Реєструйся

Посадові інструкції «звичайних» працівників і державних службовців: порівняльний аналіз


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Що є правовою основою для розроблення посадових інструкцій?

З яких розділів вони складаються?

Хто їх затверджує?

Посадові інструкції є важливим організаційним документом як на «звичайному» підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), так і в системі державної служби, тому всі кадровики повинні знати порядок розроблення, затвердження та оформлення посадових інструкцій. При цьому слід пам’ятати, що зазначений порядок для посадових інструкцій «звичайних» працівників та державних службовців різниться.

Правова основа для роботи з посадовими інструкціями

Основним законодавчим актом, яким регулюються трудові відносини на «звичайному» підприємстві, є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП). При цьому у КЗпП такий термін, як «посадова інструкція», не згадується. У статті 29 КЗпП лише зазначено, що до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати його, зокрема, про права та обов’язки й умови праці. При цьому найзручніше це зробити саме за допомогою посадової інструкції.

ДУМКА МІНСОЦПОЛІТИКИ

Лист Міністерства праці та соціальної політики України

від 03.10.2005 № 36-508

(Витяг)

Щодо посадових інструкцій працівників

…погоджуємося з висновком про те, що роботодавець при прийнятті на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись на посадову інструкцію.

Про обов’язкову наявність на підприємстві затверджених посадових інструкцій зазначено в деяких підзаконних нормативно-правових актах для різних сфер діяльності. Наприклад, для закладів охорони здоров’я це передбачено пунктом 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 285.

Основним документом, яким регулюються службові відносини у системі державної служби, є Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889). На відміну від КЗпП, у Законі № 889 неодноразово згадується термін «посадова інструкція», зокрема й у тих випадках, коли йдеться про питання, які фактично споріднені з відповідними питаннями, що регулюються статтею 29 КЗпП.

Ч. 2 ст. 7

Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах

Ч. 1 ст. 8

Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах, та контракті про проходження державної служби (у разі укладення)

Ч. 6 ст. 31

Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією

 

Конкретні ж вимоги до розроблення та затвердження посадових інструкцій містяться:

  • для «звичайних» працівників — у «Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (далі — Загальні положення ДКХП), які було затверджено разом із розділом 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336;
  • для державних службовців (категорій «Б» та «В») — у Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11 вересня 2019 року № 172-19 (далі — Порядок № 172-19).

Читайте статтю повністю в Живому журналі «КАДРОВИК.UA» № 12 / 2022.

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Відповідальність директора за трудовим законодавством
Як відомо, будь-який роботодавець наділений владними повноваженнями. Такі повноваження полягають у тому, що працівники після укладення з ними трудових договорів ...