...
Реєструйся

Менеджер чи фахівець: як правильно назвати посаду?


Протягом останніх років в Україні на практиці все більшої популярності набувають посади так званого менеджерського спрямування. Різні категорії менеджерів широко представлені й у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Разом з тим не всі назви посад менеджерів, які застосовуються на практиці, передбачені у КП, а багато з тих мене­джерських посад, які містяться у КП, застосовуються на практиці неправильно. Як же визначити, чи відповідає певна посада менеджерського спрямування нормам КП та на яку назву її потрібно замінити у разі невідповідності цим нормам?

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖЕР»

Термін «менеджер» походить від англійського слова (іменника) «manager», яке, у свою чергу, утворене від дієслова «to manage» («управляти», «керувати», «завідувати» тощо). Відповідно іменник «manager» може перекладатись як власне «менеджер» (запозичений іншомовний термін), так і «управитель», «управлінець», «керівник», «керуючий», «завідувач» тощо (традиційні для української мови терміни).

На сьогодні існують різні наукові теорії щодо процесів управління. Одні науковці розглядають поняття «управління» (наприклад, організаціями, людьми) та «менеджмент» як синоніми. Інші вважають, що це різні поняття, оскільки цілі в управління та менеджменту різні. До того ж для процесів управління і менеджменту характерні різні методи й засоби. Наприклад, для управління більш характерні так звані командно-адміністративні методи, а для менеджменту — ринкові. На розрізнення цих понять навіть спеціально утворили дієслово (калька з англійської мови), яке відсутнє в офіційній українській мові, — «менеджувати» (на противагу «управляти»).

Ціллю менеджменту, як правило, є підвищення ефективності діяльності якоїсь організаційної одиниці (підприємства, установи, організації, структурного підрозділу тощо), а для комерційних структур — також максимізація отримуваного нею прибутку.

Виходячи з наведеного, менеджером логічно називати такого працівника, який не просто виконує певні операції (технологічні, виробничі тощо), а саме управляє (керує, «менеджує») цими операціями, зазвичай через управління певними виконавцями окремих спеціалізованих операцій із застосуванням спеціальних засобів або методів. При цьому менеджер необов’язково має виконувати певні операції краще, ніж більш спеціалізовані виконавці таких операцій, якими він керує. Разом з тим у результаті діяльності саме менеджера й виконання ним специфічних менеджерських функцій повинна підвищуватися загальна ефективність діяльності групи окремих виконавців, яка під його керівництвом перетворюється в єдину злагоджену команду.

Приклад

 

Група з 5 працівників, які працюють самостійно без безпосереднього керівника, виготовляє за один робочий день 10 виробів. Якщо цю групу виокремлять у певний структурний підрозділ, для якого буде додатково призначено керівника, і при цьому вона все одно виготовлятиме 10 виробів у день, то її керівника не можна назвати менеджером, оскільки ефективність діяльності групи не збільшилась, а фактично зменшилась (раніше 5 осіб виготовляли за день 10 виробів, а тепер ті ж 10 виробів фактично виготовляє 6 осіб).

Не можна назвати менеджером і керівника групи, обраного із складу 5 працівників цієї групи, якщо продуктивність групи після його обрання так і залишиться незмінною — 10 виробів за день. Якщо ж керів­никові групи буде надано певні додаткові повноваження щодо управління роботою інших 4 працівників і він замість безпосередніх виробничих функцій або поряд з ними грамотно виконуватиме специфічні управлінські функції, внаслідок чого продуктивність цієї групи зросте, наприклад, до 15–20 виробів у день, то його можна назвати менеджером.

Подібний підхід можна застосовувати й до працівників інших видів діяльності, зокрема сфери обслуговування, торгівлі, освіти тощо. При цьому керівника певної групи працівників можна назвати менеджером, якщо ця група під його керівництвом зможе обслужити більшу кількість клієнтів, продати товарів на більшу суму або забезпечити більш глибоке засвоєння певних знань.

