...
Реєструйся

Укладення трудового договору про надомну роботу


Громадяни можуть укладати з підприємствами, їх об’єднаннями, іншими роботодавцями трудовий договір про виконання робіт особистою працею вдома, використовуючи матеріали, знаряддя і засоби праці, які виділяє роботодавець або такі, що придбані за його рахунок.
Регулюючи працю надомників, керуються «Положенням про умови праці надомників», затверджене постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99. На надомників поширюється законодавство про працю, а також колективні договори.
Праця надомників спрямовується зазвичай на виробництво товарів широкого вжитку і надання окремих видів послуг. Адміністрація підприємства може використовувати працю надомників і для виготовлення інших видів виробів (робіт), якщо за характером і технологією виробництва це можливо в надомних умовах і економічно доцільно.
Завдання роботодавця можуть виконуватися за участю членів сім’ї надомника.

Переважне право на укладення трудового договору про роботу на дому надається:
— жінкам, що мають дітей віком до п’ятнадцяти років;
— інвалідам і пенсіонерам (незалежно від віку і розміру пенсії), особам із зниженою працездатністю, яким рекомендована праця в надомних умовах;
— особам, що доглядають за інвалідами або за членами сімей, які тривалий час хворіють і потребують постійного догляду;
— особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також тим, які навчаються в стаціонарних навчальних закладах;
— особам, які через об’єктивні обставини не можуть бути зайняті безпосередньо в певній місцевості.

Особи, що володіють майстерністю виготовлення виробів народних художніх промислів, сувенірних виробів чи оригінальної упаковки для них, можуть бути прийняті на роботу як надомники незалежно від роду їх діяльності і роботи на інших підприємствах.

Звернути увагу
Обмеження, встановлені законодавством про сумісництво, на надомників не поширюються.

Особи, що бажають влаштуватися на роботу як надомники, подають стандартний набір документів:
— паспорт (особи у віці від 15 до 16 років подають свідоцтво про народження);
— трудову книжку (якщо є);
— довідку податкового органу про ідентифікаційний номер фізичної особи.

Трудовий договір про роботу вдома (див. зразок) укладається зазвичай в письмовій формі. У ньому повинні бути найповніше викладені як основні, так і додаткові умови, які визначають зобов’язання сторін. Прийняття на роботу надомника оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. На надомників, які раніше не працювали в суспільному виробництві, заводять трудові книжки після того, як вони здадуть перше виконане завдання. У такому самому порядку заносять записи в трудові книжки тих надомників, які мають ці книжки. Оплачують працю надомників за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам щодо якості.

 

Зразок трудового договору про роботу в надомних умовах

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
про роботу в надомних умовах

м. Васильків                                                                                                                                                                         «25» травня 2008 року

Відкрите акціонерне товариство «Васильківська сувенірна фабрика» в особі директора Мороза Петра Сергійовича, який діє на підставі Статуту товариства, зареєстрованого в Васильківській райдержадміністрації Київської області 2.05.2001 року за № 034544, іменоване далі Роботодавець, з однієї сторони, і громадянин Строкач Петро Олександрович 15 січня 1955 року народження, який проживає за адресою: вул. Прирічна, буд. 12, м. Васильків Київської області, паспорт: серія НН № 634517, виданий Васильківським РВ ГУ МВС України в Київській області 22 жовтня 1998 року, ідентифікаційний код № 3234425, іменований далі Працівник, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Цей договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк.
2. За цим договором Працівник виконує роботу вдома, використовуючи матеріали, знаряддя і засоби праці, які виділяє роботодавець або такі, що придбані за його рахунок.
3. Робота за цим договором для Працівника є основною.
4. Працівник зобов’язується:
— виконувати роботу з виготовлення оригінальної упаковки для сувенірів, що є продукцією Роботодавця, у встановлені Роботодавцем терміни та кількості, відповідно до ескізів та стандартів Роботодавця;
— дбайливо ставитися до майна Роботодавця, економно витрачати надані ним матеріали, залишки матеріалів повертати Роботодавцеві;
— нести матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Роботодавцеві, відповідно до чинного законодавства;
— вчасно повідомляти Роботодавця про всі факти виробничого характеру, що можуть негативно впливати на якість та строки виготовлення продукції;
— додержувати правил з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.
5. Роботодавець зобов’язується:
— надати Працівникові в користування для виконання трудових обов’язків потрібне обладнання та встановити його в приміщенні, що належить Працівникові;
— вчасно та в повному обсязі забезпечувати Працівника потрібними матеріалами, створювати йому умови праці, потрібні для виконання роботи і передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;
— в разі виходу з ладу обладнання, наданого Працівникові в користування, ремонтувати його або замінювати власним коштом;
— за час простою, пов’язаного з ремонтом (заміною) обладнання, виплачувати Працівникові середній заробіток;
— доставляти матеріали Працівникові та вироблену Працівником продукцію транспортом Роботодавця.
6. Оплачується праця Працівника за відрядними розцінками, що діють на підприємстві, за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам щодо її якості.
7. Заробітна плата Працівникові виплачується в дні і строки, встановлені колективним договором для виплати заробітної плати на підприємстві.
8. Перевіряє якість виробленої Працівником продукції відділ технічного контролю в присутності Працівника.
9. Оплачується праця Працівника у разі вироблення продукції, що виявилася браком, відповідно до чинного законодавства.
10. На Працівника в повному обсязі поширюються положення Колективного договору підприємства.
11. Забезпечується соціально-побутовим та медичним обслуговування Працівник і його сім’я згідно з нормами і в порядку, встановленими Колективним договором підприємства.
12. Працівник підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню за рахунок Роботодавця в порядку, визначеному законодавством.
13. Усі відносини, що виникають між сторонами внаслідок укладення цього договору, регулюються чинним законодавством про працю України, галузевою угодою та колективним договором підприємства.
14. Спори з виконання умов цього договору вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
15. Цей договір набирає чинності з часу його підписання.
16. Трудовий договір складено в двох однакових примірниках, один з яких зберігається у Роботодавця, другий — у Працівника.
17. Підписи сторін:

Роботодавець                                                                                                                                  Працівник
                Мороз                                  Строкач             
(підпис)                                                                                                                                           (підпис)
«25» травня 2008 року                                                                                                  «25» травня 2008 року

М. П.

 

Організація трудових процесів у надомних умовах допускається лише для осіб, які мають потрібні життєво-побутові умови, а також практичні навики або можуть бути навчені цих навиків для виконання певних робіт. Обстежують житлово-побутові умови представники роботодавця за участю профспілкового органу, а у відповідних випадках і представники санітарного і пожежного нагляду.
Конкретний вид роботи для надомників вибираєтся з урахуванням їх професійних навиків та стану здоров’я (береться до уваги характер обладнання і інструментів, властивості сировини і матеріалів, рекомендації медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько консультативної комісії тощо).

Звернути увагу
Забороняється доручати надомникам виконання таких видів робіт, які створюють незручності для проживання сусідів.

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...