Реєструйся

Обчислення стажу, що дає право на щорічні основні відпустки жінкам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною


Державні гарантії та відносини, по­в’язані з відпустками, регламентуються КЗпП України і Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504). Відповідно до статті 74 КЗпП усі працівники мають гарантоване право на щорічну відпустку із збереженням на цей період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Згідно з частиною першою статті 75 КЗпП щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Звернути увагу
У кожного працівника дата укладення трудового договору є датою, з якої щорічно починається його робочий рік; вона є незмінною протягом усього строку трудових правовідносин між працівником і підприємством.

ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ З ВІДПУСТКОЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

На відміну від загального порядку і умов надання щорічних відпусток, жінці, яка планує відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, щорічну відпустку відповідно до спеціального правила, зазначеного у статті 180 КЗпП, частині другій статті 20 Закону № 504, за її заявою, повинні приєднати до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами попри тривалість роботи жінки в поточному робочому році.
Крім того, роботодавцю під час надання щорічної відпустки вагітній жінці слід дотримуватися таких правил:

– щорічна відпустка повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на певному підприємстві за бажанням жінки надається перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї (п. 1 частини сьомої ст. 10 Закону № 504); щорічна відпустка за другий та наступні роки роботи може надаватися в будь-який час відповідного робочого року (частина дев’ята ст. 10 Закону № 504);

– щорічна відпустка за бажанням жінки надається в зручний для неї час перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї (п. 3 частини тринадцятої ст. 10 Закону № 504);

– щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (п. 3 частини другої ст. 80 КЗпП, п. 3 частини другої ст. 11 Закону № 504).

Відповідно до частини четвертої статті 80 КЗпП, якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали (тобто після спливу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону № 504. Якщо жінка, перебуваючи у щорічній відпустці, отримує листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, за яким настає перебіг відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, її щорічна відпустка буде продовжена після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому, якщо жінка планує після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами одразу отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона має пам’ятати, що ця відпустка може надаватися лише після закінчення частини щорічної відпустки, яку жінка не використала через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для того щоб уникнути накладення відпусток, роботодавець має запропонувати вагітній жінці використати щорічну відпустку такої тривалості, щоб на час надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами щорічна відпустка закінчилась, або під час оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами узгодити термін надання частини невикористаної щорічної відпустки з жінкою (жінка подає відповідну заяву про перенесення частини щорічної відпустки на інший термін).

Приклад 1

Жінка працевлаштувалася на підприємство 25 травня 2011 року. Через кілька тижнів, 9 червня 2011 року, вона надала роботодавцеві довідку з поліклініки про те, що вагітна зі строком вагітності 28 тижнів. Разом із довідкою жінка подала заяву про надання щорічної відпустки з 15 червня 2011 року повної тривалості (24 календарних дні) за робочий рік з 25 травня 2011 року по 24 травня 2012 року.

Дії роботодавця. На підставі поданої заяви видається наказ про надання щорічної відпустки з 15 червня 2011 року по 9 липня 2011 року. Дані про щорічну відпустку заносяться до особової картки працівника (типова форма № П-2).

Приклад 1 (продовження)

29 червня 2011 року вагітній жінці видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами терміном до 1 листопада 2011 року, який вона 30 червня 2011 року подала роботодавцю. Того самого дня працівниця подала заяву з приводу перенесення частини щорічної відпустки на інший період у зв’язку з настанням строку відпустки по вагітності та пологах.

Дії роботодавця. 30 червня 2011 року видається наказ про перенесення частини щорічної відпустки на інший період. Дані про перенесення щорічної відпустки коригуються в особовій картці працівника форми № П-2 (див. розділ V особової картки).

Розділ V особової картки

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,
наказ № 

початку
відпустки

закінчення
відпустки

Щорічна основна

25.05.11–24.05.12

15.06.2011

09.07.2011

№ 157-в від 09.06.2011

 

 

 

28.06.2011

№ 204-в від 30.06.2011

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ, ЩО ДАЄ ПРАВО НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ ЖІНКАМ*, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ВІДПУСТЦІ

До стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не включаються періоди відпу­стки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 3 ст. 82 КЗпП; п. 3 ст. 9 Закону № 504) та періоди відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (п. 4 ст. 82 КЗпП; п. 4 ст. 9 Закону № 504). Це правило також зазначено в частині другій статті 181 КЗпП. Із цього випливає, що за робочий рік, який повністю входить до періоду відпустки для догляду за дитиною, щорічна відпустка не надається.