Зазвичай менеджер у комплексі виконує цілий ряд функцій, які інші працівники майже не виконують або виконують лише окремі з них. Зокрема, до таких функцій належить:

 • планування (визначення цілей підприємства або структурного підрозділу, а також завдань, які потрібно вирішити для досягнення таких цілей, і строків їх виконання);
 • організаційна (систематизація роботи підпорядкованих працівників, розподіл між ними відповідних обов’язків, визначення пріоритетності одних завдань перед іншими);
 • розпорядча (організація процесу доведення своїх рішень до підпорядкованих працівників);
 • мотиваційна (створення умов, які спонукають працівників якісно виконувати свої обов’язки);
 • контролю (моніторинг перебігу певного робочого процесу, контроль за своєчасним та якісним виконанням підлеглими працівниками своїх обов’язків, коригування їх дій у разі допущення ними певних помилок).
Приклад

 

У різних розділах КП міститься кілька професійних назв робіт, які безпосередньо пов’язані із збутом (продажем) певних товарів: «Менеджер (управитель) із збуту» (код КП 1475.4), «Організатор із збуту» (код КП 3419), «Продавець-консультант» (код КП 5220). При цьому обсяг повноважень працівників, які обіймають такі посади, набір виконуваних ними функцій (завдань та обов’язків) й основні цілі їх діяльності різняться. Так, ціллю роботи менеджера із збуту (1-й розділ КП) є підвищення ефективності діяльності певної організаційної одиниці (підприємства або його структурного підрозділу) щодо збуту (продажу) досить широкої номенклатури товарів цієї організаційної одиниці. Із цією метою він, як правило, виконує всі зазначені вище менеджерські функції, а до його завдань, окрім безпосереднього продажу певних товарів, може належати збільшення обсягів продажів у майбутньому, забезпечення зростання популярності торгової марки (бренду) підприємства серед потенційних споживачів цього типу товарів, збільшення авторитету підприємства як найкращого виробника певної продукції тощо. Серед безпосередніх завдань і обов’язків менеджера із збуту — керівництво структурним підрозділом із збуту (продажу), розроблення та забезпечення реалізації планів з продажу товарів, установлення зв’язків із споживачами, торговими підприємствами та посередниками, організація підготовки й підписання договорів щодо продажу товарів, аналіз обсягів продажів та пошук способів їх збільшення.

Повноваження та функції організатора із збуту (3-й розділ КП) будуть певною мірою менші, ніж у менеджера із збуту, хоча окремі з них можуть і збігатися. Так, організатор із збуту не належить до категорії керівників, і тому більшість функцій щодо продажу товарів він переважно виконує самостійно, а не через управління певним структурним підрозділом або окремими працівниками. Іноді організатор із збуту також може контролювати роботу певних працівників, але в нього, як правило, відсутні достатні ресурси щодо мотивації праці таких працівників або обмежені його розпорядчі функції. Зазвичай він організовує збут меншої номенклатури товарів, ніж менеджер, або існують певні обмеження щодо території їх збуту, зв’язків з певними торговими посередниками, взаємодії з представниками інших структурних підрозділів підприємства.

Ще менше повноважень та виконуваних функцій у продавця-консультанта (5-й розділ КП). Він зазвичай не займається плануванням продажів, хоча здебільшого також намагається збільшити продаж певних товарів, якщо наявні правильно розроблені менеджером засоби мотивації. Продавець, як правило, не встановлює зв’язків з торговими посередниками та значно менше взаємодіє з представниками інших структурних підрозділів. Його основна функція — безпосередня пропозиція певного товару покупцеві та консультування його щодо основних характеристик цього товару.

ОПИСИ ПРОФЕСІЙНИХ КАТЕГОРІЙ МЕНЕДЖЕРІВ У РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНО-КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Розглянуті вище підходи щодо визначення поняття «менеджер» як специфічної професійної категорії, пов’язаної саме з управлінням, знайшли своє відображення в різних професійно-класифікаційних системах. Так, у Міжнародній стандартній класифікації професій 1988 року (International Standard Classification of Occupations 1988 — ISCO–88), на основі якої розроблено КП, усі професійні назви робіт, у яких є слово «manager», містяться у Великій групі (Розділі) 1 «Законодавці, старші посадові особи та менеджери (керівники)» (Legislators, senior officials and managers). Згідно з описом цього розділу до нього належать різні професії державних керівників, урядовців, законодавців тощо або професії, серед основних завдань працівників яких — планування, спрямування та координація політики й діяльності підприємстві організацій або структурних підрозділів.

У новій версії ISCO 2008 року Розділ 1 називається «Менеджери (керівники)» (Managers). На початку опису цього розділу зазначено, що менеджери (керівники) планують, спрямовують, координують та оцінюють всебічну діяльність підприємств, урядових структур та іншихорганізацій або організаційних одиниць, які є у їхньому складі, а також формулюють і аналізують їх політику, нормативні акти, правила йнастанови.

Подібні підходи містять і більшість національних професійно-класифікаційних систем зарубіжних країн. Наприклад, в описі Великої групи 1 «Менеджери (керівники) та старші посадові особи» Стандартної професійної класифікації Великої Британії 2000 року (Standard occupational classification — SOC) зазначено, що ця Велика група охоплює такі професії, основні завдання працівників яких полягають у спрямуванні такоординації функціонування організацій та бізнесструктур, у т. ч. внутрішніх структурних підрозділів, часто за допомогою підпорядкованих менеджерів і супервізорів.

Національна професійно-класифікаційна система України також побудована на зазначених вище підходах щодо класифікації менеджерських професій. Так, усі професійні назви робіт менеджерського спрямування містяться в Розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» КП. У загальному описі цього розділу зазначено, що він містить професії, повязані з:

 • визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
 • вищим державним управлінням;
 • правосуддям та прокурорським наглядом;
 • керівництвом обєднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації як ознаки класифікаці їє змішаним порівняно з іншими розділами. Він охоплює широке коло професій, повязаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю і відповідальністю.
Відповідні положення щодо визначення менеджерів саме як керівників певних підрозділів та працівників або організаторів певних робіт (що фактично передбачає і певний ступінь керівництва над виконавцями таких робіт) можуть бути відображені й у розділі «Завдання та обов’язки» їх кваліфікаційних характеристик, які містяться у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, наприклад:

 • Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов’язків. Розподіляє обов’язки між структурними підрозділами служби або її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу.
 • Менеджер (управитель) з логістики координує діяльність різних підрозділів підприємства та інших підприємств і організацій щодо забезпечення ефективного просування товарів і послуг у сферах виробництва та обігу, розв’язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження інтересів різних ланок логістичної системи з метою досягнення загальносистемних цілей.
 • Менеджер (управитель) зреклами здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних кампаній. Керує підлеглими працівниками.
 • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації. Управляє підлеглим персоналом.
Приклад

 

Досить часто на практиці штатні розписи структурних підрозділів, пов’язаних із збутом (продажем), постачанням, рекламою, логістикою тощо, мають такий вигляд: відділ очолює начальник відповідного відділу (збуту, реклами, постачання тощо), якому підпорядковані кілька відповідних менеджерів (із збуту, реклами, постачання тощо), яким безпосередньо не підпорядковуються працівники. У цьому разі менеджери фактично не відповідають своїй професійній категорії керівників, до якої вони належать згідно з КП, тому доцільно замінити назви мене­джерських посад у відповідному відділі на посади інших професійних категорій (не керівників) або передбачити для таких менеджерів наявність у штатному розписі підлеглих працівників (таблиця 1).

У таблиці 2 наведено всі професійні назви робіт менеджерів, які містяться в КП, а також споріднені до них за сферою діяльності або назвами професійні назви робіт інших професійних категорій (не керівників). Ця таблиця дасть змогу правильно підібрати назви посад відповідно до КП для заміни менеджерських посад у тих випадках, коли відповідні менеджери фактично не здійснюють жодних управлінських (керівних, менеджерських) функцій, а називаються «менеджерами» лише заради престижу або внаслідок недостатньої обізнаності кадровиків чи інших працівників, які розробляють штатний розпис, з вимогами національної системи професійної класифікації.

Варто зауважити, що у КП не передбачено узагальненої професійної назви роботи «Менеджер», від якої можна було б утворити розширені назви професій менеджерського спрямування згідно з Приміткою 2 до Додатка В до КП, наприклад, «Офіс-менеджер», «Менеджер з продажу», «Менеджер із зв’язків з клієнтами» тощо, тому утворювати відповідні розширені назви посад можна лише від професійних назв робіт, які містяться у КП, наприклад:

 • «Менеджер з реклами» — «Менеджер з реклами харчових продуктів»;
 • «Менеджер із збуту» — «Менеджер із збуту у західному регіоні»;
 • «Менеджер з постачання» — «Менеджер з постачання напоїв».

Таблиця 1

Варіанти штатних розписів відділу реклами (витяги)

Не відповідає нормам національної системи професійної класифікації

Відповідає нормам національної системи професійної класифікації

 

1-й варіант

2-й варіант

1. Начальник відділу з реклами
2. Менеджер з реклами
3. Менеджер з реклами
4. Менеджер з реклами
5. Менеджер з реклами
6. Менеджер з реклами

1. Начальник відділу з реклами
2. Рекламіст
3. Рекламіст
4. Представник з реклами
5. Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
6. Демонстратор товарів (рекламна діяльність)

1. Начальник відділу з реклами
2. Менеджер з реклами
3. Рекламіст
4. Рекламіст
5. Менеджер з реклами
6. Агент рекламний

 

Таблиця 2

Професійні назви робіт менеджерського спрямування та споріднені до них за сферою діяльності або назвами професійні назви робіт інших професійних категорій (не керівників), що містяться у КП

Професійні назви робіт менеджерського спрямування

Професійні назви робіт (не керівників), споріднені за сферою діяльності або за назвою до відповідних менеджерів

1229.7 Генеральний менеджер (управитель)

1411 Менеджер (управитель)
з використання водних ресурсів

2213.2 Інженер з використання водних ресурсів
2213.2 Інженер-проектувальник (водне господарство)
2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів
3212 Інспектор з використання водних ресурсів

1412 Менеджер (управитель)
з природокористування

2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем
2213.2 Інженер з охорони природних екосистем
2213.2 Інженер з природокористування
2442.2 Фахівець з управління природокористуванням
3212 Інспектор з охорони природи
3439 Організатор природокористування
3449 Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
4190 Спостерігач за забрудненням природного середовища

1439.8 Менеджер (управитель)
з виробництва та розподілення електроенергії

2419.2 Економіст із збуту електроенергії (у Випуску 62 ДКХП)
2149.2 Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою (у Випуску 62 ДКХП)

1439.8 Менеджер (управитель)
з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)

2143.1 Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства
2143.2 Диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми
2143.2 Інженер-енергетик
2143.2 Професіонал з енергетичного менеджменту
3113 Енергетик
3113 Енергодиспетчер
3113 Фахівець з енергетичного менеджменту

1443 Менеджер (управитель)
з транспортно-експедиторської діяльності

2149.2 Інженер з транспорту
3119 Диспетчер автомобільного транспорту
3422 Експедитор транспортний
3422 Експедитор
3422 Черговий по транспортно-експедиційному підприємству
4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті
4133 Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства
на вокзалі (автостанції)

1443 Менеджер (управитель)
на автомобільному транспорті

3115 Механік автомобільної колони (гаража)
3119 Диспетчер автомобільного транспорту
3152 Ревізор автомобільного транспорту
4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті

1443 Менеджер (управитель)
на водному транспорті

2149.2 Інженер з транспорту
4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті
3142 Стивідор у найважливіших морських портах
3152 Інспектор морський
3415 Агент морський
3415 Повірений морський (супервайзер)
3142 Капітан порту (річкового)

1448.1 Менеджер (управитель)
з туризму

2481.2 Туризмознавець
3340 Інструктор-методист з туризму
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3439 Інспектор з туризму
4221 Агент з організації туризму
2482.2 Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Фахівець із туристичної безпеки

1451 Менеджер (управитель)
в торгівлі транспортними засобами
1452 Менеджер (управитель)
в оптовій торгівлі
1453 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі побутовими
та непродовольчими товарами
1453.1 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті
1453.2 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі
3415 Агент торговельний
3415 Представник торговельний
3415 Торговець (інженерні розробки)
3415 Торговець комерційний
3415 Торговець промисловий
3415 Торговець роз’їзний
3415 Торговець технічний
3419 Інспектор торговельний
3421 Торговельний брокер (маклер)
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
3415 Мерчендайзер
3415 Комівояжер

1455.1 Менеджер (управитель)
у готельному господарстві

2482.2 Фахівець із готельної справи
3414 Фахівець з готельного обслуговування
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності

1456.1 Менеджер (управитель) ресторану
1456.2 Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
1456.3 Менеджер (управитель) підприємства з приготування
та постачання готових страв

5123 Стюард (заклади ресторанного господарства)
5129 Майстер ресторанного обслуговування
2482.2 Фахівець із ресторанної справи
5123 Член бригади ресторану
5129 Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт)
3570 Технік-технолог з технології харчування
5111 Черговий із забезпечення харчування пасажирів
5123 Бармен
5122 Кухар дитячого харчування
3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів
та харчоконцентратів
5122 Кухар
5122 Кухар-стюард
5122 Шеф-кухар
5123 Офіціант

1456 Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

2411.2 Аудитор систем харчової безпеки

1461 Менеджер (управитель)
із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель)
із фінансового лізингу
1463 Менеджер (управитель)
із надання кредитів
1469 Менеджер (управитель)
із фінансового посередництва
1467 Менеджер (управитель)
із допоміжної діяльності у сфері фінансів

2441.2 Економіст з фінансової роботи
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки
3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки
2419.2 Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)
2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва
3411 Брокер
3411 Дилер
3411 Маклер біржовий
3411 Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3411 Фахівець з біржових операцій
3411 Фахівець з депозитарної діяльності
3411 Фахівець з корпоративного управління
3411 Фахівець з управління активами
3411 Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
3419 Інспектор обмінного пункту
3419 Інспектор кредитний
4122 Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека)
4122 Конторський (офісний) службовець (цінні папери)
4122 Конторський (офісний) службовець (кредит)
4122 Конторський (офісний) службовець (оцінка вартості)
4122 Конторський (офісний) службовець (боргові зобов’язання)
4122 Конторський (офісний) службовець (інвестиції)
2441.2 Аналітик з кредитування
4214 Кредитор
4212 Касир (в банку)
4212 Операціоніст (банк)
4215 Збирач боргових платежів

1466 Менеджер (управитель)
із пенсійного недержавного страхування

3443 Інспектор з призначення пенсій
3443 Інспектор з виплати пенсій

1465 Менеджер (управитель)
із страхування
1468 Менеджер (управитель)
із допоміжної діяльності у сфері страхування

3412 Агент страховий
2412.2 Страховий експерт з охорони праці
3412 Страхувальник
3432 Конторський (офісний) службовець (страхування)
3417 Експерт-консультант із страхування

1471 Менеджер (управитель)
у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб

3413 Агент з нерухомості
5149 Вимірювач об’єктів нерухомого майна
3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна
2149.2 Інженер з інвентаризації нерухомого майна
3413 Торговець нерухомістю
3413 Ріелтер

1472 Менеджер (управитель)
у сфері аренди машин
та устаткування

2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт
2441.2 Економіст із ціноутворення
2441.2 Економіст

1473 Менеджер (управитель)
у сфері надання інформації

2433.2 Аналітик консолідованої інформації
3113 Диспетчер-інформатор
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3439 Інспектор з організації захисту секретної інформації
2149.2 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом
3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
2433.2 Інженер з науково-технічної інформації
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4141 Оброблювач інформаційного матеріалу
4222 Конторський (офісний) службовець (інформація)
4222 Черговий інформаційно-довідкової служби
4141 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

1474 Менеджер (управитель)
з питань регіонального розвитку

2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму

1474 Менеджер (управитель)
із комунікаційних технологій

2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2149.2 Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)
2144.1 Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
2144.1 Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)
2144.1 Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
3132 Фахівець із телекомунікаційної інженерії
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
4229 Оператор телекомунікаційних послуг
5220 Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування

1475.4 Менеджер (управитель)
з постачання

2441.2 Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю
за витрачанням газу
4131 Конторський (офісний) службовець (постачання)
4131 Агент з постачання
3419 Організатор з постачання

1475.4 Менеджер (управитель)
з логістики

2419.2 Логіст
3419 Організатор з постачання
3422 Експедитор транспортний
3422 Експедитор
4131 Агент з постачання
4131 Конторський (офісний) службовець (постачання)
4131 Конторський (офісний) службовець (складське господарство)
2441.2 Економіст
2441.2 Економіст з планування
2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення

