...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Відрахування коштів з працівника-сумісника при звільнені за надану йому відпустку в разі невідпрацьованої частини робочого року


ЗАПИТАННЯ

Чи можна утримати з працівника-сумісника, який звільняється за угодою сторін, кошти за дні щорічної основної відпустки, що були надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року?

 

ВІДПОВІДЬ

Так, можна.

Статтею 43 Конституцiї України передбачено право кожного громадянина на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується.

Вiдповiдно до частини другої статті 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або одночасно на кiлькох пiдприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), якщо iншого не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. У такому випадку працівник виконує свої трудові обов’язки за сумісництвом.

Права та гарантії в разі роботи за сумісництвом

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві чи у роботодавця — фізичної особи (частина перша ст. 1021 КЗпП).

На сумiсника поширюються всi права, гарантiї та обов’язки, передбаченi законодавством, колективним договором i правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Право на відпустку працівників-сумісників

Оскільки всі громадяни, які перебувають у трудових відносинах із підприємством, мають право на відпустку (ст. 2 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»; далі — Закон № 504), сумісники також мають право на щорічну основну відпустку. Тобто сумісник має право отримати оплачувану щорічну основну відпустку і за основним місцем роботи, і за сумісництвом.

Тривалість щорічної основної відпустки за сумісництвом така ж сама, як і тривалість відпустки за основним місцем роботи, і не може бути меншою ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується із дня укладення трудового договору за сумісництвом (частина перша ст. 6 Закону № 504).

Оплата «лікарняного», виданого сумісникові у 2022 році — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Про відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року

Статтею 22 Закону № 504 передбачено, що у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості роботодавець провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

Коли відрахування із заробітної плати не проводяться

Відрахування не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з:

  • призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;
  • переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;
  • відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
  • змінами в організації виробництва та праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
  • виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи;
  • нез’явленням на роботу понад 4 місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалого терміну збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;
  • поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • направленням на навчання;
  • виходом на пенсію.

Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки також не провадиться у разі смерті працівника.

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»
Формат навчання: дистанційний. Максимально гнучкий графік.

Висновок

Отже, у нашому випадку з працівника-сумісника можна утримати кошти за дні щорічної основної відпустки, які були надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Сумісництво: новітні реалії. Спецвипуск № 1, 2023

Матеріали до теми


Заява про відпустку за власний рахунок: чи має значення, як її отримає роботодавець?
ЗАПИТАННЯ Чи має значення, яким чином роботодавець отримає належно заповнену заяву працівника про відпустку за власний рахунок? Чи обов’язково роботодавцеві ...
Чи може бути розмір доплат сумісникам обмежений умовами колективного договору?
Законодавством не заборонено (відповідно це не буде порушенням), якщо роботодавець установить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим ...