Реєструйся

Суміщення професій: що потрібно знати і як правильно оформити


ПИТАННЯ СУМІЩЕННЯ  В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ

Виконання поряд з роботою з основної професії обов’язків за суміжною або такою ж самою професією можливе як:

 • епізодичне виконання додаткових обов’язків під час короткочасної відсутності роботи з основної професії (ст. 104 КЗпП України);
 • суміщення професій за рахунок ущільнення робочого часу за основною роботою (регулюється рядом законодавчих норм).

Суміщення професій можливе у разі:

 • власне суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
 • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 року № 1145 та Інструкція про порядок та умови суміщення професій (посад), затверджена постановою Держкомпраці СРСР, Мінфіну СРСР та ВЦРПС від 14 травня 1982 року № 53-ВЛ, якими регулюються питання суміщення, продовжують діяти відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII. Це стосується пунктів, що містять загальні норми та принципи суміщення професій.

На відміну від виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, тимчасове заступництво (при якому працівник, який заміщає тимчасово відсутнього працівника, звільняється від виконання обов’язків за своєю посадою) регулюється роз’ясненням Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС, що діє на території України, від 29 грудня 1965 року № 30/39.

Загальні норми та принципи суміщення професій з урахуванням Постанови № 1145 та Інструкції № 53 в частині, що не суперечить законам України, визначаються так:

 • суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи допускаються на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення;
 • обов’язки за вакантною посадою можуть покладатися на одного або кількох працівників;
 • доплати за суміщення професій (посад) можуть встановлюватися працівникові поряд з надбавкою за професійну майстерність або високу кваліфікацію;
 • працівникам, які пропрацювали неповний місяць, доплата за суміщення професій (посад) нараховується у встановленому розмірі (у відсотках до місячної тарифної ставки або окладу за основною роботою) пропорційно до відпрацьованого часу;
 • за працівниками, зайнятими на роботах із шкідливими умовами праці, які суміщують професії (посади) і які виконують свою основну роботу в повному обсязі, зберігаються передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку з умовами праці (додаткова відпустка, скорочений робочий день, безкоштовна видача молока та лікувально-профілактичного харчування) незалежно від того, чи встановлені ці пільги за суміщуваними професіями (посадами); працівникам, яким з основної професії (посади) зазначені вище пільги чинним законодавством не передбачені, а за суміжною професією (посадою) передбачені, ці пільги повинні надаватися лише за ті дні, у які працівник працював за суміжною професією (посадою) не менше половини робочого дня;
 • порядок та умови суміщення професій (посад) застосовуються також під час розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
 • угода про суміщення професій (посад), а також розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт оформлюється наказом (розпорядженням) по підприємству із зазначенням суміжної професії (посади), певного терміну (або без зазначення терміну), обсягу додатково виконуваних функцій або робіт та розміру доплати; у такому ж порядку оформлюється скасування або зменшення вказаної доплати.

Інструкція № 53 містить такі визначення суміщення професій і подібних форм інтенсифікації праці:

 • під суміщенням професій (посад) мається на увазі виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою);
 • під розширенням зони обслуговування та збільшенням обсягу виконуваних робіт мається на увазі виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою тру­довим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією ж професією або посадою;
 • під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце або посада.

Статтями 105 та 32 КЗпП України регулюється порядок застосування загальних норм суміщення професій. Так, статтею 105 КЗпП передбачено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Хоча стаття 105 КЗпП прямо і не вказує на доплату за розширення зони обслуговування та на доплату за збільшення обсягу виконуваних робіт, можна зробити висновок, що вона поширюється і на ці доплати.

