Коли і якої тривалості надається відпустка працівникові, переведеному з іншого підприємства


Працівника прийняли на роботу за переведенням з іншого підприємства. За невикористані 5 календарних днів відпустки грошові кошти перерахували на нове підприємство. Пропрацювавши 2,5 місяця на новому підприємстві, працівник просить надати йому частину щорічної основної відпустки — 10 календарних днів. Чи можна надати йому таку відпустку? За який робочий рік? Як правильно сформулювати наказ?

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ

Переведення працівника з одного підприємства на інше потребує дотримання певних норм чинного законодавства.

Для цього треба розглянути порядок дій як самого працівника, так і відповідних служб підприємства під час переведення.

Порядок переведення повинні документально погодити насамперед керівники підприємств. Тому новий роботодавець звертається з листом-клопотанням на те підприємство, установу, організацію (далі — підприємство), де на день звернення працює працівник.

Важливо, щоб у клопотанні чітко зазначалися строки, протягом яких адміністрація нового підприємства просить звільнити працівника, а відтак діятиме обов’язок прийняти на роботу працівника в порядку переведення.

Маючи письмову згоду від працівника та не заперечуючи проти переведення, попередній роботодавець надсилає запитувачеві відповідь. У листі при цьому слід повідомити, з якої саме дати буде звільнено працівника.

У разі звільнення у зв’язку з переведенням працівник пише відповідну заяву, в якій зазначає, як і коли він хоче одержати компенсацію за невикористану відпустку.

Заява може бути такого змісту:

«Прошу звільнити мене з роботи 11 червня 2013 року у зв’язку з переведенням на ДП «Рось». Належну мені компенсацію за невикористану відпустку прошу перерахувати до ДП «Рось».

У наказі про звільнення зазначається:

«1. ЛЕВЧЕНКА Івана Миколайовича, токаря-розточувальника 6-го розряду цеху № 1, звільнити 11 червня 2013 року у зв’язку з переведенням до ДП «Рось», п. 5 ст. 36 КЗпП України.

2. Бухгалтерії провести повний розрахунок з Левченком І. М. відповідно до законодавства. Компенсацію за невикористану Левченком І. М. відпустку за період роботи з 12 листопада 2012 року до 11 червня 2013 року в сумі 2622,08 грн. перерахувати на розрахунковий рахунок ДП «Рось».

Звернути увагу
Якщо роботодавець не погоджується на звільнення за переведенням, працівник може розірвати трудові відносини з власної ініціативи на підставі статті 38 КЗпП України. При цьому залишити місце роботи він зможе не раніше, ніж сплине двотижневий термін попередження про звільнення.

Далі з працівником проводять остаточний розрахунок та вносять запис про зві­ль­нення до трудової книжки працівника: «Звільнено у зв’язку з переведенням на ДП «Рось», п. 5 ст. 36 КЗпП України».

Про період роботи, за який не викори­стано відпустку, та перераховані новому роботодавцеві суми компенсації за неї складають довідку (додаток).

Додаток

Вих. № 18/3-4
«11» червня 2013 року

ДОВІДКА

Надана Левченку Івану Миколайовичу про те, що компенсацію в сумі 2622,08 грн. за невикористану ним щорічну основну відпустку за період роботи в ДП «Обрій» з 12 листопада 2012 року до 11 червня 2013 року перераховано на розрахунковий рахунок ДП «Рось».

Головний бухгалтер Марченко К. С. Марченко

ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Новий роботодавець після погодження питання щодо переведення не має підстав відмовитися від укладання трудового договору. Це передбачено частиною п’ятою статті 24 КЗпП, де зазначається, що особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Договір з працівником (усний чи письмовий) роботодавець зобов’язаний укласти з першого робочого дня, наступного за днем звільнення з попереднього місця роботи. Якщо обумовлена інша дата, то із цієї іншої дати.

Саме про це йдеться у пункті 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9, де зазначено, що при обґрунтованості позову суд рішенням зобов’язує власника або уповноважений ним орган укласти трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, — з першого робочого дня, наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи (якщо була обумовлена інша дата — із цієї дати), з іншими особами — з дня їх звернення до власника або уповноваженого ним органу з приводу прийняття на роботу.

Якщо внаслідок відмови у прийнятті на роботу або невчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений прогул, його оплата провадиться відповідно до правил частини другої статті 235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові.

До того ж працівникові, якого приймають на роботу за переведенням, не встановлюють випробувального терміну, про що йдеться у частині третій статті 26 КЗпП: випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас із військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВІДПУСТКОЮ, У НОВОГО РОБОТОДАВЦЯ

Переведений працівник, який не використав за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну відпустку і не одержав за неї грошову компенсацію, має дві гарантії, пов’язані з відпусткою, які повинен реалізувати новий роботодавець.

Гарантія перша. У разі коли працівник повністю або частково не використав що­річну основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію за попереднім місцем роботи, до стажу, що дає право на щорічну відпустку, зараховують час, за який працівник не використав ці відпустки.

Про це йдеться у частині третій статті 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), де зазначено, що якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. Також про це зазначено у частині другій статті 81 КЗпП.

Гарантія друга. Право на щорічну відпустку повної тривалості на новому підприємстві у такого працівника виникає до настання шестимісячного терміну безперервної роботи, що передбачено частиною сьомою статті 10 Закону № 504: щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошову компенсацію.

НАДАННЯ ТА ОПЛАТА ВІДПУСТКИ

Як урахувати одержані кошти при оплаті відпустки працівникові, прийнятому за переведенням (особливо, коли не збігається тривалість відпусток, на які має право працівник за попереднім і новим місцем роботи)? Тут слід дотримуватися таких правил:

• визначити кількість днів відпустки, які припадають на період роботи на попередньому підприємстві, і ці дні відповідно оплатити.
• решту днів щорічної основної відпустки оплатити з урахуванням середньої за­робітної плати, одержаної працівником на новому місці роботи.

Враховуючи зазначене вище, у нашому випадку працівник може отримати частину щорічної відпустки через 2,5 місяця роботи на новому підприємстві у кількості 10 календарних днів.

У наказі при цьому слід зазначити: «ЛЕВЧЕНКУ Івану Миколайовичу, токарю-розточувальнику 6-го розряду, надати частину щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів з 1 до 10 липня 2013 року за період роботи з 12 листопада 2012 року до 11 листопада 2013 року».

Стаття надана редакцією журналу «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків»
(детальніше – журнал «Довідник кадровика» № 7, 2013)

Автор: Валентин ШАБОТИНСЬКИЙ,
начальник Територіальної державної інспекції з питань праці у Київській області

 

kadrovik.ua

Матеріали до теми


Грошова компенсація частини щорічної відпустки керівнику навчального закладу
ЗАПИТАННЯ: Керівник навчального закладу збирається у відпустку (у нього є 56 к. дн., рік ще не пропрацьований). Чи може він ...