Передплати журнал

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК)

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
(АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ І Т.ІН.)

Код КП — 1210.1

Завдання та обов’язки:

— керує на основі статуту про об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) виробничою, науковою та іншою діяльністю для вирішення загальних економічних та соціальних завдань;

— визначає та формулює політику розвитку об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— спрямовує діяльність виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методів організації управління, удосконалення господарського механізму;

— забезпечує:

виконання встановлених завдань щодо економічних показників;

виконання фінансових зобов’язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками;

використання коштів за цільовим призначенням;

дотримання чинних умов оплати праці та преміювання;

— вирішує фінансові та інші питання згідно з установчими документами об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та в межах, визначених радою директорів або іншим органом, який утворив об’єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн);

— організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на основі застосування методів науково обґрунтованого планування і нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну), підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів, забезпечуючи досягнення високих техніко-економічних показників;

— забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни;

— вживає заходів щодо забезпечення об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

— забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу;

— аналізує результати діяльності об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) та доповідає вищому органу управління;

— представляє об’єднання підприємств (асоціацію, корпорацію, концерн) на зустрічах зі сторонніми організаціями, включаючи урядові та інші органи влади;

— дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повинен знати:

— Господарський кодекс України;

— закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— профіль, спеціалізацію й особливості структури об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну);

— перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку відповідної галузі економічної діяльності;

— порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності;

— сучасні методи господарювання й управління;

— порядок укладання й виконання господарських договорів;

— досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках;

— економіку, організацію виробництва, праці та управління;

— напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;

— етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги:

— повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

— післядипломна освіта в галузі управління;

— стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Виплата аліментів у разі тривалої непрацездатності працівника
СИТУАЦІЯ Із заробітної плати працівника щомісяця утримують суми на виплату аліментів на дитину. Працівникові відкрили листок непрацездатності. Через важку травму ...