Частиною третьою статті 32 КЗпП передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці, зокрема про встановлення або скасування суміщення професій, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Таким чином, чинним законодавством передбачено дві можливості для встановлення суміщення професій з виплатою відповідних доплат:

 • за погодженням із працівником з урахуванням норм статей 21 та 105 КЗпП, Постанови № 1145 та Інструкції № 53 з повідомленням працівника;
 • як зміна істотних умов праці за ініціативою працедавця в порядку, встановленому частиною третьою статті 32 КЗпП; при цьому, якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах (при встановленні або скасуванні суміщення професій), трудовий договір з ним припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.
Вас може зацікавити

Журнал реєстрації «Книга
обліку наказів з персоналу»

Придбати

Книга обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них

Придбати

Посібник
«Прийняття та звільнення»

Придбати

ПИТАННЯ СУМІЩЕННЯ  В ГЕНЕРАЛЬНІЙ УГОДІ

Питання суміщення професій передбачені Генеральною угодою про регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки від 9 листопада 2010 року, норми якого діють до прийняття нової угоди (далі — Угода).

У додатку 3 до Угоди (Перелік та розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів та посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (окрім бюджетної сфери), для встановлення в галузевих, регіональних угодах та колективних договорах) передбачено, що:

 • за суміщення професій (посад) доплата одному працівникові не обмежується максимальним розміром і встановлюється у межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміжної посади працівника;
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт розмір доплати одному працівникові не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками та окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників;
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата у розмірі до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.

Угода істотно доповнює нормативну базу щодо суміщення професій нормами про залежність розміру відповідних доплат від економії фонду заробітної плати.

Аналогічні норми передбачаються у галузевих і регіональних угодах, а також у колективних договорах підприємств (додаток 1).

Необхідність дотримання у колективних договорах норм, що регулюють питання суміщення професій (як і інших норм з організації і оплати праці), передбачених законодавством, Генеральною і галузевими (регіональними) угодами, випливає із статті 97 КЗпП.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погоджувати ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом.

Зразок заяви працівника на виконання додаткової роботи за вакантною посадою в порядку суміщення професій за його згодою наведено у додатку 2.

Зразок заяви працівника на виконання додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування за його згодою наведено у додатку 3.

У додатках 4 і 5 наведено зразки доповідних записок головного економіста підприємства про відповідність нормативу штатної чисельності та правомірность доплати за розширення зони обслуговування і за збільшення обсягу виконуваних робіт за рахунок економії заробітної плати.

Встановлення доплат за суміщення професій у зв’язку із зміною умов трудового договору оформляється наказами по особовому складу. Ці накази, як правило, не мають констатуючої частини. Зразок наказу на виконання додаткової роботи за вакантною посадою за згодою працівника наведено у додатку 6.

У зведеному наказі по особовому складу (додаток 6) можна побачити схожість та відмінність у процедурі оформлення розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт. Схожість полягає у тому, що при цих формах роботи додаткові обов’язки виконуються за однією і тією ж професією (посадою). Відмінність — форми роботи застосовуються для різних категорій працівників. Розширення зони обслуговування, продемонстроване на прикладі професії апаратника обробки зерна (транспортерника), що відноситься до категорії робітників, — полягає у збільшенні обсягу однорідної роботи з розширенням робочого місця. Збільшення обсягу виконуваних робіт за посадою бухгалтера (службовця) — це збільшення обсягу однорідної роботи на тому ж робочому місці.

У додатках 7–9 наведено зразки документів про введення суміщення посад без попереднього погодження з працівником, а саме: на підставі доповідної записки керівника виробничої дільниці з пропозицією введення суміщення посад (додаток 7) і наказу про введення на робочому місці суміщення посад (додаток 8). Згода працівника на продовження роботи з виконанням додаткових обов’язків із суміщення посад визначена у заяві працівника, поданій протягом терміну попередження про зміну істотних умов праці (додаток 9). Зразок наказу про суміщення професій з доплатою за вакантною посадою наведено у додатку 10.

Стаття 21 КЗпП визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом. Тому (під час недостатньої завантаженості працівника за основною роботою) додаткові обов’язки щодо суміщення професій при укладенні трудового договору можуть встановлюватися і без доплати (додаток 11).

Додаток 1

Зразки фрагментів колективного договору
(норми про доплати за суміщення професій)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР (фрагмент)
Публічного акціонерного товариства «Запорізький елеватор» на 2013 рік


Розділ II
Зобов’язання Сторони роботодавця


5. Щодо оплати праці і технічного нормування.

