...
Реєструйся

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК)

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
(АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ І Т.ІН.)

Код КП — 1210.1

Завдання та обов’язки:

— керує на основі статуту про об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) виробничою, науковою та іншою діяльністю для вирішення загальних економічних та соціальних завдань;

— визначає та формулює політику розвитку об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— спрямовує діяльність виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методів організації управління, удосконалення господарського механізму;

— забезпечує:

виконання встановлених завдань щодо економічних показників;

виконання фінансових зобов’язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками;

використання коштів за цільовим призначенням;

дотримання чинних умов оплати праці та преміювання;

— вирішує фінансові та інші питання згідно з установчими документами об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та в межах, визначених радою директорів або іншим органом, який утворив об’єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн);

— організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на основі застосування методів науково обґрунтованого планування і нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну), підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів, забезпечуючи досягнення високих техніко-економічних показників;

— забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни;

— вживає заходів щодо забезпечення об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

— забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу;

— аналізує результати діяльності об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та доповідає вищому органу управління;

— представляє об’єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн) на зустрічах зі сторонніми організаціями, включаючи урядові та інші органи влади;

— дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати:

— Господарський кодекс України;

— закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— профіль, спеціалізацію й особливості структури об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку відповідної галузі економічної діяльності;

— порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності;

— сучасні методи господарювання й управління;

— порядок укладання й виконання господарських договорів;

— досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках;

— економіку, організацію виробництва, праці та управління;

— напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;

— етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги:

— повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

— післядипломна освіта в галузі управління;

— стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Кейс для кадровика. Як визначити розмір виплат мобілізованим працівникам, якщо роботодавець вирішив зберігати ці виплати
Визначення розміру добровільних виплат мобілізованим працівникам можна здійснювати на основі середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 2 календарні ...
Кейс для кадровика. Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу
Згідно зі статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах тощо та на деяких видах робіт, ...