Звільнення: покрокові дії і пакет документів


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ Й ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ

Поняття «звільнення з роботи»
Правові підстави припинення трудового договору

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ. ПОЕТАПНІ ДІЇ

РОЗДІЛ 3
ЗВІЛЬНЕННЯ З ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 36 КЗпП

Звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з призовом чи вступом на військову службу або направленням на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з переходом працівника на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП)
Звільнення працівника у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з набуттям законної сили вироком суду (п. 7 ст. 36 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з набуттям законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення (п. 71 ст. 36 КЗпП)
Звільнення з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади» (п. 7 2 ст. 36 КЗпП)
Звільнення з підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП)

РОЗДІЛ 4
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП)
Дострокове розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника (ст. 39 КЗпП)

РОЗДІЛ 5
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі (п. 2 ст. 40 КЗпП)
Звільнення працівника у зв’язку із систематичним невиконанням ним без поважних причин обов’язків, покладених трудовим догово¬ром і правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 ст. 40 КЗпП)
Звільнення за вчинення прогулу без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з нез’явленням працівника на роботу протягом більш як чотири місяці підряд унаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)
Звільнення у зв’язку з появою працівника на роботі в нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП)
Звільнення за вчинення працівником розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП)
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (ст. 41 КЗпП)
Звільнення окремих категорій працівників за вчинення одноразового грубого порушення трудових обов’язків (п. 1 ст. 41 КЗпП)
Звільнення керівника підприємства за вчинення ним винних дій, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати (п. 1¹ ст. 41 КЗпП)
Звільнення працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, за вчинення ним винних дій, що дають підстави для втрати довір’я до нього з боку роботодавця (п. 2 ст. 41 КЗпП)
Звільнення працівника який виконує виховні функції, за вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП)
Звільнення працівників, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи всупереч вимогам Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (п. 4 ст. 41 КЗпП)
Звільнення посадових осіб у разі припинення повноважень (п. 5 ст. 41КЗпП)
Звільнення посадової особи у разі повторного порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру (частина друга ст. 41 КЗпП)

РОЗДІЛ 6
ЗВІЛЬНЕННЯ НА ВИМОГУ ТРЕТІХ ОСІБ

Звільнення керівника підприємства на вимогу профспілкового комітету (ст. 45 КЗпП)
Звільнення неповнолітнього на вимогу його батьків або інших осіб (ст. 199 КЗпП)

РОЗДІЛ 7
ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Особливості звільнення працівника за результатами випробування, обумовленого при прийнятті на роботу ( ст. 28 КЗпП)
Особливості звільнення сумісника
Особливості звільнення сезонних та тимчасових працівників
Особливості звільнення неповнолітніх працівників
Особливості звільнення працівників, прийнятих з порушенням установлених правил (ст. 7 КЗпП)