_____________________________________         
* Це стосується і осіб, які зазначені у частині сьомій статті 179 КЗпП (батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною) і у статті 1861 КЗпП (батьків, які виховують дітей без матері (зокрема, в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків).

Обчислення кількості днів щорічної відпустки, на яку має право працівник відповід­но до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, законодавчо не врегульовано. Міністерство праці та соціальної політики України у своєму листі від 24 червня 2011 року № 208/13/116-11 зазначило, що нема загального нормативно-правового акта, який визначає порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, та рекомендувало для обчислення тривалості щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу використовувати механізм нарахування заробітної плати за період відпустки згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100. За загальним правилом застосовується формула:

,

де Дф — кількість календарних днів щорічної відпустки за робочий рік працівника, яку він має право використати. Враховуючи норму статті 2411 КЗпП, Дф округляється до більшого цілого; Дв — встановлена повна тривалість щорічної основної відпустки (дорівнює 24 календарних дні за робочий рік); Др — кількість календарних днів, які включаються в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку; П — кількість святкових і неробочих днів у робочому році (10 днів, відповідно до ст. 73 КЗпП); Пр — кількість святкових і неробочих днів, яка припадає на періоди, включені в стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Приклад 1 (продовження)

У вересні 2011 року жінка народила дитину. 1 листопада 2011 року вона подала заяву про надання їй відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Того ж дня на підставі частини третьої статті 20 Закону № 504 роботодавець видав наказ про соціальну відпустку жінки з 2 листопада 2011 року до 4 вересня 2014 року.

Розрахунок щорічної основної відпустки. Проводимо з урахуванням стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. При обчисленні днів відпустки за неповністю відпрацьований робочий рік застосовуємо наведену вище формулу.

До стажу для надання щорічної основної відпустки за 2011–2012 робочий рік входять такі періоди:

– за фактично відпрацьований час — 20 календарних днів (21 календарний день мінус 1 день неробочий (12 червня 2011 року);

– за фактично надану щорічну відпустку 13 календарних днів (14 календарних днів відпустки мінус 1 день святковий (28 червня 2011 року);

– за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — 125 календарних днів (126 календарних днів мінус 1 день святковий (24 серпня 2011 року).

Відповідно до зазначеної формули працівниця має право за 2011–2012 робочий рік на 11 календарних днів щорічної основної відпустки, але фактично використала 13 календарних днів відпустки. Тобто 2 календарних дні відпустки були використані «наперед», за майбутній невідпрацьований період. У розрахунковій таблиці ці два дні вказуються словом «мінус».
За 2012–2013 та 2013–2014 робочі роки за умови, що жінка не вийде на роботу до закінчення терміну відпустки для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, права на щорічну основну відпустку працівниця не отримує.

У таблиці 1 наведено також розрахунок днів щорічної основної відпустки, на які має право працівниця після виходу на роботу у зв’язку із закінченням соціальної відпустки, за умови, що увесь період після виходу на роботу до кінця робочого 2014–2015 року жінка працюватиме. Кількість днів щорічної основної відпустки за 2014–2015 робочий рік, на яку вона має право, обчислюється за наведеною вище формулою і становить 17 календарних днів. З урахуванням використаних «наперед» днів щорічної основної відпустки (2 дні), фактично жінка має право на 15 календарних днів (17 календарних днів за 2014–2015 робочий рік мінус 2 використаних «наперед» календарних дні).

У разі коли працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та планує народити ще, вона має право надати роботодавцеві листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, для оплати. Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 12 липня 2010 року № 201/13/116-10 в такому разі період перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не включається.

 

Приклад 2

Жінка працевлаштувалася на підприємство 5 березня 2008 року. Використала відпустки відповідно до наведеної нижче інформації із розділу V особової картки працівника, зразок 2 (форма № П-2). З 20 жовтня 2010 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до 2 вересня 2013 року).

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,
наказ № 

початку
відпустки

закінчення
відпустки

Частина щорічної відпустки

05.03.2008–04.03.2009

01.10.2008

21.10.2008

№ 88-в від 15.09.2008

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років

 

20.10.2010

02.09.2013

№ 157-в від 15.10.2010

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, жінка надала листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами з 15 березня 2011 року до 19 липня 2011 року.