5.7. Премії, винагороди, заохочувальні виплати.
5.7.1. Встановлювати доплати до тарифних ставок і посадових окладів згідно з відповідним Положенням (додаток 9 до Колективного договору).

Від Сторони роботодавця
Голова Правління ПАТ
Козак Д. І. Козак
М. П.
Від Сторони працівників
Голова профспілкового комітету
Савченко Н. І. Савченко
М. П.

28.12.2012

Додаток 9
до Колективного договору на 2013 рік

ПОЛОЖЕННЯ (фрагмент)
про встановлення доплат до тарифних ставок і посадових окладів

№ пор. Найменування доплат Коло працівників, яким встановлюються доплати Розмір доплати
1 2 3 4
1 За суміщення професій (посад) Професіонали
і фахівці (крім керівних працівників), технічні службовці, робітники
Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт наявністю одержаної економії за тарифними ставками (окладами) суміщуваних професій (посад)
2 За розширення зони обслуговування Робітники Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт наявністю одержаної економії за тарифними ставками (окладами), які могли б виплачуватися за нормативної чисельності працівників
3 За збільшення обсягу робіт Професіонали
і фахівці (крім керівних працівників), технічні службовці
Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт наявністю одержаної економії за тарифними ставками (окладами), які могли б виплачуватися за нормативної чисельності працівників
4 За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника Професіонали
і фахівці (крім керівних працівників), технічні службовці, робітники
До 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт

Примітка. Усі доплати встановлюються наказом по підприємству, нарахування доплат припиняється при зміні режиму роботи, доплати скасовуються наказом по підприємству у встановленому законом порядку.

Головний економіст Голуб Т. П. Голуб

Додаток 2

Зразок заяви щодо виконання додаткової роботи за
вакантною посадою в порядку суміщення професій

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

слюсаря з ремонту та обслуговування
перевантажувальних машин
Сушка І. П.

ЗАЯВА

Згоден на виконання без звільнення мене від основної роботи, обумовленої трудовим договором і робочою інструкцією, додаткової роботи за вакантною посадою апаратника обробки зерна 3-го розряду з доплатою 50 % тарифної ставки за цією посадою в порядку суміщення професій з 1 квітня 2013 року.

22.03.2013 Сушко

Не заперечую проти суміщення слюсарем з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин Сушком І. П. посади апаратника обробки зерна 3-го розряду з 1 квітня 2013 року.

Старший майстер виробничої дільниці
хлібоприймальної діяльності
22.03.2013

Додаток 3

Зразок заяви щодо виконання додаткової роботи
в порядку розширення зони обслуговування

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

апаратника обробки зерна
Дерев’янка С. С.

ЗАЯВА

Згоден на виконання без звільнення від моєї основної роботи додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування з 20 одиниць транспортного устаткування до 30 одиниць з доплатою 50 % за вакантною професією апаратника обробки зерна 3-го розряду з 1 квітня 2013 року.

22.03.2013 Дерев’янко

Не заперечую проти розширення зони обслуговування апаратником обробки зерна (транспортувальником) Дерев’янком С. С. з 20 одиниць транспортного устаткування до 30 одиниць. На виробничій дільниці є технологічна можливість для такої роботи.

Старший майстер виробничої дільниці
хлібоприймальної діяльності

22.03.2013
Кравець Г. П. Кравець

Додаток 4

Зразок доповідної записки про доплату за розширення зони обслуговування

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

23.03.2013 № 10
м. Запоріжжя

Про відповідність нормативу штатної чисельності
апаратників обробки зерна

На підприємстві наказом від 21 січня 2013 року № 20-ОД на основі нормативів чисельності робітників, що діють в Україні, борошномельних, круп’яних, комбікормових, кукурудзообробних і хлібоприймальних підприємств, затверджених наказом Міністерства хлібопродуктів СРСР 26 вересня 1986 року № 267, таблиця 30, затверджено норматив чисельності апаратників обробки зерна (транспортувальників) на зміну. Розрахунок нормативу чисельності:

 1. Кількість обслуговуваного транспортного устаткування на зміну — 40 од.
 2. Норма обслуговування устаткування на 1 апаратника обробки зерна на зміну — 20 од.
 3. Норматив чисельності апаратників обробки зерна (транспортувальників) на зміну — 2 ос. (40 обслуговуваних одиниць устаткування : 20 од. за нормативом = 2 ос.).

Відповідно до штатного розпису на 2013 рік чисельність апаратників обробки зерна затверджена з розрахунку 2 ос. на зміну, фактична чисельність — 1 ос.

За рахунок економії заробітної плати за вакантною професією апаратника обробки зерна має здійснюватися доплата за розширення зони обслуговування.

З урахуванням розширення зони обслуговування на 50 % (з 20 до 30 од. транспортного устаткування) доцільно встановити доплату у розмірі 50 % посадового окладу за вакантною професією апаратника обробки зерна 3-го розряду.

Головний економіст Голуб Т. П. Голуб

Додаток 5

Зразок доповідної записки про доплату за збільшення обсягу виконуваних робіт

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

від 23.03.2013 № 11
м. Запоріжжя

Про відповідність нормативу штатної чисельності
працівників бухгалтерії

На підприємстві наказом від 1 лютого 2005 року № 18-ОД на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці України від 26 вересня 2003 року № 269, запроваджено норматив чисельності працівників бухгалтерії у кількості 8 ос., фактично працює 7 ос. З урахуванням цього має здійснюватися доплата бухгалтеру за збільшення обсягу виконуваних робіт за рахунок економії заробітної плати за вакантною посадою іншого бухгалтера.

Головний економіст Голуб Т. П. Голуб

Додаток 6

Зразок наказу щодо виконання додаткової роботи за вакантною посадою за згодою працівника

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

28.03.2013 м. Запоріжжя № 25-П

З персоналу

1. ДОРУЧИТИ:

1.1. СУШКУ Івану Петровичу, слюсарю з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин, за його згодою, виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи з доплатою 50 % за вакантною посадою апаратника обробки зерна 3-го розряду в порядку суміщення професій з 01 квітня 2013 року.

Підстава: ст. 105 КЗпП України;
Колективний договір на 2013 рік;
штатний розпис на 2013 рік;
заява Сушка І. П. від 22.03. 2013.

1.2. ДЕРЕВ’ЯНКУ Станіславу Васильовичу, апаратнику обробки зерна (транспортернику), за його згодою, виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи в порядку розширення зони обслуговування з 20 од. транспортного устаткування до 30 од. з доплатою 50 % за вакантною професією апаратника обробки зерна 3-го розряду з 01.04.2013.

Підстава: стаття 105 КЗпП України;
Колективний договір на 2013 рік;
штатний розпис на 2013 рік;
заява Дерев’янка С. В. від 22.03.2013;
доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 25.03.2013.

1.3. ПЕТРОВІЙ Зої Федорівні, бухгалтеру з обліку основних фондів, за її згодою, виконання без звільнення її від основної роботи додаткової роботи з доплатою 50 % за вакантною посадою бухгалтера з обліку операцій з матеріалами з 01.04.2013.

Підстава: стаття 105 КЗпП України;
Колективний договір на 2013 рік;
штатний розпис на 2013 рік;
заява Петрової З. Ф. від 22.03.2013;
доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 25.03.2013.
Голова правління Козак Д. І. Козак

Візи:

З наказом ознайомлені:

До справи №
(посада, підпис, ініціали і прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 7

Зразок доповідної записки керівника виробничої дільниці
з пропозицією введення суміщення посад

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

22.02.2013 № 8
м. Запоріжжя

Про суміщення професій

З метою оптимізації чисельності робітників та з урахуванням технологічної можливості на виробничій дільниці хлібоприймальної діяльності пропоную ввести на робочому місці слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин суміщення посади апаратника обробки зерна.

Старший майстер виробничої дільниці
хлібоприймальної діяльності
Кравець Г. П. Кравець

Додаток 8

Зразок наказу про введення на робочому місці суміщення посад

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

25.02.2013 м. Запоріжжя № 15-ОД

Про введення
суміщення

З урахуванням технологічної можливості на виробничій дільниці хлібоприймальної діяльності на робочому місці слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин суміщувати посаду апаратника обробки зерна, яка є вакантною, і з метою оптимізації чисельності робітників

НАКАЗУЮ:

 1. У зв’язку із зміною в організації виробництва і праці ввести на робочому місці слюсаря з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин суміщення посади апаратника обробки зерна.
 2. Слюсарю з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин Коржу І. С. змінити істотні умови праці: доручити йому не раніше ніж через 2 місяці після попередження виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи за вакантною посадою апаратника обробки зерна 3-го розряду в порядку суміщення професій.
 3. Інспектору з кадрів Сидоренку С. Д. попередити в 3-денний строк під розпис Коржа І. С. про введення на його робочому місці суміщення посади апаратника обробки зерна.
Підстава: ст. 32 і 105 КЗпП України;
Колективний договір на 2013 рік;
штатний розпис на 2013 рік;
доповідна записка старшого майстра виробничої дільниці хлібоприймальної
діяльності Кравця Р. П. від 22.02.2013.
Голова правління Козак Д. І. Козак

Візи:

З наказом ознайомлені:

До справи №
(посада, підпис, ініціали і прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 9

Зразок заяви працівника про згоду на суміщення посади

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.

слюсаря з ремонту та обслуговування
перевантажувальних машин
Коржа І. С.

ЗАЯВА

Згоден на продовження роботи з 15 березня 2013 року із суміщенням посади апаратника обробки зерна з відповідною доплатою.

04.03.2013 Корж

Додаток 10

Зразок наказу про суміщення професій

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

11.03.2013 м. Запоріжжя № 20-П

Про суміщення професій

ДОРУЧИТИ:

КОРЖУ Івану Сергійовичу, слюсарю з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин, виконання без звільнення його від основної роботи додаткової роботи з доплатою 50 % за вакантною посадою апаратника обробки зерна 3-го розряду в порядку суміщення професій з 15 березня 2013 року (частина третя ст. 32 КЗпП України).

Підстава: наказ по підприємству від 25.02.2013 № 15-ОД;
заява Коржа І. С. від 04.03.2013.
Голова правління Козак Д. І. Козак

Візи:

З наказом ознайомлені:

До справи №
(посада, підпис, ініціали і прізвище виконавця)
(дата)

Додаток 11

Зразок наказу про прийняття на роботу із суміщенням посад без доплати

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

21.03.2013 м. Запоріжжя № 23-П

Про прийняття на роботу

ПРИЙНЯТИ:

ЗІНЧЕНКА Петра Сергійовича слюсарем з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 4-го розряду із суміщенням професії апаратника обробки зерна на виробничу дільницю хлібоприймальної діяльності з 22 березня 2013 року з місячною тарифною ставкою 1578 грн.

Підстава: заява Зінченка П. С. від 15.03.2013;
доповідна записка інспектора з кадрів Сидоренка С. Д. від 19.03.2013.
Голова правління Козак Д. І. Козак

Візи:

З наказом ознайомлені:

До справи №
(посада, підпис, ініціали і прізвище виконавця)
(дата)

Стаття надана редакцією журналу «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків»
(детальніше – журнал «Довідник кадровика» № 9, 2013)

Автор: Станіслав Соломонов,
консультант з організації праці та заробітної плати

kadrovik.ua

Матеріали до теми


Чи можна скоротити працівника, який перебуває на «лікарняному»?
СИТУАЦІЯ Працівника скорочують 6 березня 2023 року, але він перебуває на «лікарняному». Чи можемо ми його звільнити? Чи потрібно чекати ...
Військовозобов’язаний досяг граничного віку перебування в запасі: що далі?
Відповідно до статті 27 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — ...