів, які підтверджують витрати під час відрядження за кордон, у 3-денний термін надаються до Кабінету Міністрів України.
6.5. У випадку, коли серед джерел фінансування службового відрядження за кордон були зазначені бюджетні кошти, розпорядником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, витрати на відрядження відшкодовуються відповідно до норм та положень постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”, з урахуванням положень наказу Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 “Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон”.
Всі оригінали документів, які підтверджують витрати під час відрядження за кордон, разом з авансовим звітом у 3-денний термін надаються до фінансового управління.
6.6. Після отримання звіту про відрядження за кордон за підписом особи, яка відряджалась, або у випадку відрядження делегації – керівника делегації, відділ міжнародної співпраці готує супроводжувальний лист до зазначеного звіту та передає його:
а) у разі відрядження Голови Комісії до Адміністрації Президента України та копію до Міністерства закордонних справ України;
б) у разі відрядження інших працівників до Міністерства закордонних справ України.
6.7. Після повернення працівників НКЦПФР із закордонних службових відряджень за кордон старший інспектор з питань режимно-секретної роботи проводить співбесіди з метою з’ясування наявності чи відсутності обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації під час перебування за кордоном, фактів необгрунтованої заінтересованості з боку іноземців секретною інформацією.
6.8. За результатами співбесід у разі наявності інформації, що може мати значення для збереження державної таємниці, складається довідка, яка реєструється і зберігається в режимно-секретному органі.
Копії зазначених довідок надсилаються до СБУ та Режимно-секретного управління Адміністрації Президента України.
Примітка:
Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу від місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника.

Начальник відділу міжнародної співпраці

І. Чирікалова

 

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...