1475.4 Менеджер (управитель)
із збуту

2419.2 Економіст із збуту
3419 Організатор із збуту

1475 Менеджер (управитель)
з маркетингу

2419.2 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

1475.4 Менеджер (управитель)
із зв’язків з громадськістю

2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
2446.2 Наглядач в громадському центрі
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань

1475.4 Менеджер (управитель)
із зовнішньоекономічної діяльності

2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі
3119 Диспетчер з міжнародних перевезень
3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів

1475.4 Менеджер (управитель)
з адміністративної діяльності

3423 Адміністративний помічник
3423 Організатор з персоналу
3436.1 Референт
3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
4115 Секретар
4144 Діловод
4222 Адміністратор

1476.1 Менеджер (управитель)
з реклами

5220 Демонстратор товарів (рекламна діяльність)
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
2451.2 Редактор з рекламування фільмів
3429 Представник з реклами
2419.2 Рекламіст
3429 Агент рекламний

1477.1 Менеджер (управитель)
з персоналу

3423 Організатор з персоналу
2412.2 Інженер з підготовки кадрів
3423 Інспектор з кадрів закордонного плавання
3423 Інспектор з кадрів
2419.3 Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості
2359.2 Інструктор з праці
2412.2 Економіст з праці
2412.2 Експерт з умов праці
3119 Технік з праці
2412.2 Інженер з нормування праці
2412.2 Інженер з організації та нормування праці
2412.2 Фахівець з аналізу ринку праці
2412.2 Інструктор передових методів праці
2429 Інспектор праці (правовий)
3119 Технік з нормування праці
2412.2 Інженер з організації праці

1478 Менеджер (управитель)
у слідчій діяльності

2423 Старший слідчий в особливо важливих справах
2429 Слідчий
2429 Слідчий в особливо важливих справах
5162 Помічник слідчого
3436.9 Помічник юриста (інші види юриспруденції)
2421.2 Юрист
2429 Експерт
2423 Старший дізнавач з особливих доручень
2423 Дізнавач (з дипломом спеціаліста)
3451 Дізнавач
3450 Приватний детектив

1479 Менеджер (управитель)
з організації консультативних послуг

2149.2 Консультант (у певній галузі інженерної справи)
2111.2 Консультант науковий (у планетаріях)
2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
2411.2 Консультант з податків і зборів
2412.2 Профконсультант
3417 Експерт-консультант із страхування
2419.2 Консультант з маркетингу
2419.2 Консультант з раціоналізації виробництва
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань
2441.2 Консультант з економічних питань
2443.2 Консультант з питань історії
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва

1482 Менеджер (управитель)
з громадської охорони здоров’я

2221.2 Лікар пункту охорони здоров’я
2351.2 Консультант з питань здорового способу життя

1483 Менеджер (управитель)
у соціальній сфері

2412.2 Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
2442.2 Соціальний патолог
2446.2 Соціальний аудитор
2446.2 Соціальний працівник
2446.2 Фахівець із соціальної роботи
2446.2 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

1491 Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства

3439 Інспектор з обліку та розподілу житлової площі
3151 Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків
5121 Комендант будинку
2145.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства
3115 Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства
9162 Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
7129 Ремонтувальник висотних частин будинків
2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту

1492 Менеджер (управитель)
у видавничій діяльності

2139.2 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва
2149.1 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
3119 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва
2149.2 Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.2 Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва

1493 Менеджер (управитель) систем якості
1493 Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні

2149.2 Інженер з якості
2149.2 Інженер із стандартизації та якості
2411.2 Аудитор систем якості
2419.2 Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості
2419.2 Фахівець із якості

1494 Менеджер (управитель) екологічних систем

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки
2211.2 Еколог
2211.2 Експерт з екології
2411.2 Екологічний аудитор
2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
3211 Технік-еколог

1495 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

2149.2 Професіонал із організації інформаційної безпеки
3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

1496 Менеджер (управитель)
із соціальної та корпоративної відповідальності

2412.2 Експерт із соціальної відповідальності

 

 

 

 

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Кейс для кадровика. Як визначити розмір виплат мобілізованим працівникам, якщо роботодавець вирішив зберігати ці виплати
Визначення розміру добровільних виплат мобілізованим працівникам можна здійснювати на основі середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 2 календарні ...
Кейс для кадровика. Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу
Згідно зі статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах тощо та на деяких видах робіт, ...