Розрахунок щорічної основної відпустки. Жінці у перший її робочий рік надано частину щорічної відпустки — 21 календарний день. Невикористана частина відпустки за 2008–2009 робочий рік (3 календарних дні) «перейшла» на наступний період. Загальна кількість днів щорічної відпустки, на які вона має право за підсумками 2008–2010 років, становить 27 календарних днів (3 календарних дні за 2008–2009 роки плюс 24 календарних дні за 2009–2010 роки).

У 2010 році була оформлена відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, яка увійшла в стаж, що дає право на щорічну відпустку (в розрахунковій таблиці ця відпустка не показана), а з 20 жовтня 2010 року оформлено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка не включається в стаж, що дає право на щорічну відпустку. Таким чином, у робочому 2009–2010 році стаж становить 221 дні (365 календарних днів робочого 2010–2011 року — 10 календарних днів неробочих та святкових за період робочого року, який входить у стаж, що дає право на щорічну відпустку — 136 календарних днів відпустки для догляду за дитиною, які припадають на цей робочий рік), що відповідно дає право на 15 календарних днів щорічної відпустки. За підсумками 2010–2011 року, з урахуванням накопичених від часу працевлаштування ненаданих днів щорічної відпустки, працівниця має право на 42 календарних дні щорічної відпустки.

Беручи до уваги, що у 2011–2012 робочому році жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у цей період їй не надається та не включається в стаж, що дає право на щорічну відпустку. Таким чином, загальна кількість днів ненаданої щорічної відпустки за підсумками 2011–2012 року залишилася 42 календарних дні (таблиця 2).

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону № 504 за бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Згідно з частиною третьою статті 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому час фактичної роботи (зокрема на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 1 частини першої ст. 9 Закону № 504). Роз’яснення із цього приводу наведено у листі Міністерства праці та соціальної політики України від 6 червня 2007 року № 179/13/116-07. Враховуючи викладене, жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, маєправо у звязку з роботою на умовах неповного робочого часу на щорічну відпустку.

Приклад 3

Жінка працевлаштувалася на підприємство 1 квітня 2009 року. Використала відпустки відповідно до наведеної нижче інформації із розділу V особової картки працівника, зразок 3 (форма № П-2). З 20 жовтня 2010 року вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до 2 вересня 2013 року).

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,
наказ № 

початку відпустки

закінчення відпустки

Частина щорічної відпустки

01.04.2009–31.03.2010

03.12.2009

23.12.2009

№ 234-в від 15.11.2009

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років

 

20.10.2010

02.09.2013

№ 157-в від 15.10.2010

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, жінка подала заяву про переривання цієї відпустки та надання їй відпустки у зв’язку з навчанням з 24 травня 2011 року до 15 червня 2011 року. Після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням жінка знову взяла відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, 1 листопада 2011 року жінка подала заяву про її вихід на роботу на умовах неповного робочого часу, не перериваючи відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розрахунок щорічної основної відпустки. Жінці у перший її робочий рік надано частину щорічної відпустки — 21 календарний день. Невикористана частина відпустки за 2009–2010 робочий рік (3 календарних дні) «перейшла» на наступний період.

У 2010 році була оформлена відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, яка увійшла в стаж, що дає право на щорічну відпустку (в розрахунковій таблиці ця відпустка не показана), а з 20 жовтня 2010 року оформлена відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка не включається в стаж, що дає право на щорічну відпустку. Таким чином, у робочому 2010–2011 році стаж становить 195 днів, що відповідно надає право на 13 календарних днів щорічної відпустки. За підсумками 2010–2011 року з урахуванням накопичених від часу працевлаштування ненаданих днів щорічної відпустки працівниця має право на 16 календарних днів щорічної відпустки.

У 2011–2012 робочому році жінка, перервавши відпустку для догляду за дитиною, оформила додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням — 23 календарних дні, з яких 1 день — неробочий. З 1 листопада 2011 року жінка працює на умовах неповного робочого дня, не перериваючи відпустки для догляду за дитиною, що дає їй право на включення днів роботи до стажу, який дає право на щорічну відпустку.

Тобто з 1 листопада 2011 року до кінця робочого року (до 31 березня 2012 року) 152 календарних дні (з яких 4 святкових і неробочих). Стаж для надання щорічної відпустки з відрахуванням святкових і неробочих днів у робочому році становить 170 днів (23 календарних дні відпустки у зв’язку з навчанням плюс 152 календарних дні робочого часу мінус 5 днів святкових і неробочих). Цей стаж дає право на 12 календарних днів щорічної відпустки. Щорічна основна відпустка за весь час роботи працівниці, яку вона має право використати в робочому 2011–2012 році, становить 28 календарних днів (таблиця 3).

Наприкінці хотілося б звернути увагу на деякі важливі аспекти, які слід пам’ятати, розраховуючи та оформляючи щорічні відпустки.
Жінці, яка бажає отримати щорічну відпустку повної тривалості, приєднавши її до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і не має достатнього стажу, що дає право на таку кількість днів відпустки, бажано запропонувати використати стільки днів щорічної відпустки, скільки вона має відповідно до стажу (з урахуванням днів наступної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). Це дасть змогу уникнути використання днів відпустки «наперед». Інакше, коли жінка вийде на роботу після соціальної відпустки, їй буде зменшено кількість днів щорічної відпустки на кількість днів, використаних «наперед».

Відповідно до статті 127 КЗпП відрахування із заробітної плати працівників для покриття заборгованості підприємству можуть провадитись при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених у підпунктах 3, 5 і 6 статті 36 і підпунктах 1, 2 і 5 статті 40 КЗпП, а також при направленні на навчання та у зв’язку з переходом на пенсію, при поновленні працівника, який раніше виконував цю роботу, у разі смерті працівника.

Таблиця 1

Робочий рік

Періоди робочого року за обліком у стажі роботи, що дає право на щорічну відпустку

Стаж для надання відпустки, календарних днів (з відрахуванням святкових і неробочих днів)
р – Пр)

Відпустка, календарних днів

має право

використана фактично
ф)

за робочий рік

за весь період роботи

25.05.2011–24.05.2012

 

 

 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

25.05.2011–14.06.2011

20

11

11

13

15.06.2011–28.06.2011

13

29.06.2011–01.11.2011

125

02.11.2011–24.05.2012

 

25.05.2012–24.05.2013

25.05.2012–24.05.2013

мінус 2

25.05.2013–24.05.2014

25.05.2013–24.05.2014

мінус 2

25.05.2014–24.05.2015

25.05.2014–04.09.2014

17

15

 

05.09.2014–24.05.2015

256

 

Таблиця 2

Робочий рік

Періоди робочого року за обліком у стажі роботи, що дає право на щорічну відпустку

Стаж для надання відпустки, календарних днів (з відрахуванням святкових і неробочих днів) (Др – Пр)

Відпустка, календарних днів

має право

використана фактично
ф)

за робочий рік

за весь період роботи

05.03.2008–04.03.2009

05.03.2008–04.03.2009

355

24

24

21

05.03.2009–04.03.2010

05.03.2009–04.03.2010

355

24

24 + 3

05.03.2010–04.03.2011

05.03.2010–19.10.2010

221

15

42

20.10.2010–04.03.2011

05.03.2011–04.03.2012

05.03.2011–04.03.2012

42

 

 

Таблиця 3

Робочий рік

Періоди робочого року за обліком у стажі роботи, що дає право на щорічну відпустку

Стаж для надання відпустки, календарних днів (з відрахуванням святкових і неробочих днів) (Др Пр)

Відпустка, календарних днів

має право

використана фактично
ф)

за робочий рік

за весь період роботи

01.04.2009–31.03.2010

01.04.2009–31.03.2010

355

24

24

21

01.04.2010–31.03.2011

01.04.2010–19.10.2010

195

13

13 + 3 = 16

20.10.2010–31.03.2011

01.04.2011–31.03.2012

01.04.2011–23.05.2011

12

12 + 16 = 28

 

24.05.2011–15.06.2011

22

16.06.2011–31.10.2011

01.11.2011–31.03.2012

149

 

Матеріали до теми


Програми, які дають змогу блокувати чи обмежувати доступ до крадіїв часу
Опитування показують, що більшість компаній не дозволяють своїм працівникам мати доступ із робочих комп’ютерів до соціальних мереж, зокрема Facebook, нібито з причин ...
Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?
Надається лише за певних умов. Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням визначені статтею 15 Закону України від 15 листопада ...